HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00023  
Het leven en werk van Jan Strube (1892-1985)
Personen -- Personen q-r-s-t-u           (2007)    [Joosen Anton]
Het leven en werk van Jan Strube (1892-1985)

Voorwoord
Gedurende zowat mijn hele leven ben ik elke dag de spoorwegovergang overgestoken, aan de
Zanddreef nabij het Liesbos. Daarbij passeerde ik dan altijd het romantisch gelegen huisje van de
kunstenaar Jan Strube, pal naast het spoorhuis. Zo nu en dan zag ik hem wel eens in de tuin. Ik heb
hem nooit gesproken, ik heb nooit een voet in zijn tuin of zijn huis gezet. Ik heb eigenlijk niet meer
dan een vaag beeld van een oude man met zilverkleurig haar en een wollen vestje aan. Ik herinner me
dat hij altijd op klompen liep en dat ik dat raar vond voor een kunstenaar, die bovendien ook nog een
Amsterdammer bleek te zijn. Nee, ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik Jan Strube gekend heb.
Maar nu, ruim twintig jaar na zijn overlijden, ken ik hem beter dan tijdens zijn leven. Aanleiding tot
dit boek was het eerder gepubliceerde boek “Herinneringen aan de Zanddreef', waarbij ik een bezoek
aan het huis van Jan Strube bracht. Tot mijn verrassing woonde daar Strube’s kleindochter Ineke, die
mij het een en ander over haar grootvader vertelde en iets van zijn werk liet zien....
Ik was meteen enthousiast.
Een Amsterdammer die zó verknocht was aan het Brabantse land dat hij er heel zijn lange leven als
kunstenaar heeft gewoond en gewerkt, verdient het om vereeuwigd te worden voor het nageslacht. Jan
Strube, zo ontdekte ik al gauw, heeft honderden litho’s, houtsneden, tekeningen en schilderijen
nagelaten. De meeste werken hangen aan de muren van particulieren, maar ook in musea zelfs tot over
onze landsgrenzen. Verder zijn er enkele belangrijke verzamelaars die een omvangrijke collectie
Strube’s hebben.
Gedurende drie jaar heb ik gegevens verzameld over de mens en de kunstenaar Jan Strube. Langzaam
vormde zich het beeld van deze man die al op achttienjarige leeftijd zijn eerste bezoek bracht aan
Breda en er verliefd raakte. Verliefd op Brabant, op Breda en op het Leurse meisje Dina Bogers, die
later zijn toegewijde vrouw zou worden. Strube is in zijn directe omgeving vooral bekend geworden
als de schilder en lithograaf van het Brabantse landschap en de Brabantse mens. Het valt ook niet te
ontkennen dat misschien tachtig procent van zijn werk Brabants is. Maar de overige twintig procent
zijn zeker zo interessant. Strube in Parijs, Strube in Vlaanderen. Strube in Noord Holland, in Zeeland
en in Limburg. Ik heb Jan Strube postuum leren kennen als een rustige, ietwat eigenzinnige man. Een
harde werker, met maar weinig wensen voor zichzelf. Een man die zijn ontspanning zocht in zijn tuin,
in pianospelen en lezen. Maar bovenal een man die vooral werkte. De achter in dit boek opgenomen
catalogus is niet meer dan een poging om al zijn werk op te sporen, te dateren en te rangschikken. Ik
ben mij er terdege van bewust dat de catalogus niet volledig is. Ik weet zeker dat er zo hier en daar nog
belangrijk, eenmalig werk van Strube een muur van een huiskamer siert. Jan Strube hield het allemaal
niet zo bij. Dat vond hij niet belangrijk. Hij wijdde zijn gehele lange leven aan het maken van mooie
dingen en daar was wat hem betrof de kous mee af. Jan Strube rekende zichzelf tot de Populisten. Een
stroming die hij in de jaren dertig vorm gaf door samen met Louis Singer de “Populistenkring”op te
richten. Kunst voor het volk, dat was wat zij nastreefden. Volkse taferelen en herkenbare
onderwerpen. Alledaagse dingen, zoals het leven in de stad of op het platteland. Markten, kennissen,
werken op het land, stillevens, oude boerderijtjes, stille straatjes. Jan Strube deed het op zijn manier.
Met een herkenbare stijl, die hij heel zijn leven heeft vastgehouden. Heel af en toe permitteerde hij
zich een uitstapje in stijl of onderwerp, maar die behoren tot de uitzonderingen. Enkele voorbeelden
daarvan zijn: Don Quichot. Ik ruik Menschenvlees. Droogbloemen, Ziende blind en de Poppenkast Jan
Kabaal. Het zijn welhaast “On-Strubiaanse” werken, maar daarom niet minder interessant. Ik heb mij
met veel plezier in het leven en werk van Jan Strube gestort en ik wens u allen evenzoveel lees- en
kijkplezier.
Anton Joosen

Debieb/ Anton Joosen;  
 

2. Boeknummer: 00156  
Proefschrift Corné Roelen (geb. 1966) 1995
Personen -- Personen q-r-s-t-u           (1995)    [Corné Roelen]
The influence of growth hormone on high affinity plasma growth hormone binding protein

Proefschrift
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit Utrecht
op gezag van de Rector Magnificus
Prof. Dr. J.A. van Ginkel
ingevolge het besluit van het College van Decanen
in het openbaar te verdedigen op
dinsdag 14 maart 1995 des namiddags te 2.30 uur.

door
Cornelis Adrianus Maria Roelen
geboren op 17 maart 1966 te Prinsenbeek

Universiteit Utrecht (geneeskunde);  
 

3. Boeknummer: 00223  
Louise Stratenus 1852-1908
Personen -- Personen q-r-s-t-u           (1992)    [Thera Boon-Corthals, Toon van Miert, Frans Wetzels]
Louise Stratenus 1852-1908
Een negentiende-eeuwse schrijfster in de ban van het pseudoniem

VOORWOORD EN VERANTWOORDING
Voor u ligt het derde letterkundige cahier dat de Stichting LETTEREN laat verschijnen.
Het is gewijd aan de bijna vergeten, maar in haar tijd veel gelezen schrijfster Louise Stratenus.
Zij staat ook vermeld in het boekje “SCHRIJVERS ACHTERNA”, een literaire geschiedenis van Breda,
de eerste uitgave van de Stichting LETTEREN. Daarin stond een foto van de grafsteen van
Louise Stratenus, met een gedicht van haarzelf er in gebeiteld.
Het bijbehorende verhaal van de spannende speurtocht naar dit graf werd toen niet opgenomen.
Het leek ons nu echter een passende inleiding voor dit cahier.

De biografische gegevens over de schrijfster zijn voor her merendeel afkomstig uit het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag. Daar bevinden zich twee dozen
archiefmateriaal, voornamelijk documenten nagelaten door de familie.
De belangrijkste informatie komt uit een schriftje met biografische aantekeningen over
Louise Stratenus, opgetekend door haar zusje Bernice de Vaynes van Brakell-Strarenus. Deze
informatie gecombineerd met brieven, persoonlijke gegevens, foto’s, recen sies, artikelen en algemene
notities vormen samen een ingewikkelde puzzel, waarvan helaas enkele stukken ontbreken.
Dit heeft tot gevolg dat het gedeelte “Chronologie”, waarin een overzicht wordt gegeven van de plaat-
sen waar Louise tijdens haar leven gewoond heeft, hiaten vertoont.

De schrijfster heeft in haar zesenvijftig levensjaren op vele plaatsen, zowel in Nederland als in
het buitenland, gewoond. Dat maakte het soms moeilijk om precies haar levensweg te volgen.
Uit bronnen over haar schrijversactiviteiten blijkt dar zij zeer productief geweest is.
In de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag staan meer dan veertig van haar werken vermeld.
Zij heeft vele genres beoefend: poëzie, proza en toneel (waaronder vertalingen). Samen met schrijf-
ster-vriendin Catharina Alberdingk Thijm heeft ze veel voor de jeugd geschreven en zelfs tijdschriften
voor jongeren opgericht.

In dit cahier beperken we ons tot haar literaire werk dat in relatie staat tot de Baronie van Breda.
Louise kwam als jong meisje in Ginneken wonen. 1 laar ouders zijn later naar Breda en Princenhage verhuisd.
De laatste acht jaar van haar leven heeft zij voornamelijk in Princenhage doorgebracht. Haar werk levert vol-
doende materiaal op dat refereert aan Breda en de Baronie, om dit Bredase cahier samen te stellen:
een studie die zou kunnen dienen als eerste aanzet voor een uitgebreide biografie van deze boeiende persoonlijkheid.

De bibliografie bevat een overzicht van de primaire en secundaire literatuur.

Thea Boon-Corthals
Toon van Miert
Frans Wetzels

Stichting Letteren Breda;  
 

4. Boeknummer: 00463  
Jeugdherinneringen van Jan Vissers
Personen -- Personen q-r-s-t-u           (1922)    [Jan Vissers]
Jeugdherinneringen van Jan Vissers (1922-2006)

Inhoudsopgave :
Verheven wezens...........................................4
Arbeiderskoeien.............................................5
Een menselijke vergissing...................................6
Muizenplaag................................................8
IJspret.....................................................10
Vergeving..................................................12
Eelt op de knieën...........................................14
Nood leert bidden...........................................16
Bakerpraat.................................................18
Dialect.....................................................20
Die goeie ouwe tijd..........................................22
Kinderoortjes................................................24
Stoelenmatter..............................................26
Grote schoonmaak..........................................28
Nieuwjaarslied..............................................30
Oorsprong van verzekeringen................................32
Het innerlijke gevecht........................................34
Liedjes uit de oude doos.....................................36
Listige oplossing............................................38
Kinderopvatting van een feest................................40
Succes van een verkoopster.................................42
Om de beurt in de teil.......................................44
Niks om jaloers op te zijn....................................46
Vader had gelijk.............................................48
Fluitende meisjes...........................................50
Wat is gezond?.............................................52
Van waar die rommel?.......................................54
Dienstplicht.................................................56
Bijnamen...................................................58
Burenhulp..................................................60
Een zakelijk kind............................................62
Het verslagen leger..........................................64
En betere waar.............................................65
Het snaveltje...............................................66
Vroeger bij ons in ’t Ginneken................................68
Met een tweezitter was men eerder aan de beurt...............70
Zuinig geleefd..............................................72


Beste lezers en lezeressen,
Op mijn ouwere dag tracht ik regelmatig iets op te schrijven over herinneringen uit mijn jeugd. Daar ik al op dertien jarige
leeftijd was afgestudeerd komt u mogelijk uitdrukkingen en woorden tegen die nu niet meer voorkomen. Hopelijk is de
schrijfstijl, die niet modern is, leesbaar. Als agrariër heb ik namelijk meer met een schop en riek gewerkt dan met papier en pen.
In alle los van elkaar staande verhaaltjes zit iets wat echt gebeurt is, zo veel mogelijk opgefrist met iets sappigs.
Duidelijk komt naar voren welke enorme veranderingen hebben plaats gevonden in de periode van mijn kindertijd tot op heden.
Doordat het nu opgeschreven is kan het een en ander bewaard blijven.
We tellen nu 2006, mijn geboortejaar is 1922.
Jan Vissers

Eigen beheer;  
 

5. Boeknummer: 00496  
Louise Stratenus . Een schrijvende Freule
Personen -- Personen q-r-s-t-u           (2018)    [Nannie van Berkom]

Louise Stratenus . Een schrijvende Freule 1852 Zeist 1908 Princenhage

Inhoudsopgave
Inleiding 3
1. Schrijven of je aanpassen (1880) 8
2. Zeist, 1852 - 1860 10
3. Verhuizingen en de liefde, 1860 - 1872 23
4. Wending, liefde en vriendschap, 1872 -1878 34
5. Geldzaken, 1878 - 1881 50
6. Met Catharina Alberdingk Thijm naar Londen, 1881 - 1884 55
7. De wereld in, 1884 -1894 65
8. Na de breuk, 1894 - 1901 92
9. Laatste jaren, 1902 - 1908 135
10. Tot slot 141
11. Dankwoord 151
Lijst van schuldeisers 152
Overzicht van primaire literatuur / onvolledige bibliografie 155
Geraadpleegde literatuur 159

Inleiding
Louise Antoinette Stratenus is een totaal vergeten schrijfster uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Ze leefde van 1852 tot 1908, publiceerde onder talloze
pseudoniemen1 meer dan 300 werken, maar werd nauwelijks in de literaire kritiek opgemerkt. Als dat wel gebeurde, dan schreven recensenten soms meewarig, soms
vriendelijk en heel soms venijnig over haar: misschien was ze wel een belofte voor de toekomst, maar ze moest nog heel veel leren; ze was een lieve en aandoenlijke
veelschrijfster; ze was slechts een ‘schrijvende freule’. In het geweld van de Tachtigers ging ze geheel verloren. Toch werd ze door velen gelezen in haar tijd, gezien de
oplagen en de herdrukken van haar werk.

Voor een vrouw van haar (adellijke) stand was haar leven wel bijzonder. Geboren in gegoede kringen in Zeist doorliep ze niet bepaald de gebaande paden van haar
protestante, aristocratische stand. Op jonge leeftijd verloor ze haar vader, waarna haar moeder hertrouwde. Twee van haar zusjes stierven heel jong. Een huwelijk was
haar, op het laatste moment, door allerlei omstandigheden niet gegund. Schrijven deed ze van jongs af aan graag; in haar eerste bundels zien we gedichten die ze op
haar zestiende al schreef. Doen veel van deze gedichten denken aan gecultiveerde poesiealbumversjes, er zijn ook gedichten bij die laten zien dat ze veel gelezen heeft
en veel leed heeft gekend en die af en toe een universeler niveau bereiken. Dat zelfs in onze tijd nog een lezer(es) door haar gedichten wordt getroffen, is daarvan een
bewijs.2
Om in haar levensonderhoud te voorzien, maar ook uit drang naar erkenning als kunstenares, schreef ze niet alleen talloze gedichten, maar ook verhalen, feuilletons,
novellen, opvoedende artikelen en essays en vooral romantische en historische romans, waarnaast ze vertaalde uit het Engels, Frans, Duits en Zweeds. Duizenden
pagina s moet ze hebben volgeschreven, gecorrigeerd, herschreven, in een tijd dat er van een digitale wereld geen sprake was.

Ze raakte intiem bevriend met Catharina Alberdingk Thijm, met wie ze meer dan tien jaar samenwoonde. Uitsluitend vriendschappelijk en uit nood geboren, of
waren er andere verklaringen? De vriendinnen vluchtten om financiële redenen naar Engeland. Na deze Londense periode vestigden zij zich in Brussel, Amsterdam
en Parijs. Onder invloed van Catharina, de dochter van de bekende katholieke hoogeraar J.A. Alberdingk Thijm, werd Louise Stratenus zelfs katholiek, een stap die
haar familie haar niet in dank afnam.

Na de breuk met haar hartsvriendin werkte ze voor Celestine Oliphant-Schoch, vrouw van een hooggeplaatste officier en zelf ook hoge officier in het Leger des Heils,
met wie ze periodes doorbracht in Zweden, als persoonlijke assistente en als gouvernante voor Celestine’s dochtertje Celestientje. Teruggekeerd in Nederland trok ze
bij haar moeder in. Haar moeder, inmiddels opnieuw weduwe geworden, woonde met haar dochter Mimi, het halfzusje van Louise, in Princenhage. Daar overleed
Louise in 1908, op 55-jarige leeftijd. Drie maanden eerder stierf haar oude vriendin Catharina.
In haar spreekbeurten en in veel van haar werk bepleit Louise Stratenus meer mogelijkheden voor werk en andere activiteiten voor vrouwen, dames eigenlijk die,
ongehuwd, anders afhankelijk zouden zijn van hun familieleden: voor jezelf kunnen zorgen was een vereiste, vond ze, zich niet realiserend dat ze daarmee toch een - zij
het heel voorzichtige - feministe geworden was. Maar haar hoogste ideaal bleef het moederschap en het huwelijk, met alle plichten die daarbij hoorden.
Een zoektocht naar dit leven bracht mij in vele archieven en bibliotheken en op veel plaatsen waar Louise Antoinette Stratenus gewoond heeft. In het Letterkun-
dig Museum (thans het Literatuurmuseum) in Den Haag bevinden zich twee dozen met materiaal, verzameld door Dousje (eigenlijk Henriëtte), het geliefde nichtje
van Louise en de dochter van Louise’s zus Anne Bénine de Vaynes van Brakell-Stratenus. De subjectieve en ietwat geromantiseerde samenvatting van het leven van
haar tante vormde de start van deze biografische schets.
Nannie van Berkum

Dit boek is via deze link verkrijgbaar in de winkel van Heemkundekring Op de Beek.


Heemkundekring Op de Beek Prinsenbeek;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 maart 2022