HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 13   (uit: 668)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00074  
Gids voor Prinsenbeek 1974
Overheid -- Gemeentegids           (1974)    [P.J. Baetens etc]
Gids voor Prinsenbeek 1974
VOORWOORD
Het doet mij genoegen deze 4e uitgave van de GIDS VOOR PRINSENBEEK
weer hij U te mogen inleiden. Herdruk was noodzakelijk geworden,
niet alleen omdat de voorraad medio 1974 reeds was uitgeput, maar
evenzeer omdat de inhoud al reeds verouderd bleek.
Een bewijs voor de dynamiek welke zich in de gemeente demonstreert.
De gegevens omtrent het gemeentelijk bestuursapparaat moesten her-
schreven worden, maar daarnaast waren de wijzigingen en uitbreidings-
gen bij de plaatselijke middenstand en het verenigingsleven zo dras-
tisch, dat een nieuwe inwoner met de oude gegevens toch wel in
moeilijkheden zou zijn geraakt.
Deze gids is bovenal bedoeld om de nieuwe ingezetenen de oriŽntatie
in Prinsenbeek te vergemakkelijken.
Ik hoop dat in dit opzicht deze GIDS dezelfde waardering krijgt als
de voorgaande uitgaven.
U zult misschien vernomen hebben dat Prinsenbeek betrokken is geweest
bij een plan tot gemeentelijke herindeling.
De ontwikkelingen, zoals deze zich de laatste jaren hebben voltrokken
wijzen echter op een behoud van de gemeentelijke zelfstandigheid.
In stadsgewestelijk verband zal Prinsenbeek met +, 10.000 zielen een
nuttige functie kunnen vervullen.
Gaarne roep ik U welkom toe bij Uw vestiging in deze gemeente en
spreek daarbij de hoop uit, dat U hier een woonklimaat zult aantreffen
dat velen vůůr U reeds als erg prettig hebben gekenschetst.
Daar waar mogelijk zal het gemeentebestuur met ambtelijke staf U
alle medewerking verlenen. Ook voor U mag het gemeentehuis geen ivoren
toren zijn, maar een huis van en voor onze inwoners.
PRINSENBEEK, OKTOBER 1974.
DE BURGEMEESTER,
P.J.A. Baetens.

Gemeentebestuur Prinsenbeek;  
 

2. Boeknummer: 00075  
Gids voor Prinsenbeek 1978
Overheid -- Gemeentegids           (1978)    [P.J. Baetens etc.]
Gids voor Prinsenbeek 1978
Voorwoord door de Burgemeester
Het doet mij genoegen deze 5e uitgave van de GIDS VOOR PRINSENBEEK weer bij U te mogen inleiden. Herdruk was noodzakelijk geworden, niet alleen omdat de voorraad
medio 1977 reeds was uitgeput, maar evenzeer omdat de inhoud reeds verouderd bleek.
Een bewijs voor de dynamiek welke zich in de Gemeente demonstreert.
De gegevens omtrent het Gemeentelijk bestuursapparaat moesten herschreven worden, maar daarnaast waren de wijzigingen en uitbreidingen bij de plaatselijke mid-
denstand en het verenigingsleven zo drastisch, dat een nieuwe inwoner met de oude gegevens toch wel in moeilijkheden zou zijn geraakt.
Deze gids is bovenal bedoeld om de nieuwe ingezetenen de oriŽntatie in Prinsenbeek te vergemakkelijken.
Ik hoop dat in dit opzicht deze GIDS dezelfde waardering krijgt als de voorgaande uitgaven.
U zult misschien vernomen hebben dat Prinsenbeek betrokken is geweest bij een plan tot gemeentelijke herindeling.
Alhoewel op 1 juli 1976 een overdracht aan de Gemeente Breda heeft plaatsgevonden van het gebied dat bekend staat onder de naam 'Haagsche Beemden Oost', heeft de Ge-
meente Prinsenbeek zijn zelfstandigheid behouden.
In stadsgewestelijk verband zal Prinsenbeek met + 10.000 zielen een nuttige functie kunnen vervullen.
Gaarne roep ik U welkom toe bij Uw vestiging in deze Gemeente en spreek daarbij de hoop uit, dat U hier een woonklimaat zult aantreffen dat velen vůůr U
reeds als erg prettig hebben gekenschetst.
Daar waar mogelijk zal het Gemeentebestuur met ambtelijke staf U alle medewerking verlenen. Ook voor U mag het Gemeentehuis geen ivoren toren zijn, maar
een huis van en voor onze inwoners.
Prinsenbeek, april 1978.
DE BURGEMEESTER,
P.J.A.Baetens.

Gemeentebestuur Prinsenbeek;  
 

3. Boeknummer: 00076  
Gids voor Prinsenbeek 1961.
Overheid -- Gemeentegids           (1961)    [P.J.Baetens]
Gids voor Prinsenbeek 1961.VOORWOORD
De Gids voor Prinsenbeek, welke hierbij door het Gemeentebestuur wordt aangeboden, beoogt voor U een zo volledig mogelijke informatiebron te zijn omtrent al datgene wat de gemeente te bieden heeft.
Niet alleen kunnen wij onze middenstandsbedrijven voor al Uw bestellingen aanbevelen, ook het verenigingsleven geeft middels dit boekje een beeld van wat het te bieden heeft.
Daarnaast kon niet worden gemist een passend overzicht omtrent het meer openbare leven, zoals dit zich uit in Kerk,Gemeente,Charitatieve-en Standsorganisaties.
Tot slot zal de bijgevoegde plattegrond met stratenplan U de landschappelijke verkenning vergemakkelijken.
Het boekje is losbladig gehouden. Het ligt in de bedoeling op het einde van ieder jaar de gebleken wijzigingen en aanvullingen middels wijzigingsbladen op te geven.
Moge voor hen die zich nieuw in de gemeente vestigen deze Gids een spoedige oriŽntatie mogelijk maken.
PRINSENBEEK, januari 1961. DE BURGEMEESTER,
P. J.A.BAETENS.

Gemeentebestuur Prinsenbeek;  
 

4. Boeknummer: 00170  
Dorpsgids Prinsenbeek 2005
Overheid -- Gemeentegids           (2005)    [†]
Dorpsgids Prinsenbeek 2005

De Dorpsgids voor Prinsenbeek
De Dorpsraad van Prinsenbeek biedt u deze informatiegids aan. Het is een handzaam boekje met de namen, adressen en
telefoonnummers van de talrijke stichtingen en verenigingen die op velerlei gebied actief zijn in ons dorp. Wij hopen
hiermee tegemoet te komen aan een veel gehoorde behoefte om belangrijke informatie snel bij de hand te hebben. Geef
het boekje een vaste plaats bij uw telefoon, want daar zult u het toch het meest gebruiken.
Het samenstellen van de gids was geen gemakkelijke zaak. Het heeft veel moeite gekost om de goede gegevens te
verzamelen. En als je er een punt achter zet, weet je al bij voorbaat dat de inhoud niet 100% compleet en correct zal
zijn! De Dorpsraad heeft dan ook de intentie om op gezette tijden de gids te vervolmaken en te actualiseren. Uw
aanvullingen en/of correcties zijn daarom altijd welkom.
Dit boekje is een zichtbaar product van de inspanningen van de Dorpsraad. Zij is verder actief op een groot aantal
verschillende terreinen die het algemeen belang dienen, maar dat is veelal onzichtbaar. Door de kleine verslagen in Modern
Prinsenbeek en door het houden van openbare vergaderingen houden wij u daarover zo goed mogelijk op de hoogte.
Gelukkig weten steeds meer 'Bekenaren' ons ook direct te vinden en dat motiveert ons enorm. Uw belangstelling voor
de Dorpsraad is essentieel, wees daarvan overtuigd!
Gť Brogtrop
Voorzitter

PS Uw op - en aanmerkingen kunt u geven aan alle dorpsraadsleden.
Daardoor kan de volgende uitgave alleen maar verbeteren. In ieder
geval gaan we dan proberen ook de email gegevens erbij te
vermelden.

†;  
 

5. Boeknummer: 00185  
Alg. ambtenarenreglement. Gem.Prinsenbeek
Overheid -- Gemeentegids           (1969)    [†]
Alg. ambtenarenreglement. Gem.Prinsenbeek

INHOUD.
Hoofdstuk A Algemene bepalingen Artikelen A 1 - A 9 bldz.1 t/m 4
Hoofdstuk B Aanstelling Artikelen B 1 - B 7 bldz.4 t/m 7
Hoofdstuk C Bezoldiging Artikelen C 1 - C 13 bldz.8 t/m 18
Hoofdstuk D Werktijd, vakantie, en verlof Artikelen D 1 - D 17 bldz. 19 t/m 32
Hoofdstuk E Bedrijfsgeneeskundige begeleiding en aan spraken bij ziekte Artikelen E 1 - E 31 bldz. 33 t/m 51
Hoofdstuk F Overige rechten en verplichtingen Artikelen F 1 - F 30 bldz. 51 t/m 62
Hoofdstuk G Disciplinaire straffen Artikelen G 1 - G 5 bldz. 62 t/m 65
Hoofdstuk H Schorsing en ontslag Artikelen H 1 - H 16 bldz. 65 t/m 75
Hoofdstuk 1 Overgangs- en slotbepalingen Artikelen I1 - I15 bldz. 75 en 76

Gemeente Prinsenbeek;  
 

6. Boeknummer: 00234  
Gemeentegids Prinsenbeek 1996
Overheid -- Gemeentegids           (1996-1997)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
Gemeentegids Prinsenbeek 1996 (de laatste!)

Voorwoord
Voor u ligt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Prinsenbeek. Het gemeentebestuur hoopt via deze gids een bijdrage te leveren aan de goede
communicatie tussen inwoners, instellingen en verenigingen. Ook voor nieuwe inwoners in de gemeente kan de gemeentegids een belangrijke functie vervullen.
Zoals bekend heeft de Tweede Kamer in mei besloten dat onze gemeente per 1 januari 1997 met Bavel, Ulvenhout en Teteringen zal worden samengevoegd met
de gemeente Breda. Dat betekent dat deze gids waarschijnlijk de laatste gids van de gemeente Prinsenbeek zal zijn. Het leek ons van belang dat wij u via deze
gids nog een actueel overzicht aanreiken van alle verenigingen en instellingen in Prinsenbeek.
Ik heb er echter alle vertrouwen in dat door de sterke sociale en maatschappelijke betrokkenheid van de Beekse bevolking Prinsenbeek
zijn eigen karakter en identiteit zal weten te handhaven binnen de nieuwe gemeente Breda.
Over de veranderingen die er rond de gemeentelijke dienstverlening per 1 januari 1997 optreden, zult u door de gemeente Breda worden
geÔnformeerd. Dat zal gebeuren via de Bredase stadsgids, het blad Stad Breda en bijzondere uitgaven.
Ik hoop dat deze gemeentegids u tot 1 januari 1997 antwoord zal geven op veel van uw vragen.
De burgemeester van Prinsenbeek,
drs C.J.G.M. de Vet

Holland Advertising bv;  
 

7. Boeknummer: 00235  
Gemeentegids Prinsenbeek 1987/90
Overheid -- Gemeentegids           (1987)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
VOORWOORD
Na het verschijnen van de zesde druk van de informatie-gids Prinsenbeek in november 1981 ligt thans voor u de zevende editie.
Ook deze brochure - waar nodig of wenselijk bijgewerkt en aangepast - zal u wederom inzichtelijk maken wat er zoal leeft in deze gemeente; hoe rijk
geschakeerd onder meer het verenigingsleven is, zowel op het terrein van cultuur, sport als van gezondheidszorg.
Ik hoop van harte, dat ook deze uitgave een vaste plaats moge krijgen in elk gezin.
Wellicht zelfs naast de bij gelegenheid van de officiŽle heropening van het verbouwde en uitgebreide gemeentehuis uitgegeven speciale brochure;
daarin is namelijk onder andere precies aangegeven waar en van welke diensten u binnen dat huis gebruik kunt maken.
Ten gemeentehuize zijn de medewerkenden uiteraard altijd bereid u nog verdere informatie te verstekken
Prinsenbeek, mei 1987.
Mr L.K.M. Verwiel,
Burgemeester.

Holland Advertising bv;  
 

8. Boeknummer: 00236  
Gemeentegids Prinsenbeek 1994-1995
Overheid -- Gemeentegids           (1994)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
Gemeentegids Prinsenbeek 1994-1995


Beste lezer,
Het gemeentebestuur van Prinsenbeek hecht er veel waarde aan dat alle inwoners van onze gemeente de weg naar het bestuur, de
instellingen en de verenigingen in onze gemeente goed weten te vinden; de gemeentegids -jaarlijks geactualiseerd - kan
daarbij een wegwijzer zijn.
Om de betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentebestuur verder te vergroten is de gids voorzien van foto's van de leden van
de gemeenteraad met vermelding van personalia en telefoonnummer.
Ook is een overzicht toegevoegd met de belangrijkste kenmerken van onze gemeente.
Voor een betere leesbaarheid is in deze uitgave het lettertype vergroot.
Uiteraard zijn gemeentebestuur en de ambtelijke medewerkers steeds bereid nadere informatie te verschaffen.
Zomer 1994.
Drs. C.J.G.M. de Vet,
burgemeester van Prinsenbeek.

Holland Advertising bv;  
 

9. Boeknummer: 00237  
Gemeentegids Prinsenbeek 1993-1994
Overheid -- Gemeentegids           (1993)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
Gemeentegids Prinsenbeek 1993-1994

Voorwoord
Het gemeentebestuur van Prinsenbeek hecht er veel waarde aan dat alle inwoners van onze gemeente de weg naar het bestuur, de instellingen en de verenigingen
in onze gemeente goed weten te vinden; de gemeentegids jaarlijks geactualiseerd - kan daarbij een wegwijzer zijn.
Om de betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentebestuur verder te vergroten is voor de eerste maal de gids voorzien van fotoís van de leden van
de gemeenteraad met vermelding van personalia en telefoonnummer.
Dit jaar is ook een kort overzicht toegevoegd met de belangrijkste kenmerken van onze gemeente.
Voor een betere leesbaarheid is in deze uitgave het lettertype vergroot.
Uiteraard zijn gemeentebestuur en de ambtelijke medewerkers steeds bereid nadere informatie te verschaffen.
Drs. C.J.G.M. de Vet,
burgemeester van Prinsenbeek.

Holland Advertising bv;  
 

10. Boeknummer: 00240  
Gemeentegids Prinsenbeek 1991
Overheid -- Gemeentegids           (1991)    [†]
Gemeentegids Prinsenbeek 1991

VOORWOORD
Na het verschijnen van de zevende druk van de informatie-gids Prinsenbeek in mei 1987 ligt thans voor u de achtste editie.
Ook deze brochure - waar nodig of wenselijk bijgewerkt en aangepast - zal u wederom inzichtelijk maken wat er zoal leeft in deze gemeente; hoe rijk
geschakeerd onder meer het verenigingsleven is, zowel op het terrein van cultuur, sport als van gezondheidszorg.
Ik hoop van harte, dat ook deze uitgave een vaste plaats moge krijgen in elk gezin.
Ten gemeentehuize zijn de medewerkenden uiteraard altijd bereid u nog verdere informatie te verstekken
Februari 1991.
Mr L.K.M. Verwiel,
Burgemeester.

Gemeente Prinsenbeek;  
 

11. Boeknummer: 00241  
Ons Prinsenbeek 1984-1985
Overheid -- Gemeentegids           (1984)    [Kerkhof, Peter van]
Ons Prinsenbeek 1984-1985
-Levend stratenboekje
-Straatnamenlijst
-Plattegronden
-Trefwoordenregister
-Koopwijzer

INHOUD
Colofon
Inhoud en alarmnummers.......................................2
Evenementenagenda......................................3.t/m 5
Voorwoord Stadsperiodieken...................................6
Het Levend Stratenboekje
Zo gebruikt u het............................................8
Alfabetisch straatnaamregister........................9 t/m 10
I Overzichtskaart Prinsenbeek met buitengebied..............11
Adressen buitengebied............................... 12 t/m 15
II (wijk)-kaart en adressen ........................ 16 t/m 25
III (wijk)-kaart adressen............................26 t/m 39
Trefwoordenlijst Wie en Wat is Waar?.................40 t/m 58
Uw handige koopwijzer............................... 59 t/m 72
Opgaven-antwoordcoupon voor editie 1985 ............ 73 t/m 74

't Woordenfonds Amsterdam;  
 

12. Boeknummer: 00242  
Ons Prinsenbeek 1986
Overheid -- Gemeentegids           (1985)    [Peter van Kerkhof, Peter van]
Ons Prinsenbeek 1986
-Levend stratenboekje
-Straatnamenlijst
-Plattegronden
-Koopwijzer
-Trefwoordenregister

Inhoud
Evenementenlijst
Colofon 2
Inhoud/alarmnummers 3
Voorwoord Stadsperiodieken 4
Het levend stratenboekje
Zo gebruikt u het 6
Alfabetisch straatnamenregister gemeente Prinsenbeek 7-8
Overzichtskaart: kaart I gemeente Prinsenbeek en adressen 10-13
Prinsenbeek Noord: kaart II en adressen 14-22
Prinsenbeek Zuid: kaart lil en adressen 24-34
Uw handige koopwijzer 35-48
Wie en wat is waar? Alfabetische trefwoordenlijst 49-68
Opgave-antwoordcoupon voor uitgave 1987 69-70

T Woordenfonds Amsterdam;  
 

13. Boeknummer: 00481  
Gids voor Prinsenbeek
Overheid -- Gemeentegids           (1967)    [†]

De Gids voor Prinsenbeek, welke hierbij door het Gemeentebestuur wordt aangeboden, beoogt voor U een zo volledig mogelijke informatiebron te zijn omtrent al datgene wat de gemeente te
bieden heeft.
Niet alleen kunnen wij onze middenstandsbedrijven voor al Uw bestellingen aanbevelen, ook het verenigingsleven geeft middels dit boekje een beeld van wat het te bieden heeft.
Daarnaast kon niet worden gemist een passend overzicht omtrent het meer openbare leven, zoals dit zich uit in Kerk, Gemeente, Charitatieve- en Standsorganisaties.
Tot slot zal de bijgevoegde plattegrond met stratenplan U de landschappelijke verkenning vergemakkelijken.
De snelle groei der gemeente deed de uitgave 1961 vrij spoedig uitgeput raken.
Deze tweede druk is naar ik hoop weer zoveel mogelijk up to date.
Moge voor hen die zich nieuw in de gemeente vestigen deze Gids een spoedige oriŽntatie mogelijk maken.
PRINSENBEEK, NOVEMBER 1967.
DE BURGEMEESTER,
P.J.A.BAETENS


†Gemeente Prinsenbeek;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 februari 2023