HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00108  
Prinsenbeek. Regio VII nummer 7001
Historie -- Prinsenbeek, algemeen           (1991)    [Herman Dirven]
Prinsenbeek. Regio VII nummer 7001

INHOUD
1. Het dorp Prinsenbeek
2. Een tocht van Sint Gertrudis door ons dorp
3. Naar het Groene Liesbos en langs de ”Loop” terug
4. De Beeksestraat, de Heikant, de Kapelstraat en de Markt
5. Via de Polder en de Prinshoef naar een Verloren Hoekje
6. Over Overveld en Zwartenberg naar Haagse Beemden-Oost
7. Gezellig winkelen en uitgaan in de kom van Prinsenbeek
8. Kunst en Kultuur uit en in Prinsenbeek
9. Prinsenbeekse Cijfers, Kengetallen en Feiten

Stichting Basis Publika;  
 

2. Boeknummer: 00109  
Prinsenbeek een dorp als geen ander
Historie -- Prinsenbeek, algemeen           (1995)    [Herman Dirven]
Prinsenbeek een dorp als geen ander

inhoud
1. Prinsenbeek, een dorp als geen ander
2. Toen Sinte Gertrudis nog over de Beek wandelde
3. Tweehonderd jaar geleden werd ‘t gehucht Beek een dorp
4. Kerkpadjes of voetweggetjes over de Beek
5. Op zoek naar de stille einders van de polders
6. In de oorlog moesten Bekenaren in Duitsland werken
7. Prinsenbeek, een eigen zelfstandige gemeenschap
8. Prinsenbeek in cijfers, jaartallen en literatuur

Stichting Basis Publika;  
 

3. Boeknummer: 00113  
Prinsenbeek een dorp van Goud, 1942-1992 en Twee honderd jaar vrijwillige brandweer te Prinsenbeek
Historie -- Prinsenbeek, algemeen           (1992)    [M. Voermans]
Prinsenbeek een dorp van Goud, 1942-1992 Van Kerkdorp tot forensengemeente (137 bladzijden)
en
Tweehonderd jaar vrijwillige brandweer te Prinsenbeek (37 bladzijden)

VOORWOORD Prinsenbeek een dorp van goud
Voor u ligt het jubileumboek uitgegeven door het gemeentebestuur van Prinsenbeek bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze gemeente.
De titel, te weten 'van kerkdorp tot forensengemeente' spreekt duidelijk voor zich en geeft eigenlijk reeds aan welk een als het ware stormachtige ontwikkeling Prinsenbeek in deze periode
heeft doorgemaakt.
Waar veranderingsprocessen zich veelal geleidelijk plegen te voltrekken, zal het de lezer van deze geschiedschrijving snel duidelijk worden, dat zulks niet of nauwelijks gezegd kan worden van die,
welke in deze gemeente hebben plaatsgevonden.
Deze snelle evolutie heeft zich voorgedaan ten aanzien van alle aspecten in de samenleving van Prinsenbeek.
Zij omvat dan onder andere de facetten van wonen, leven, werken, onderwijs, cultuur, sport en politiek', in een woord samengevat: het totale woon- en leefklimaat.
De informatie, welke u telkens in periodes wordt aangereikt, is mijns inziens helder, leerzaam en vaak ook vermakelijk.
Ik wens u gaarne veel leesgenot toe bij het doorbladeren van dit jubileumboek, dat in opdracht van het gemeentebestuur werd samengesteld door de heren P. Broos, M. Voermans en R. Wols,
medewerkers van het Streekarchivariaat De Markkant.
Rest mij u erop attent te maken, dat aan dit boekwerk nog als een afzonderlijk katern is toegevoegd, en wel in spiegelbeeld, de beschrijving van 200 jaar Brandweerkorps Prinsenbeek,
welk jubileum eveneens in 1992 plaatsvindt.

Prinsenbeek, 31 maart 1992
Mr L.K.M. Verwiel
burgemeester

INLEIDING Prinsenbeek een dorp van goud
Een goede buur is beter dan een verre vriend, zo luidt het gezegde. In Prinsenbeek heeft men zijn eigen ideeën over deze wijsheid. In het recente verleden is immers meermalen duidelijk geworden
dat vooral een sterke buurman ook gevaarlijk kan zijn. De stad Breda, want daarover gaat het natuurlijk, heeft dan ook alle kenmerken van een machtige buurman. Deze sterk groeiende stad
heeft al dikwijls gepoogd ten koste van de aangrenzende gemeenten zijn grondgebied te vergroten.
De reden dat Prinsenbeek thans haar vijftigjarig bestaan kan vieren is gelegen in het feit dat vanwege de voortgaande groei van Breda met ingang van 1942 onder andere de gemeente
Princenhage, waarvan Beek deel uitmaakte, werd opgeheven. Het zuidelijk gedeelte van het grondgebied van Princenhage werd bij Breda gevoegd. Van het overblijvende gebied werd de
gemeente Beek N.B., sedert 1951 Prinsenbeek gevormd.
In de jaren zestig dreigde Prinsenbeek een deel van Breda te worden. Aan het einde van 1967, het jaar waarin Prinsenbeek 25 jaar bestond, werden de plannen van Breda en de provincie Noord-
Brabant bekend. Door mee te werken aan een vlotte overdracht van de helft van zijn grondgebied naar Breda kon Prinsenbeek haar zelfstandigheid behouden. In 1976 gingen De Haagse Beemden
naar Breda over.
Door ruimtegebrek was Breda in 1988 genoodzaakt toekomstige uitbreidingen op het grondgebied van aangrenzende gemeenten te situeren. Kort daarop maakte de provincie Noord-Brabant de uit-
gangspunten van het beleid inzake de gemeentelijke herindeling bekend. Een en ander leidde er toe dat in 1992, het jaar waarin Prinsenbeek 50 jaar bestaat, de vrees dat de gemeente zijn
zelfstandigheid zal verliezen weer actueel is.
In 1966 waren er plannen voor het samenstellen van een jubileumboek bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente. Dit boek is er echter niet gekomen. Het raadslid P.H.J. van de
Mosselaar sprak toen zijn twijfel uit over de vraag of Prinsenbeek het vijftigjarig bestaan wel zou vieren. Nu viert Prinsenbeek dit jubileum en er is een boek, waarin op de afgelopen vijftig jaar
wordt teruggekeken. Zouden dit tekenen voor de toekomst zijn?

VOORWOORD Twee honderd jaar vrijwillige brandweer
Al heeft de mens het vuur leren beheersen, om het altijd te bedwingen is heel wat moeilijker Daarom wordt er bij ieder van ons iets wakker als we 'Brand, brand' horen roepen.
Eeuwenlang was brandbestrijding een bijna hopeloze taak en kon men het losgebarsten vuur slechts bestrijden met emmertjes water. Hele steden en dorpen zijn dan ook in de as gelegd.
De ommekeer in de brandbestrijding ligt inderdaad bij het inzetten van een brandspuit. En voor zowel het transport als de bediening daarvan had men een goed getraind team nodig.
Op de Beek, zoals Prinsenbeek tot 1951 heette, kwam op zeven januari van het jaar 1792 de eerste brandspuit en toen werd ook het eerste corps van de vrijwillige brandweer opgericht. Dat is nu
precies tweehonderd jaar geleden, zodat in hetzelfde jaar dat Prinsenbeek vijftig jaar een zelfstandige gemeente is, de eigen brandweer zijn tweehonderdjarig bestaan viert.
Al met al meer dan voldoende redenen om beide jubilea in één boek samen te brengen. Trouwens, de gemeente en de brandweer horen bij elkaar.
Herman Dirven, voorzitter Stichting Werkgroep Haagse Beemden.

Gemeente Prinsenbeek / Streekarchivaat De Markkant;  
 

4. Boeknummer: 00150  
Op de Beek zitte goed. Prinsenbeek 1935-1975
Historie -- Prinsenbeek, algemeen           (2007)    [A. Verkooijen, P.van Hooijdonk]
Op de Beek zitte goed. Prinsenbeek 1935-1975

Voorwoord
Tot 1951 was Prinsenbeek eeuwenlang gewoon ‘Beek’. Dit boek gaat over de jaren 1935 tot 1975 en we belichten daarin vele facetten van het dorp zoals de straten, het boerenleven, het verenigingsleven
en veel mensen. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk hamen te achterhalen en we zijn al die dorpsgenoten die ons hun foto’s hebben geleend en hebben meegezocht naar namen van personen heel dankbaar.
Natuurlijk laten we ook zien hoe het dorp zelf eruitzag. In de jaren dertig was ‘de Beek’ erg klein en bestond maar uit een paar echte straten. Op de Markt stond een prachtige roomskatholieke kerk
met de pastorie en een zusterklooster. Rond de Markt lagen de Valdijk met de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Sint-Gertrudis en de Beeksestraat met diverse rentenierswoningen en boerderijen.
In de Groenstraat vond je de winkels en in de Kapelstraat de school die toen de Heilig Hart- of jongensschool werd genoemd, later De Horizon. Als je met de Bekenaren over vroeger praat, kom je
steevast over de Prinsenbeekse Markt te praten. Dan wordt ook steeds weer gezegd dat het toch jammer is dat zo’n mooie kerk is afgebroken.
In april 2003 kwamen enkele Bekenaren bij elkaar om te zien of ze de Beekse Markt als model konden nabouwen, vanaf het pand De Vergulde Bol op de hoek van de Beeksestraat en de Kapelstraat, tot
en met het Heilig Hartbeeld op de hoek van de Valdijk en de Markt. Na een zoektocht van een jaar naar originele bouwtekeningen en foto’s van de gesloopte, maar ook van de bestaande gebouwen, zijn ze in
april 2004 begonnen met de bouw. De reconstructie geeft de situatie weer van tussen de twee wereldoorlogen. De panden zijn gebouwd op een schaal van 1:50. In oktober 2007 is de maquette een paar dagen
tentoongesteld. Dit boek laat ook iets zien van die bouwgroep en van het uiteindelijke resultaat van hun werk. Zoals de maquette de Beekse Markt laat zien, zo laat dit boek ook de rest van het dorp zien.
Prinsenbeek dankt haar naam aan de Liesbosbeek, een ‘loop’ die in het Liesbos ontspringt, en aan een beekje dat ergens in de Krekelpolder begint. Het oude dorp Beek ligt op de hogere gronden tussen
deze beide beken in. Dus zeggen wij gewoonlijk dat we ‘Op de Beek wonen en daar zitte goed!’
Kijkt u nu met ons mee?
zomer 2007
Anneke Verkooijen-de Graauw
Piet van Hooijdonk

Uitgeverij Aprilis;  
 

5. Boeknummer: 00307  
De verdwenen boer en wever uit Westrik en Vaareind
Historie -- Prinsenbeek, algemeen           (2021)    [Kees van Endschot]
De verdwenen boer en wever uit Westrik en Vaareind. Een diepgaand onderzoek naar het wel en wee van huizen en hun bewoners in vervlogen tijden.
Geschiedenis van Westerik en Vaareind, gehuchten in Princenhage, nu deel uitmakend van de gemeente Breda.

Voorwoord
Voor u ligt een boek met de geschiedenis van Westrik en Vaareind, destijds gehuchten in Princenhage, tegenwoordig deel uitmakend van de gemeente Breda. Ik ga tot in de zestiende
eeuw terug met huizen, boerderijen en andere voorkomende bouwsels en zijn bewoners, die in de huidige straten Westrik, Westrikseweg en Vaareindseweg stonden en staan. Huizen van na
1968 zijn in dit boek niet opgenomen, de geschiedenis is daarvoor te kort.
Opgenomen kaarten, foto’s en andere afbeeldingen geven een goed tijdsbeeld van het wonen en werken in vervlogen jaren. Tevens dragen die bij aan herinneringen en kennis, die
veel ouderen en jongeren zullen kunnen waarderen.

Ik ben als volgt te werk gegaan: eerst met de oude straat Westrik, startend met de even nummers van laag naar hoog aan de zuidkant. Daarna op dezelfde manier de oneven nummers
aan de noordkant. Vervolgens de Westrikseweg, waar maar weinig bebouwing was en is.
Ik begin vooraan bij nummer 1 en eindig bij nummer 30. Het grootste deel van dit boek is voor de Vaareindseweg, een oude straat en vroeger zeer arm. Ook hier weer huis voor huis,
beginnend met de even huisnummers aan de oostkant, nadien de oneven aan de westkant.

Het aanbod van gegevens en foto’s verschilt nogal per huis, soms is er veel informatie van een pand in de archieven te vinden, van een ander dan weer erg weinig. Daarom zijn er aan het
ene huis meer en aan het andere minder pagina’s besteed.
Met foto’s idem dito, de ene familie moest heel het huis onderste boven keren om een enkele foto boven water te krijgen, bij andere moest ik kiezen uit de hoeveelheid bruikbare.
Bij sommigen laat de kwaliteit wel wat te wensen over, maar zijn voor dit boek te waardevol om ze niet te gebruiken.
Bij oudere gezelschapsfoto’s is het soms gissen naar namen van de afgebeelde personen, directe familieleden konden mij daar niet altijd bij helpen. Van meerdere personen is het
geheel duister om wie het gaat, die geef ik met vraagtekens aan.

Alles wat in dit boek staat heb ik uit archieven, literatuur en van betrokken families, zoveel mogelijk op waarheid berustend. Het is mogelijk dat er twijfel ontstaat over de juistheid van
het geschrevene. U kunt en mag mij daar niet verantwoordelijk voor houden. Tevens niet voor de in de kaders cursief gedrukte tekst, die mij meest mondeling is aangereikt en door mensen
verschillend kan worden beoordeeld op juistheid. Daarom kan er geen enkel recht aan ontleend worden!

Ik wens U veel genoegen bij het lezen van dit boek en hoop dat bij ouderen onder U herinneringen die ver weg in het geheugen verstopt zaten hiermee terug komen. Voor
jongeren kan het boek de geschiedenis van de beschreven straten een openbaring zijn.

De straten zijn op volgorde in drie hoofdstukken verdeeld, hieronder zijn die te vinden:

1: Westrik tussen Groenstraat en Westrikseweg blz. 7-114
2: Westrikseweg tussen Westrik en Vaareindseweg blz. 115-151
3: Vaareindseweg tussen Leursebaan en Oudemolenweg blz. 152-262

Kees van Endschot
Herfst 2021

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2023