HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 668)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00152  
Liber Amicorum Ben Hennekam
Personen -- Personen e-f-g-h           (2006)    [Eddy Baldewijns e.a.]
Liber Amicorum

Eddy Baldewijns
Adjunct-Secretaris-Generaal
Benelux Economische Unie

VOORWOORD
16 jaar lang de verpersoonlijking van de Benelux-samenwerking en een afscheid op een ogenblik dat het Benelux-project geëvalueerd wordt, gerevitaliseerd
wordt: hier horen wijze woorden bij en veel dank.

Voor het eerste, de wijze woorden, hebben wij een beroep gedaan op personaliteiten die de Benelux goed kennen en, die naar aanleiding van het afscheid
van de heer Ben Hennekam, hun ideeën over een samenwerkingsverband in deze regio van West-Europa hebben willen neerschrijven. Ik dank hen allen
omdat zij door hun ervaring uit het verleden en door hun kennis van het heden, een visie voor de toekomst hebben uitgetekend.

Voor het tweede, de dankwoorden, prijs ik mij gelukkig de tolk te mogen zijn van alle personeelsleden, oud-personeelsleden en zovele Benelux-sympathisanten.
Graag wil ik het beeld van de heer Hennekam, Secretaris-Generaal van de Benelux Economische Unie, samenvatten in deze kortzinnen:
- een real-politicus met veel interesse voor de internationale politiek;
- een gedreven laborant bouwend aan het Europa van morgen;
- een leider met verantwoordelijkheidszin.

Een real-politicus met oog voor de wereld
Ben Hennekam weet wat mensen voelen, beseft dat er in een maatschappij behoeften en noden bestaan waar de leiding van deze maatschappij oplossingen moet voor zoeken.
De invalshoek waarlangs hij de politiek, de ordening in de samenleving, benadert is deze van de christen-democratie. Zijn rotsvaste overtuiging, zijn trouw aan de idealen
die hij koestert, dwingen bij eenieder respect af.

Overtuiging kent geen geografische grenzen. In het uitdragen van zijn overtuiging beperkt de Secretaris-Generaal zich dan ook niet tot de Benelux. Hij
verkneukelt zich steeds in een partijtje discussie over de oorlog in Irak en het al dan niet inzetten van Europese troepen, over het terrorisme en de gevaren
ervan voor West-Europa, over de gevolgen van de val van de Muur, over het politieoptreden tegen de jeugdcriminaliteit in de ene of de andere stad, over
het oprukkend rechtse nationalisme, over de gevaren van de Islam, over de honger in Afrika, over de gevolgen van de Tsunami en over de nodige humaninitaire hulp...

Niemand kan zich derhalve erover verwonderen dat hij met veel inzet het Benelux-samenwerkingsmodel toelicht aan de Visegradlanden of dat hij
bijzonder veel belang hecht aan goede contacten met de Nordic Council of de Baltic Assembly. Uiteraard bleef de Benelux-samenwerking steeds zijn
eerste prioriteit. Dit is niet vreemd voor een real-politicus. Beter dan wie ook weet hij dat met dromen men de wereld niet verandert, hooguit kan men
utopische beelden overdragen op enkelen. De realiteit, daar leven wij in, die maken wij zelf.

Onder het motto: “Beter een goede buur dan een verre vriend”, introduceerde hij de “grensoverschrijdende samenwerking” als kerntaak van de
Benelux-samenwerking. Nog niet zo lang geleden werden milieu, verkeer en infrastructuur, ruimtelijke ordening, natuurbehoud en landschapsbescherming vooral door een
nationale bril bekeken. Deze belangrijke beleidsterreinen werden veelal - ook door de Beneluxlanden - met de rug naar elkaar ingevuld.
Daar is dankzij de niet aflatende inzet van Ben Hennekam verandering in gekomen. Wat vroeger vaak bijna uitsluitend nationaal werd bepaald wordt
nu meestal grensoverschrijdend benaderd.

klik op de pijlpunt links voor het volledige voorwoord


Ben Hennekam zette zich met kracht achter de medewerkers ruimtelijke ordening wanneer zij, samen met de bevoegde ambtenaren van de Beneluxlanden
en -gewesten, werk maakten van de tweede Benelux-structuurschets. Liever dat dan een vaag, nooit in te vullen beeld van een ruimtelijke ordening in het
Europa van de 25.

Een administratieve grens is ingebeeld. Zij werkt omwille van een verschillende regelgeving en een andere aanpak, anders aan de ene kant van de grens
dan aan een andere. Ben Hennekam is van oordeel dat een grenspark, zoals De Zoom-Kalmthoutse Heide, één geheel vormt en stimuleert de totstandkoming ervan.
Hij staat aan de wieg van de Rijn-Schelde-Delta-projecten omdat voor hem de grens geen belemmering mag zijn voor de economie in de grensregio of voor grote infrastructuurwerken.

Wie heeft met meer zin voor realiteit en respect voor de betrokkenen gepleit voor de verdieping van de Westerschelde of voor de ingebruikname van de IJzeren Rijn?

Ik zou lang door kunnen gaan: grensoverschrijdend ambulancevervoer, samenwerking over de grens heen van brandweerkorpsen en bij rampenbestrijding,
het openbaar vervoer, enz. De meeste projecten die vandaag de Beneluxlanden en -gewesten/gemeenschappen binden, beantwoorden aan de criteria die een
real-politicus ervoor vooropstelde. Of wat gezegd van het besparende effect van de dienstverlening door één land voor de twee andere partnerlanden in de
buitenlandse posten? Of over de vertegenwoordiging door één persoon van de landen en de gemeenschappen in de internationale gremia die over jeudbeleid handelen?

Een gedreven laborant, bouwend aan het Europa van morgen
Alleen al door nabuurschap bestaat er een veelheid aan samenwerkingsverbanden tussen Nederland, België en Luxemburg. Deze samenwerking bestaat
van het hoogste politieke niveau tot de meest kleinschalige grensoverschrijdende projecten. De betrekkingen tussen onze drie landen kunnen met recht
zeer intensief worden genoemd. Het Secretariaat-Generaal Benelux speelt daarbij een hoofdrol en Benelux vervult op die wijze een laboratoriumfunctie
voor Europa. Het is vanuit die optiek als het ware de proeftuin voor Europa en een initiator van projecten van nauwere samenwerking met andere EU-lidstaten.

Met enige realiteitszin, en voortgaand op het hoger vermelde, beseffen wij dat de strijd tegen de carrousel fraude, of de controle op de reglementering van het
zwaar wegvervoer, of de strijd tegen de drugshandel, of de afstemming van de elektriciteitsconnecties, of de ruimtelijke planning tussen twee grootsteden,
enz. niet voor gans Europa gelijktijdig en gelijkwaardig kan worden toegepast.
Hoewel de Europese richtlijnen een zelfde kader voor elke lidstaat tekenen, is de implementatie ervan toch niet altijd hetzelfde.
Om deze reden heeft de heer Hennekam voortdurend het Benelux-kader vooropgesteld, om zodoende als Beneluxlanden en/of gewesten/gemeenschappen vooruitgang te kunnen boeken.

Hoe het Schengen-akkoord zijn invulling kreeg, hoef ik niet te benadrukken, tenzij deze toevoeging: de regeling van het vrij verkeer van personen was eerst
op enkele lidstaten van toepassing alvorens veralgemeend te worden. Ik hoop dat niemand de voortrekkersrol van her Secretariaat-Generaal Benelux hierbij vergeet.

Ook groeide de laatste jaren het besef dat de strijd tegen de grote fiscale fraude door de drie Beneluxlanden samen moet worden aangepakt, soms ook samen
met de Duitse of de Franse buren. De Benelux+-idee, het samenwerkingsverband tussen de drie Beneluxlanden uitgebreid met Frankrijk en Duitsland
in de grensgebieden van deze buurlanden, groeide zienderogen. De samenwerking op het gebied van energie, opgestart in 2005, is er een prachtige
illustratie van. Of wat gezegd van het project Euro Contrôle Route waar nu reeds een tiental Europese landen aan meewerken en er op dit ogenblik nog
enkele als actieve waarnemers in de wachtkamer zitten. Dit project beoogt een afstemming op de controle op het wegvervoer, de vorming van de controleurs,
de verbetering van de regelgeving.
Onder de drijvende kracht van Secretaris-Generaal Ben Hennekam is het Secretariaat-Generaal een laboratorium gebleven voor Europa. Bovendien
kan de Benelux-zoektocht in de genoemde domeinen soms als een inktvlek verbreed worden naar andere Europese landen.

Een leider met verantwoordelijkheidszin
Gedurende 16 jaren een bedrijfje leiden is geen sinecure. Tijdens de Schengen-periode gebeurde dit zelfs met het dubbel aantal ambtenaren, waaronder de
meesten niet-Benelux-burgers. Deze ambtenaren kenden alleen hun eigen statuut en hun eigen manier van werken. Ben Hennekam slaagde er toch
in allen in het gareel te laten lopen, volgens dezelfde regels te laten werken.
Hiervoor hanteerde hij slechts één vuistregel: iedereen gelijk in gelijke omstandigheden. Het management dat het Secretariaat-Genetaal jaren kende, heeft
ertoe geleid dat het Secretariaat-Genetaal geroemd werd om de juiste, objectieve en neutrale verslaggeving en de hoogstaande vertaal- en tolkdiensten.
Omwille van het puike werk van het personeel, dreigde op bepaalde momenten het Secretariaat-Genetaal alleen als goedkope dienst gebruikt te worden. Zo
verging het met de ambtelijke commissie IJzeren Rijn, waar wij de notarisfunctie op ons namen maar geen stuurkracht hadden om tot een doel te
komen, om continuïteit in de werkzaamheden te leggen.

Zo leverde het Secretariaat-Generaal Benelux gedurende een lange periode de Internationale Schelde- en Maascommissies goede en goedkope taaldiensten
zodat de vraag kan worden gesteld of beide commissies niet even efficiënt en zeker budgettair voordeliger konden opereren binnen het Benelux+-verband.
Wanneer in de aangehaalde voorbeelden te zeer geprofiteerd werd van het Secretariaat-Generaal greep de heer Hennekam in: hij nam zelf deel aan de
werkzaamheden van de commissies en stelde een financieel reglement op om et verlenen van taaldiensten in de juiste banen te leiden zodat de Scheldecomissie afzag
van de Benelux-diensten en de Maascommissie daarentegen ook een beroep deed op de inhoudelijke deskundigheid van onze ambtenaren. Dit vereiste verantwoordelijkheidszin.
In 2006, op het einde van zijn beleidsperiode, werden de diensten van het Secretariaat-Generaal geherstructureerd, met meer aandacht voor de actuele
politieke behoeften zoals ondermeer de veiligheid. Hiermede toonde de heer Hennekam aan dat hij heikele en delicate aangelegenheden, zoals de herindeling van werkvelden
en de herschuiving van mensen niet aan de opvolger over wou laten. Gezien de zorg om het werk van het Secretariaat-Generaal doorzichtiger en efficiënter te maken,
heeft hij deze operatie zelf geleid.

Daarnaast was de heer Hennekam 16 jaar lang het gezicht van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie of noem ik het beter
van de Benelux-samenwerking. Hij was omnipresent. Zo camoufleerde hij een beetje het zwakke punt van het Benelux-Secretariaat-Generaal:
een intergouvernementele instelling die logistieke diensten verleent maar geen gemeenschappelijke standpunten kan naar buiten brengen. Hij compenseerde
door zijn publiek optreden vaak het gebrek aan profilering van het Secretariaat-Generaal. Kortom, hij genoot een brede bekendheid.

Dit “liber amicorum”, met getuigenissen over de Benelux en over zijn uittredende Secretaris-Generaal, laat toe terug te blikken op het verleden en door te
dromen naar de toekomst.
Voor de heer Hennekam is het een oprechte dankbetuiging, voor zijn opvolger de introductie in een nieuwe wereld met nieuwe uitdagingen. Met veel vriend-
schap wens ik de eerste een goede gezondheid, veel genegenheid in zijn warme gezins- en vriendenkring toe en veel succes in alles wat hij nog zal onder-
nemen. Aan de tweede verzeker ik dat de verwachting hoog ligt, maar dat een team enthousiaste en deskundige medewerkers klaar staat ter ondersteuning in de zware opdracht.


Eddy Baldewijns;  
 

2. Boeknummer: 00400  
Joost Johannes Julius (tekenaar, schilder, beeldhouwer, muzikant)
Personen -- Personen e-f-g-h           (2016)    [Erven J.J.J. van den Hoven]
Joost Johannes Julius (tekenaar, schilder, beeldhouwer, muzikant)
Gedenkboek Joost Johannes Julius van den Hoven 1960-2015

Index
1 Engel (voorkant). Muzebal Etten-Leur, 1987.
5 Zelfportret. Ets. Voor 1985.
7 West-Brabants landschap.
8 Oldtimer.
10 Schoolagenda KSE. 1975-1976.
11 De nieuwbouw. Schoolkrant KSE, 1974-1975.
12 Model kajuitjacht
15 Kliemaks.
16 Klarinet op caféstoel.
17 Cornet in koffer.
18 Motorrijder, schets.
19 Racefietser.
20 Zelfportret.
21 Motorrijder in Frankrijk.
22 Stilleven met Ricardfles.
23 West-Brabants landschap.
24 Stilleven met groenten.
25 Stilleven met vissen.
26 Vogel, ets, diepdruk.
27 Vogel, ets, hoogdruk.
28 Kistjes en ouwe-stompstok.
30 Kistjes, houtskooltekening.
31 Ouwe-stompstok, 1986.
32 Schetsen uit militaire dienst, 1985.
34 Schetsen uit militaire dienst, 1985.
36 Schetsen uit militaire dienst, 1985.
39 Man met vogels. Potloodtekening.
40 16 versleten voorbladen; 74 kransjes.
42 Cartoon aap in wc.
43 Cartoons notarisvocabulaire voor
Tekstblad, 2000.
44 Cartoon voor Niet zuigen maar blazen.
45 Cartoon voor Niet zuigen maar blazen.
47 Kleine wagen. Karton, papier-maché, hout,pvc, acrylverf, 1989.
39 Moeke Medelij.
62 Celuksvogeltje. Poëziealbum Lien, 2005.
64 Cartoons Florijn College, 2000.
66 Gereedschap woonkamer Poelsstraat 14.
68 Schetsen voor project Acht gebroeders.
73 Schetsen voor project De neus van de reus.
80 Schipbreukeling, schets.
81 Televisiekijkers.
82 Fietstocht naar Rome.
83 Schetsen voor stripverhaal.
84 Schetsen voor stripverhaal.
87 Her avondconcert, stripverhaal.
99 Piet Schroot, stripverhaal.
107 Werk in uitvoering, stripverhaal.
110 Schetsen voor stripverhaal.
111 Schetsen voor stripverhaal.
112 Marionet Fernandel met harmonica, 1984.
114 Trompetles, schets.
115 Trompet met handen, potloodtekening.
117 ....Marionet Fernandel, 1984.
118 Op zoek naar romantiek. Liedtekst Guido Belcanto, 1991.
119 Echte mannen scheren zich niet elektrisch. Liedtekst Guido Belcanto, 1991.
120 Halleluja ze is van mij! Liedtekst Raymond van 't Groenewoud, 1991.
121 Bostella. Liedtekst Raymond van 't Groenewoud, 1991.
122 Herneem de twist. Liedtekst Raymond van 't Groenewoud, 1991.
123 ’t Zal bal zijn! Carnaval, Etten-Leur.
124 ’t Zal bal zijn, schets.
125 Take the A-train, zeefdruk, 1995.
126 No dogs allowed.
127 Sint Cecilia.
128 Kleur-, knip- en plakplaat. Muzebal Etten-Leur, 1988.
129 Trapezist. Muzebal Ecten-Leur, 1988.
130 Affiche West Side Story. Amor Musae,Prinsenbeek, 1988.
131 Affiche Kermisconcert Amor Musae,Prinsenbeek, 1994.
132 Plakbandjesding. Werkvoorbeeld Scala College.
135 Sammie. Wanddecoratie Scala College.
137 C-HO modificated by JOHO. Uitgewerkt voorbeeld.
138 C-HO modificated by JOHO. Werktekening.
139 Waxinelichthouder. Werkvoorbeeld Scala College.
141 Vogel(voeder)huisjes. Werk van leerlingen Scala College.
143 Haardhout met arm.
145 Man met hout, 2013. Foto: Peter Luyten.
146 Voorbereidingen voor Man met hout, 2013.
147 Schip tussen dukdalven.
148 Duo van hout.
149 Man met regenjas.
150 Meisje met hond.
151 Staande man.
152 Man met geheven been.
153 Tubaspeler, aardewerk.
154 Interieur Poelsstraat 14, Etten-Leur.
155 Profielfoto Facebook.
160 Engel (achterkant). Muzebal Etten-Leur, 1987.

Woord vooraf
En toen moesten we zijn huis leegruimen. Hij had alles bewaard. Zijn zwemdiploma's vijf gitaren, agenda's van de middelbare school, twee dozen vol
salarisspecificaties, een tekentafel, isolators van hec Belgisch elektriciteitsnet, een plunjezak met zijn uitrusting van militaire dienst... Gelukkig was
alles wat hij ooit zelf had gemaakt er ook: zijn tekeningen, schilderijen, schetsen, beelden, strips, liedjes, contrapties en bedenksels.
We hebben veel spullen weg moeten doen. Met alles wat werd weggedaan of weggegeven, verdween iets van hem uit de wereld. Dit boek is er om iets van
joost — JoHo, JJJ, Julius, Jules — aan de wereld terug te geven.
Het is een bladerboek geworden, met veel plaatjes en weinig tekst. Het begint met een selectie van werk dat hij maakte in zijn jeugd en tijdens zijn opleiding.
Zijn latere werk is gegroepeerd in een aantal thema's. Achtereenvolgens zijn dat diensttijd, gags en gekke ventjes, onaffe projecten, strips, muziek,
didactiek en beelden. Tussendoor lichten enkele mensen de achtergrond toe van werkstukken van Joost. Zelf komt hij ook aan het woord, via aantekeningen die
hij maakte in zijn opschrijfboekjes. Achterin staat een bescheiden verantwoording van de context waarin het getoonde werk functioneerde en het jaar waarin het
vermoedelijk gemaakt is. Joost signeerde zijn werk niet altijd.
We vonden dat het boek exclusief moest zijn: er zijn maar 500 exemplaren van gedrukt. U hebt er een.
Wij danken allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Martin Maes, Lien van den Hoven, Ineke van den Hoven-van den Broek en Chris van
den Hoven danken wij voor hun teksten. Vormgeefster Christel Bouwmeester-Wassenaar danken wij voor haar inzet om er een moo, boek van te maken.
Urbain Servranckx, Raymond van ’t Groenewoud en Guido Belcanto danken wij voor hun toestemming om hun teksten op te nemen.
Prinsenbeek, september 2016
Jan, Ria, Peer, Luc, Angeniet

 Wilco Arts Books;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 22 april 2022