HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00134  
Geschiedenis van de NCB 1896-1946
Belangenverenigingen -- Noord Brabantse Christelijke Boerenbond /Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NCB/ZLTO)           (1946)    [mr. J.J. Wintermans]
Geschiedenis van de NCB 1896-1946

L.S.
Het vijftig-jarig bestaan van den N.C.B. is een welkome gelegenheid om de feiten van opbouw en ontwikkeling historisch vast te leggen en voor het nageslacht te bewaren,
gedachtig het devies, in het verleden ligt het heden, in het nu wat komen zal.
Door het Hoofdbestuur N.C.B. werd aan Mr. Wintermans opdracht gegeven de geschiedenis van den N.C.B. te boek te stellen, vanaf de oprichting in 1896 tot zijn vijftig-jarig
bestaan in 1946. Moeilijk kon voor dit werk een meer geschikt persoon worden gevonden, die den N.C.B. een warm hart toedraagt, die vanaf de oprichting tot aan het vijftig-jarig
bestaan den N.C.B. heeft gevolgd, die voor een groot gedeelte heeft meegeleefd de geschiedenis, die hij heeft te boek te stellen.
Gaarne hadden wij gezien, dat het boek kon worden aangeboden bij de feestelijke herdenking van het Gouden jubilÚ van den N.C.B.; verschillende omstandigheden
hebben dit belet, o.a. de papiertoewijzing, den langen tijd, dien de schrijver noodig had om het materiaal te verzamelen en misschien had de opdracht iets vroeger verleend kunnen
zijn. Het voornaamste is, dat de geschiedenis van den N.C.B. is vastgelegd, daardoor aan de vergetelheid is ontrukt en voor het nageslacht is bewaard.
Ik beveel dan ook dit boek warm aan, aan de leden, besturen van de afdeelingen, besturen van instellingen, besturen van jonge boeren en boerinnen en last no least de
leden van het Hoofdbestuur N.C.B. en de vele vrienden van den N.C.B. ,
Moge dit boek den geest van Pater van den Eisen, den stichter van den N.C.B. levendig houden, dat is de wensch van
C. MOORS,
Voorzitter van den N.C.B.
Ginneken, 6 October 1946.


VOORWOORD
Aan het vereerend verzoek van het Hoofdbestuur om een geschiedenis van den N.C.B. samen te stellen, voldeed ik gaarne, omdat het een vereeniging geldt, die van haar aanvang mijn aan-
dacht had en een halve eeuw door mijn stijgende belangstelling won en omdat ik voor haar beteekenis voor de stabilisatie der plattelandsmaatschappij tot steeds dieper besef gekomen ben.
Ik wil in deze Geschiedenis uitsluitend een document geven tot informatie van het nageslacht vanaf het standpunt der hoogste objectiviteit, waartoe een historieschrijver zich voor zijn onderwerp
kan stellen.
Daartoe zal ik in den loop van het verhaal het woord van hen, die de geschiedenis maakten of meemaakten, bij voorkeur letterlijk ˇf naar den zin getrouw weergeven en van eigen woord of werk
in den derden persoon gewagen. Op deze wijze krijgt men zoo goed mogelijk de feiten te zien, zooals zij beschouwd werden, toen niemand van toekomstig verloop of latere beoordeeling iets met
zekerheid kon weten.
Vooral typische redevoeringen, artikelen en notulen zijn in origineelen text opgenomen. Wat hierdoor het boek als kunstwerk inboet, moge de lezer vergoed vinden in de onmiddelbaarheid en
frischheid, waarmede hij in aanraking komt met hen, die spraken, schreven of handelden.
Zˇˇ worden licht en schaduw niet door den auteur in het schilderij gelegd, maar- door den beschouwer op den historischen achtergrond het meest direct waargenomen.
Wat den inhoud betreft zal ik geen lezer tegenspreken, die meent dat het eene onderdeel te kort en het ander te lang is uitgevallen.
Ik zelf zou graag nog veel namen, feiten en beschouwingen uit de documenten hebben opgenomen, die zijn weggelaten om het werk binnen een redelijk bestek te houden.
Hetgeen ik uit persoonlijke herinneringen en eigen inzicht toevoeg, zal de lezer in een zeer korte nabeschouwing aantreffen. Wat mijn oordeel over het geheel aan waarde heeft, moge een ieder voor
zich bepalen, maar ik durf het toch voor te stellen als ingegeven door de zelfde ernstige en onbaatzuchtige belangstelling voor den Bond, als zij betoonden, wier voorbeeld van ernst en onbaatzuchtig-
heid mij als een licht voor oogen stond en staat, wier vriendschap en vertrouwen ik genieten mocht en wier gedachtenis ik met vereering in het hart blijf dragen.
Moge vele edele boerenbonders, mede door dit bescheiden werk, nog lang in dankbare herinnering blijven
WINTERMANS.

Bestuur Noordbrabantse Christelijke Boerenbond;  
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 april 2022