HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 4   (uit: 244)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00089  
Oorlogsherinneringen en verhalen uit Etten-Leur
Oorlog -- Tweede wereldoorlog           (2019)    [Jos Martens, Jos Buijs]
Oorlogsherinneringen en verhalen uit Etten-Leur
Voorwoord
Bestuur Heemkundekring
De huidige bestuursleden van Heemkundekring Jan uten Houte zijn allen van na
1945. En zelfs als ze wat jonger zouden zijn, dan nog is het maar de vraag of ze
bewust de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Toch kan die oorlog in hun
leven een rol hebben gespeeld, zoals in het leven van de schrijver dezes.
Zolang als ik me kan herinneren vertelde mijn vader over zijn belevenissen tijdens
de Duitse bezetting. Hij was van 1922 en heeft de oorlog dus heel bewust meege-
maakt. Bovendien had hij de leeftijd om niet zomaar te accepteren wat hem óver-
kwam. Verhalen uit het verzet, waar hij aan deelnam, verhalen over droppings van
wapens, verhalen over vluchten over schuttingen en door tuinen. Verhalen over
arbeidskampen in de polder. In al die verhalen kwamen een paar zaken naar voren.
Allereerst het onrecht dat in zijn ogen de Nederlanders werd aangedaan. Een
Duitser was daarom geen Duitser, maar een Mof. En het gevoel van onvrijheid dat
je in die tijd steeds achtervolgde. Sper-tijd ( van 20:00 - 04:00 uur) was er één van,
maar ook dat je een Ausweis moest hebben en dat voedsel op de bon was, om
maar eens wat te noemen. Voor de na-oorlogse generatie allemaal dingen die we
niet uit eigen ervaring kennen.
Belangrijk is ook te vermelden dat, ondanks de slechte ervaringen met Duit-
sers in de oorlogstijd, het voor hem niet heeft geleid tot haat tegen Duitsers in
het algemeen. Over het zogenoemde Wirtschaftswunder dat in het na-oorlogse
West-Duitsland plaatsvond kon hij euforisch zijn. En ook de Duitse toeristen die
met bloemenkransen op hun auto’s naar de Heimat reden na hun bezoek aan de
bollenvelden, konden op zijn sympathie (en lichte afgunst) rekenen.
Gelukkig kunnen we al sinds 1944 (in de rest van Nederland 1945) in vrede le-
ven in Nederland. Door de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te
houden en ervan te leren dat haat en strijd niet de oplossing zijn om conflicten te
beslechten, bestaat de kans dat we de vrede kunnen bewaren. Als we dan ook nog
onrecht uitbannen en de vrijheid voor en van iedereen liefhebben vanuit de ge-
dachte dat vrijheid daar ophoudt waar je de vrijheid van een ander beperkt, dan is
er hoop voor de toekomst.
Nu we in Etten-Leur herdenken dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn, is het goed
dat we weten wat in ons dorp gebeurde in die oorlog. En dat we vooral niet ver-
geten dat we bevrijd zijn ten koste van veel offers. In dit boek wordt daarover
uitvoerig verteld. Over de enge dingen, over de slechte dingen, over geweld, over
heldendom, over verwoesting en over leed. Maar natuurlijk is ook in al die ver-
halen aanwezig: wij kunnen het navertellen! Nu de generatie die de oorlog heeft
meegemaakt langzaam maar zeker steeds kleiner wordt, zijn deze herinneringen
des te waardevoller. We hopen dat u geniet waar dat kan, mee-huivert waar dat
nodig is en op de hoogte komt van dit belangwekkend stuk historie.
Namens Heemkundekring Jan uten Houte
Jan Zengerink, secretaris

Heemkundekring Jan uten Houte;  
 

2. Boeknummer: 00094  
De bevrijding van West-Brabant. Sept. 1944-mei 1945
Oorlog -- Tweede wereldoorlog           (1994)    [P. Hoedelmans, A. Wagenaar, I. de Wolff]
De bevrijding van West-Brabant. Sept. 1944-mei 1945

Voorwoord
Wij zijn zeer verheugd dat de archivarissen van Bergen op Zoom en Roosendaal en Nispen in
het kader van de duo-stadsamenwerking van onze gemeenten her initiatief hebben genomen
om ter gelegenheid van de viering van 50 jaar bevrijding een publikatie over de bevrijdingsge-
schiedenis van de regio te laten verschijnen. Wij hopen dat het bock ‘De Bevrijding van West-
Brabant, september 1944 ■ mei 1945, een streek en haar bewoners’ zijn weg naar vele Westbra-
bantse gezinnen zal vinden.
Wij complimenteren de auteurs, de redacteuren en de overige medewerkers, die betrokken zijn
geweest bij de totstandkoming van dit boek alsmede de uitgeverij ‘Het Verboden Rijk’ met het
produkt dat nu voorhanden is.
Door de toekenning van een subsidie heeft ook het bestuur van de provincie Noord-Brabant
kenbaar gemaakt het belang van deze studie te onderkennen.
Door de vertalingen in het Engels van enkele passages uit het boek, zoals de samenvattingen
en de onderschriften bij de illustraties, wint dit boek aan betekenis voor onze oud-strijders.
Wij hopen dat het weerzien van de geallieerde bevrijders met de door hen bevrijde burgers van
West-Brabant tijdens deze jubileumherdenking een blijvende, hartverwarmende herinnering zal
zijn. Deze publikatie kan daaraan een bijdrage leveren.
Daarom dragen wij dit boek met dankbaarheid op aan onze bevrijders van weleer.
mw A. van den Berg
burgemeester van Bergen op Zoom
mr. M. Marijnen
burgemeester van Roosendaal en Nispen

Gemeentearchief Roosendaal i.s.m. Boekhandel Het Verboden Rijk;  
 

3. Boeknummer: 00154  
Oorlog onderweg. Brabant en WO II
Oorlog -- Tweede wereldoorlog           (1994)    [Piet Mooren en K.Ghonem-Woets]
Oorlog onderweg. Brabant en WO II

Voorwoord
Nederland en Brabant waren bezet in de Tweede Wereldoorlog. In eens waren er
mensen in uniformen, met wapens, die vertelden wat iedereen mocht doen of
moest laten. Mensen werden gevangen gezet of verdwenen. Omdat zij verzet
pleegden of omdat zij door de bezetter niet als mens beschouwd werden. In die oorlog
zijn ook uit Brabant enkele duizenden joodse Nederlanders weggevoerd naar
vernietigingskampen. Dit boek gaat daar over en leert ons over het schrikbewind
van de Nazi's, vijftig jaar geleden.

Misschien doet het je pijn, of vind je het niet leuk om over die erge dingen te ho-
ren. Toch vind ik het heel belangrijk dat je weet wat er toen gebeurd is.
Alleen als wij allemaal goed weten waar rascisme toe kan leiden kunnen we voor-
komen dat er opnieuw groepen als zondebok worden aangewezen voor alles wat
fout gaat.

Jullie grootouders hebben de oorlog mee gemaakt, jullie ouders waarschijnlijk
niet. Praat eens met je oma, opa, oud-tante of oud-oom over de oorlog. De mensen
die het hebben meegemaakt kunnen nog het beste oordelen en je veel leren.
De schrijver van dit boek heeft ook een speurtocht gemaakt en is veel te weten
gekomen uit gesprekken.

Er zijn mensen geweest die moedig waren, durfden "néé" te zeggen. Diezelfde
moed is ook nu nodig. We moeten er heel goed voor waken dat we nu niet opnieuw
mensen oordelen en veroordelen op grond van huidskleur, ras of overtuiging.
De les die we kunnen leren uit dit boek raakt ons allemaal.
Wr. F. J.M. Houben
Commissaris van de Koningin
in Noord-Brabant

Vooraf
De provincie Noord-Brabant vroeg de Schoolbegeleidingsdienst Tilburg een
boekje te maken over de oorlog in en de bevrijding van Noord-Brabant.
Om een boekje dat ook laat zien waartoe racisme kan leiden en welke les er uit het
recente verleden getrokken kan worden om herhaling te voorkomen. Om die les
aan het verleden af te kunnen lezen was het noodzakelijk de oorlog al voor 1940
een begin te laten nemen en te laten zien dat de treinen naar Auschwitz ook in
Noord-Brabant vertrokken en dat ook Brabant daartegen in verzet kwam. Ten-
slotte was ook aandacht gewenst voor de verwerking van het verleden in de afgelo-
pen vijftig jaar met als markeringsmomenten bijvoorbeeld de fusilladeplaats in
Vught, de plaquette op station Vught, de namenlijst in het Nationaal Monument
Kamp Vught en de ten hemel geheven spoorrails in Westerbork.

In 'Oorlog onderweg. Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog' resoneert dan ook
het verleden van de monumenten in Brabant als preventief herinneringsteken.

'Oorlog onderweg' probeert een beeld van de oorlog te geven via verhalen, beelden
en documenten uit diverse plaatsen in Noord-Brabant. Veel moest daarbij nood-
zakelijkerwijs overgeslagen worden; hopelijk zullen lokale werkgroepen alsnog in
die 'omissies’ voorzien.

Een boekje als dit had niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking, de
talrijke adviezen, de ter beschikking gestelde bronnen en het kritisch komment-
aar van velen. Graag wil ik daarvoor de volgende personen met name bedanken:
Max Cahen, Ernst Elzas, Guus Hes en Rénee Moser; prof.dr.Ido Abram (APS);
prof.dr.F. Grünfeld (KUB); J. Bader (Breda), Jeroen van der Heijden (Gemeentear-
chief Helmond); Hans Dikx (Jan Cunen- centrum Oss); drs. Gerard Steijns, Gerrit
Kobes en Ronald Peeters (Gemeentearchief Tilburg); drs. Ad de Beer; drs. Hans
van der Linde (BRG); drs. Jeroen van den Eijnde en Chiel Konings (Nationaal Mo-
nument Kamp Vught); drs. Dirk Mulder (Herinneringscentrum Kamp Wester-
bork); drs. Harry op den Camp (Stichting Dokument); dr. Ad van Oord; drs. Frank
Storm (Zwijsen); drs. Joost van Gils, drs. Niko van Dorp en Claudia Martens (SBD
Tilburg); Tiny Bartens-Vroman (MLK-school Bisschop Janssens Tilburg) die
evaluatieve vragen ontwierp voor de docentenhandleiding. Daarin is ook de ver-
antwoording van de gebruikte bronnen te vinden.
Ik hoop dat het boekje de oorlog dichterbij brengt en daarmee ook verder weg.
Piet Mooren
Tilburg, augustus 1994

Provinciaal Noord Brabant Schoolbegeleidingsdienst;  
 

4. Boeknummer: 00155  
Monument Brabantse gesneuvelden te Waalre
Oorlog -- Tweede wereldoorlog           (2009)    [Brennand Communciatie]
Monument Brabantse gesneuvelden te Waalre

Waalre’s oudste kerkje als Provinciaal Gedenkteken voor Brabants Gesneuvelden
Aan de zoom van de markt in Waalre ligt verscholen in het groen het
oude Sint-Willibrorduskerkje. Bezoekers ervaren direct al bij binnen-
komst een bijzonder gevoel. Het licht valt op een speciale wijze door de
gebrandschilderde ramen en speelt, zeker bij zonnig weer, een boeiend
spel op de rode plavuizen vloer, de tufstenen muren en de romaanse
raampjes met slingerglas. Het bakstenen altaar straalt eenvoud uit en
het kleine sierlijke pijporgel maakt de sfeer compleet. Dat bijzondere
gevoel heeft ongetwijfeld ook te maken met de monumentale grafsteen
in een verhoogd gedeelte van het kerkje, omringd door houten rouw-
borden. Hierin hebben twee plaatselijke kunstenaars alle namen uitge-
sneden van gesneuvelde Brabantse militairen en verzetsstrijders. Onder
de grafsteen ligt een Brabantse soldaat die bij Rotterdam is gesneuveld.
Hier, op deze plaats, komen de historie van dit kerkje en die van de 20e
eeuw samen. Wij bevinden ons in een monument ter nagedachtenis
aan de Brabantse militairen en verzetsstrijders die gevallen zijn in de
tweede wereldoorlog: de zwaarste aanval op onze beschaving die ooit
heeft plaatsgevonden.
Maar ook de gesneuvelden uit voormalig Nederlands Oost-Indië, Korea,
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en zij die stierven onder de vlag
van de Verenigde Naties worden hier herdacht. Hun namen zijn aan de
rouwborden toegevoegd.

Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden/Provincie Noord-Brabant;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 4 november 2021