HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 244)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00022  
Beschrijving van de Vrije Heerlijkheid Etten, Leur en Sprundel
Historie -- Etten-Leur           (2017 ?)    [Nuyts Pieter Piersz, bewerkt door Aertssens C.J.W.]
Beschrijving van de Vrije Heerlijkheid Etten, Leur en Sprundel
Pieter Piersz. Nuyts Schout van 1673 tot 1709

Voorwoord
Beste lezer(s),
Sedert een geruime tijd is er een plan geweest om te komen tot een stuk geschiedschrijving van ons mooie dorp. En waar moet je dan beginnen? Rond
het jaar 1200? Of iets later, zo rond 1400?
We weten wel dat er in die tijd het een en ander gebeurde met betrekking tot de turfwinning. Als we het boek: Ontdekkingstochten in West-Brabant
lezen dan is er in 1332 de eerste vermelding van de Leurse turfvaart. Maar wat doe je als je aan het neuzen bent in oude documenten, als je ‘alles’
wilt weten over je dorp, en je komt als het ware een kompleet boek tegen? Een schriftelijk verslag, geschreven door een tijdgenoot.
Een beschrijving van Etten en Leur en Sprundel uit het einde van de 17e eeuw door Pieter Nuyts, schout van Etten etc. Ook schreef hij op wat hij
wist of had gehoord uit de overlevering. De bewerker van dit boek heeft zijn hart kunnen ophalen. Oude (topografische) namen of benamingen die we
nog steeds gebruiken, zoals Den Hil, of ’t Wipend, of Attelaken, letterlijk en woordelijk beschreven alsof je er zelf bij bent. Geen wonder dat de
bewerker vond dat veel meer mensen hier kennis van moesten kunnen nemen. Als je ook maar iets voelt voor je eigen geschiedenis, of van die van de
plaats of dorp waar je geboren bent, of waar je (nu) woont, of vandaan komt, dan is dit boek een ‘must’. Wat een werk en tijd hij had verzet om tot
alle feiten te komen om deze zo waarheidsgetrouw mogelijk aan het papier toe te vertrouwen.
Ik heb alle bewondering voor de volhardendheid waarmee hij te werk is gegaan.
Ik beveel dit boek dan ook van harte aan en wens u veel leesplezier.
Namens de Stichting Adriaan van Bergen
Jan van Harssel

Heemkundekring Jan Uten Houte en Stichting Adriaan van Bergen;  
 

2. Boeknummer: 00142  
Vijftig jaar vergaard en bewaard. Het ontstaan en geschiedenis Streekmuseum Jan uten Houte
Historie -- Etten-Leur           (2014)    [Rene Konings]
Vijftig jaar vergaard en bewaard.

Voorwoord
Geen heden zonder een verleden.
Je kunt pas vooruitkijken als je ook kunt terugkijken.
Een vijftig jarig jubileum is een moment van even stil staan bij hoe
het begonnen is en dan de reis vervolgen naar de toekomst:
2064, het honderd jarig bestaan.
In dit boek wordt u een terugblik gegund vanaf 1964 en zelfs nog
enkele jaren daarvoor.
Het is goed te lezen hoe het allemaal begonnen is.
U kunt in een chronologische volgorde lezen wat er als
hoogtepunten de afgelopen vijftig jaar is gepasseerd. Dan blijkt
dat er altijd veel beweging is geweest. Een jubileum van een vijftig
jarig bestaan maakt enthousiast. Je weet wat er allemaal gedaan is
en dat spoort aan om aan een nieuwe periode van vijftig jaar te
beginnen.
Deze eerste vijftig jaar zijn belangrijk geweest om de volgende
vijftig aan te kunnen.
Dit boek kan dienen om terug te kijken naar datgeen dat
geweest is, maar het zet ook aan om verder te gaan en in
beweging te blijven.
Veel plezier met dit waardevolle boek ter ere van het vijftig jarig
jubileum van het Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte.
Karst Vaartjes,
voorzitter Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte

Inleiding
In dit boek wordt ingegaan op de vraag wat heemkunde is en
hoe de belangstelling voor heemkunde in Brabant ontstond. Er
wordt ruim aandacht besteed aan de personen die in Etten-Leur
aan de wieg stonden van de oprichting van een heemkundige
werkgroep. Uit deze werkgroep zijn later de Heemkundekring
Jan uten Houte en het Heemkundig Streekmuseum Jan uten
Houte ontstaan. Er wordt ook aandacht besteed aan de
naamgever van het museum en de kring. De geschiedenis van het
Sint Paulushofje waar het museum is gevestigd komt ook
uitvoerig aan de orde. In 2014 bestaat het heemkundig
streekmuseum vijftig jaar. In deze uitgave wordt een
chronologisch overzicht gegeven van de belangrijkste
gebeurtenissen in de geschiedenis van het museum. Het boek
bevat foto’s van wisseltentoonstellingen die met grote regelmaat
in het museum werden gehouden en van de vele andere
activiteiten die in het museum plaatsvonden.
Ik wens u veel leesplezier,
René Konings

Heemkundekring Jan uten Houte Etten-Leur;  
 

3. Boeknummer: 00143  
De eerste steen komt boven. Gevelstenen en geveltekens in Etten Leur
Historie -- Etten-Leur           (2009)    [Rene Konings]
De eerste steen komt boven

Voorwoord
Al sinds geruime tijd ben ik geïnteresseerd in monumentale en andere histori-
sche gebouwen. Vooral gevelstenen, geveltekens en bouwkundige versierin-
gen hebben mijn interesse. Na hier enkele boeken over gelezen te hebben be-
sloot ik om mijn opgedane kennis te delen met anderen door er een samen-
vatting van te schrijven. Ook heb ik met het fototoestel in de aanslag een
rondwandeling door de oude kernen van Etten-Leur gemaakt. Zo veel als
mogelijk heb ik ook met de eigenaren van de gevelstenen gesproken om meer
te weten te komen over de achtergronden van een steen. Je krijgt dan een
goed beeld wat er allemaal nog in Etten-Leur te zien is. Heel veel bijzondere
gevelstenen tref je hierbij niet aan omdat Etten-Leur nooit een bijzonder wel-
varende gemeente is geweest. Vooral in de oude handelssteden tref je veel en
hele mooie gevelstenen aan. Het boek is een goede gids om wandelend langs
de gevels de gevelstenen te bekijken. Maar ook van uit de luie stoel hoop ik
dat het een lezenswaardig geheel is geworden. Het boek heeft niet de preten-
tie om volledig te zijn, maar is vooral een oproep om eens met andere ogen
een gevel te bekijken en je niet alleen te beperken tot al het moois dat in de
etalages ten toon is gesteld. Ook als je naar boven kijkt is er vaak veel moois
te zien en nog gratis ook. Ik wens u veel lees-, kijk- en speurplezier toe.
René Konings

Heemkundekring Jan uten Houte Etten-Leur;  
 

4. Boeknummer: 00144  
Etten Leur maakt muziek. Deel II Apollo Vlijt en Volharding
Historie -- Etten-Leur           (2019)    [Jac van der Velden, Frans Passier]
Etten Leur maakt muziek

Voorwoord
Hier is hij dan, de tweede uitgave van “Etten-Leur maakt muziek” .
Als schrijversgroep van Heemkundekring Jan uten Houte hebben we er voor gekozen
de bijdragen van verschillende schrijvers te bundelen en in meerdere boeken met dit
onderwerp uit te geven.
In deze uitgave beschrijft Jac van der Velden de Kroniek van de Roomsch-Katholieke
Koninklijk Erkende Harmonie “Apollo” Etten 1871 - 1970 en is “Harmonie Vlijt en
Volharding” Etten 1903 - 1919 uitgewerkt door Frans Passier.
Jac van der Velden heeft met ontzettend veel doorzettingsvermogen en vele fietstoch-
ten naar het Regionaal Archief in Oudenbosch, de archieven van Apollo achterhaald
en uitgeplozen. Het verenigingsarchief van Apollo was maar beperkt in het Regionaal
Archief aanwezig. Het archief van wijlen Apollo bestuurslid Toine Roels lag gelukkig
nog op zijn zolder en heeft nadrukkelijk bijgedragen aan de inhoud van dit boek. Bij
het schrijven van het boekdeel over de harmonie Apollo vond de schrijver Jac van der
Velden in het archief van genoemde harmonie, een schrift met jaarverslagen over de
beginjaren van de harmonie “Vlijt en Volharding” te Etten. Alles bij elkaar heeft dit
geresulteerd in historische kronieken van het wel en wee van deze harmonieën.
De drumband en Jeugddrumband Apollo, drumfanfare Again alsmede Bugle en
Drumselection Etten-Leur volgen in volgende uitgaven.
In 2017 hebben we deel één van “Etten-Leur maakt muziek” over Harmonie “Con-
stantia” en Seniorenorkest “Pro Musica” uitgegeven.
Een thema wat zeker nog vervolg kan krijgen. Hierdoor kunnen zo de andere muzika-
le activiteiten die veel betekenen en hebben betekend voor Etten-Leur in de toekomst
aan de orde komen.
Jos Buijs
Voorzitter Schrijverswerkgroep Heemkundekring Jan uten Houte

Inleiding
Muziek
Muziek is zo oud als de mensheid! Al in de vroegste geschiedenis maakten de
mensen muziek, vaak op eenvoudige wijze door het trommelen op boomstam-
men, maar later ook door het gebruik van instrumenten. Uit de Middeleeuwen
kennen we allemaal de minstreel en de troubadour. Rondtrekkende muzikanten
die tijdens feesten de mensen met hun muziek vermaakten.
Muziek is van alle jaren! Mensen hebben altijd al muziek gemaakt. Bij bepaalde
mensen is muziek een onderdeel van de taal. Via muziek kan men communice-
ren. Muziek maakt onderdeel uit van het leven. Het gaat samen met de menselij-
ke emotie en de gemoedstoestand van mensen. Bij hoogtepunten en dieptepun-
ten wordt muziek gemaakt. We denken hierbij aan een trouwerij, een uitvaart, een
film of sporten. Daarbij komt nog, dat iedere periode zijn eigen muziekstijl heeft
en dat muziek een taal is zonder grenzen. Muziek kan naast gevoelens ook herin-
neringen oproepen zoals bij liedjes uit de oude doos. Zeker als er Nederlandstalige
liedjes worden gespeeld en er volop kan worden meegezongen. Dan betekent mu-
ziek voor velen ontspanning en een fijne bezigheid, waardoor ze niet gaan kniezen
en beter in hun vel zitten. Muziek stelt mensen in staat om de zorgen van alledag
even te doen vergeten en om ontspannen te genieten. Leeftijd speelt dan geen rol.

Heemkundekring Jan uten Houte Etten-Leur;  
 

5. Boeknummer: 00175  
Ballonhaven Etten Leur. D'Huskes 31
Historie -- Etten-Leur           (2003)    [Bruin Arie de]
Ballonhaven Etten Leur. D'Huskes 31
De redding van de ballonvaart in Nederland en Groot-Britaanië?!

Voorwoord
Het was een geweldig fijne tijd
Ballonhavenmeester G.A.M.B. Metsers; 1969
Een toevallig ontdekt poststuk was de aanleiding. Uitleg van diverse mensen
- met Piet Coppens als eerste — zorgde voor het vervolg. Het boeiende
verhaal over de ballonhaven die in de zestiger jaren van de vorige eeuw
prominent aanwezig was in Etten-Leur, is nu op papier beschikbaar. Deze
korte, maar zeer levendige episode in de Nederlandse luchtvaarthistorie leek
voor de geschiedenisboekjes verloren te zijn gegaan, maar is gered.
Onderzoek in allerlei archieven en gesprekken met betrokkenen leidden tot
een schat aan gegevens. De daarin terug te vinden sfeer van die jaren, de bijna
nog merkbare gaslucht en de niet tastbare stilte van het luchtruim werkten
inspirerend. De feitelijke oorsprong, “het blinken en zinken” en het belang
voor de ballonvaart worden weergegeven aan de hand van interviews,
authentieke correspondentie, krantenverslagen en andere bewaard gebleven
informatie. Uitgelegd wordt waarom de ballonhaven in Etten-Leur kwam en
waarom hij verdween. Het grote belang ervan komt vooral tot uiting in het
verhaal over de Engelse leerling Anthony Smith. Al snel na zijn opleiding -
bestaande uit vaarlessen vanaf de ballonhaven - werd hij wereldwijd beroemd
door zijn ballonavonturen in Afrika en het boek dat hij daarover schreef.
Door zijn enthousiasme en inzet werd in Groot-Brittannië het varen met de
gasbollen nieuw leven ingeblazen.
Veel dank is de schrijver verschuldigd aan hen die goedgekoesterde
herinneringen vertelden of geholpen hebben bij het vinden en beschikbaar
krijgen van bronmateriaal en illustraties. In dit verband moeten zeker
genoemd worden: Sjoukje Atema, Nini Boesman, Willy Coppens-Buijs,
Arjen Klep, G. Lazarom, Ria van den Maagdenberg, Jos Martens, Ria
Metsers, Jacques Nagelkerke, Ries Rommens, Anthony Smith, J. Suykerbuyk
(Jantje Gas), H.P. Verseveldt, Mare Verwiel, Rieni Voermans en Wim van
Westerop.
Het boekje kan helpen heerlijke herinneringen aan die befaamde periode -
die vele lezers en lezeressen bewust hebben meegemaakt — terug te halen. Het
is echter vooral ook geschreven om “jong en oud” te laten zien, dat achteraf
kan blijken, dat ogenschijnlijk nietige aspecten in onze omgeving toch
belangrijk kunnen zijn. Veel leesplezier.

Heemkundekring Uten Houte;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 17 november 2021