HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 4   (uit: 667)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00098  
Gedenkboek Rijks HBS Breda 1867-1952.
Onderwijs -- Algemeen           (1952)    [J.R.W. Sinninghe e.a.]
Gedenkboek Rijks HBS Breda 1867-1952.

zie ook boek 00104 Rijks HBS Breda 1867-1967. 100 jaar

Breda en haar H.B.S.
Dee jubileumdatum van de Hogere Burgerschool te Breda wijst uit dat deze reeds is opgericht 4 jaren nadat de onderwijswet van 2 Mei
1863 is afgekondigd. Naast het stedelijk Gymnasium welke een voortzetting is van de oude Latijnse School kwam de H.B.S. die genoemd zou
kunnen worden de Thorbecke-stichting.
De H.B.S. is als school voor algemeen vormend onderwijs en oorspronkelijk bedoeld als eindstudie, dus voor degenen die geen universitair
onderwijs gingen volgen, van groot belang geweest.
In de loop der jaren is de H.B.S. echter ook uitgegroeid tot opleidingsschool voor het Hogere Onderwijs.
Er is een grote ontwikkeling te constateren naar de onderwijstechnische zijde, gelijke tred houdend met de verdere uitgroei, verbreding en spe-
cialisering der wetenschap en de steeds hogere eisen die de vooral technisch voortschrijdende maatschappij aan de school ging stellen.
De Hogere Burgerschool, in 1917 van Gemeentelijke H.B.S. naar het Rijk overgegaan, was tot 1923 de enige middelbare onderwijsinrichting
ter stede en zo hebben vele Bredanaars van de huidige generatie van alle levensbeschouwingen daar hun vorming ontvangen.
Waren oorspronkelijk de toekomstige burgers alleen bezoekers der H.B.S., later zijn daar ook de a.s. burgeressen bij gekomen, een ontwikkeling
die nu in zekere zin sinds 1950 eindpunt vindt in de M.M.S.
Zo moge de R.H.B.S. naast het bijzonder onderwijs een voorname plaats blijven vervullen voor de vorming van die toekomstige burgers en bur-
geressen der stad Breda, die door hun opleiding geroepen zullen zijn belangrijke plaatsen in de maatschappij te bezetten en zo tot aller welzijn
bij te dragen.
Het stadsbestuur heeft bijzondere reden om hier van hare hartelijke belangstelling en dankbaarheid te getuigen:
1. gezien de nauwe samenwerking met het Stedelijk Gymnasium, tot uitdrukking komend in overleg bij leraarsbenoemingen, gezamenlijk
gebruik van speelveld, etc.
2. gezien de gastvrijheid die vele jaren is verleend aan de Gemeentelijke Handelsavondschool.
De wnd. Burgemeester
J. A. MEIJS

Jubileumcomité 85 jarig bestaan HBS;  
 

2. Boeknummer: 00282  
Vademecum Breda en Baronie van Breda
Historie -- Breda, algemeen           (ca. 1960)    [ ]
Vademecum Breda en Baronie van Breda

BREDA INTERNATIONAAL VERKEERSKNOOPPUNT
Breda is een stad van 117.000 inwoners, gelegen in het centrum van de Baronie van Breda op ongeveer 20 km. van de Belgische grens, aan een knooppunt van internationale wegen.
Komende van België langs de grote route is. Breda de eerste stad, welke men in Nederland aandoet; bij het verlaten de laatste grote plaats voor de Belgische grens.
De stad heeft de nodige voorzieningen getroffen om te voldoen aan de eisen, welke met de situatie verband houden. U vindt er goed geoutilleerde garagebedrijven met dealers voor
alle automerken. Bijkantoren van de voornaamste Nederlandse bankinstellingen belasten zich gaarne met de regeling van uw geldzaken.
Vele goede hotels, restaurants, bars en amusementsgelegenheden bieden stadgenoot en vreemdeling een aangename verpozing. De gezellige cosmopolitische sfeer in het stadscentrum maakt het voor
de vrouw aantrekkelijk om te winkelen. Vooral op de marktdagen - dinsdag en vrijdag - geeft Breda een duidelijk beeld van haar aantrekkingskracht. Vele Nederlanders en Belgen komen speciaal
op deze dagen naar Breda om hun inkopen te doen.
Een veelzijdige sportbeoefening is mogelijk. Breda kent haar golfterrein, maneges, tennisbanen, zwembaden en andere sportterreinen.
Een uitgebreid net van 170 km. rijwielpad doorkruist de ruim 8000 ha. bos en heide in en rondom Breda en maakt het een ideale verblijfplaats voor degenen, die bij een langer verblijf de stad
en omgeving willen verkennen per auto, fiets, bromfiets of te voet.
Om een goed beeld van Breda te krijgen zijn drie dingen noodzakelijk:
a) een wandeling langs de monumenten en parken van de binnenstad,
b) een autorit of fietstocht door de buitenwijken met hun moderne architectuur, hun plantsoenen, parkcomplexen en boulevards, c) één of meerdere tochten door de direkte omgeving van de stad,
vooral befaamd om de uitgestrekte boscomplexen.

VVV Breda?;  
 

3. Boeknummer: 00295  
Bijbels Woordenboek
Religie -- Algemeen           (1954-1957)    [Dr A. van den Born e.a.]
Bijbels woordenboek

VERANTWOORDING
De eerste, inmiddels uitverkochte druk van het Bijbels Woordenboek mag zonder enige overdrijving een algeheel succes genoemd worden. Dit blijkt wel het
beste hieruit, dat de publicatie van de duitse bewerking * voltooid is, dat de franse vertaling ** binnen afzienbare tijd verwacht mag worden, en dat verschil-
lende andere vertalingen in voorbereiding zijn.
Hoe goed de eerste druk ook was, de geweldige ontwikkeling en heroriëntering die de bijbelwetenschap in de laatste jaren heeft doorgemaakt (men denke
slechts aan de opzienbarende vondsten in de woestijn van Juda en het verdiepte theologische inzicht dat ook aan de bijbelstudie ten goede kwam), stelde de
redactie voor de noodzaak, de tekst grondig bij te werken.
Daarom is voor de tweede druk het aantal medewerkers aanzienlijk uitgebreid, zijn verschillende trefwoorden geschrapt en nieuwe trefwoorden opgenomen,
vooral van theologische aard. Archeologische en historische onderwerpen zijn bondiger behandeld, theologische vraagstukken daarentegen hebben al de ruimte
gekregen die ze verdienen. Ook de vorm van het boek is, naar wij vertrouwen, eleganter geworden.
Maar ook deze tweede druk blijft, wat de eerste druk wilde zijn: een handig hulpmiddel, waarin vakmensen, geestelijken, priesterstudenten, hogeschoolstu-
denten, afgestudeerden en belangstellende leken een beknopt, maar toch volledig antwoord kunnen vinden op alle vragen die zich bij bijbelstudie en bijbelonder-
richt steeds weer voordoen, en waarvan de beantwoording anders het zoeken in een omvangrijke en vaak moeilijk toegankelijke vakliteratuur noodzakelijk maakt.
Ofschoon de medewerkers allen dezelfde algemene richtlijnen en beginselen volgen, en het vooral hun streven is, een zo objectief en volledig mogelijk beeld
te geven van de verschillende vraagstukken, blijft toch ieder van hen alleen verantwoordelijk voor zijn eigen bijdragen. Daarom is elk trefwoord met een ge-
makkelijk te herkennen initiaal ondertekend.
In het artikel Tijdrekening (niet elders) kon nog rekening gehouden worden met de in 1956 gepubliceerde Chronicles of Chaldaean Kings (626—556) in the British
Museum. Het artikel over de vondsten in de woestijn van Juda is als Aanhangsel I opgenomen om de auteur gelegenheid te geven, de allerlaatste gegevens te verwerken.
DE REDACTIE
* Bibel-Lexikon, herausgegeben von Herbert Haag (Benziger Verlag, Einsiedeln, Zürich, Köln).
** Gebaseerd op de tweede nederlandse uitgave.

J.J. Romen & Zonenen Roermond;  
 

4. Boeknummer: 00581  
Land en Volk van Brabant
Historie -- Brabant, algemeen           (1950)    [Brabantse schrijvers, dichters en geleerden]
Land en Volk van Brabant
Bijdragen van Brabantse schrijvers, dichters en geleerden, verzameld en ingeleid door Antoon Coolen

VOORWOORD
In memoriam Vincent Cleerdin, Uri Nooteboom en A. M. de Jong
Boeken hebben hun noodlot — ook dit heeft het zijne. Het plan tot dit werk is gevormd in 1941, en nog tijdens de eerste voorbereidingen dreigden
reeds de Cultuurkamermaatregelen van den Duitsen bezetter. Verschillende medewerkers deden aanstonds angstvallig weten, dat zij in geen geval ten behoeve van
hun medewerking aan dit boek onder die maatregelen door wilden. Zij konden evenwel gerust zijn, uitgever en samensteller hadden al hun afwijzend standpunt
bepaald. De moeilijkheden in de uitgeverij hebben na den oorlog de verschijning van dit boek ook nog enigen tijd tegengehouden. Nu het eindelijk verschijnt, wil
de samensteller een kort woord van nagedachtenis wijden aan drie medewerkers, die dit verschijnen niet meer beleven: Vincent Cleerdin, Uri Nooteboom en A. M. de Jong.

Vincent Cleerdin, de griffier van de Staten van Noord-Brabant, overleed 15 Juli 1946, op 59-jarigen leeftijd, welken leeftijd hij toen juist was
ingegaan: hij was 5 Juli 1888 geboren. De vreugde over het einde van de Duitse bezetting, die nachtmerrie waaronder zijn gevoelige natuur zozeer leed, is voor
hem persoonlijk niet lang onvermengd gebleven. Rechtschapen en onkreukbaar als hij was, Brabanter, zeer Oranjegezind, met een hoog besef van vaderlandsen
trouw daar op zijn post, zag hij zich toch verwikkeld in een van die pijnlijke naoorlogse verwarringen van lichtvaardige beschuldiging, die slepend voortgang
vond doordat zij, die hadden kunnen ingrijpen, dralend en nalatig bleven. In de zekerheid van zijn integriteit droeg hij de bitterheid met een grote geestkracht,
waarvan de spanning evenwel te veel vergde van zijn lichamelijke gezondheid.
Toen zijn eerherstel kwam was het te laat, enige maanden daarna stierf hij een voortijdigen dood. In een bijeenkomst van het Noordbrabantse genootschap van
kunsten en wetenschappen, waarvan hij de laatste jaren voorzitter was geweest, heeft dr H. van Velthoven in een uitnemende kenschetsing van zijn persoonlijk-
heid en zijn werk hem posthuum ook op die plaats eerherstel gegeven en die hulde, waarop zijn grote verdiensten voor het gewest, dat hij zo lief had, hem recht gaven.
Bekwaam en toegewijd ambtenaar, was Vincent Cleerdin gelijktijdig een man met een levendige, fijne belangstelling in letteren en cultuur. Die begrippen om-
vatten voor hem de liefde voor zijn gewest, hij hield ze ook niet van zijn functie gescheiden: zijn kennis van de provincie, haar geschiedenis, zijn cordiale opvatting
van haar geographie, zijn zich verdiepen in het Brabantse wezen kwamen den ambtenaar in hem te stade en gaven hem in het ganse gewest dat fijne, uitzonder-
lijke gezag, dat harten en geesten wint.
Hij schreef verspreide stukken over de geschiedenis en de cultuur van zijn gewest, verzamelde de sagen van Brabant in een tweetal boekuitgaven, bracht uit
Van Gogh’s brieven aan Theo de Brabantse bekentenissen in een klein boekje bijeen en gaf in de Heemschut-serie een evenzeer van liefde als van kennis ge-
tuigend boek uit over het Brabantse dorp.
Klassiek gevormd, latijns ingesteld, met enige studiejaren aan de Parijse Sorbonne, was hij francophiel en „antiteutoons” — en een minnaar en kenner van
de Franse literatuur. Hij publiceerde met enige geestverwanten een Nederlandse bloemlezing uit Léon Bloy en gaf een geestig geschrift in den dialoogvorm uit,
waarin hij als hedendaags humanist in gesprek is met Erasmus.
Voor het onderhavige boek Land en Volk van Brabant had hij grote belangstelling. Zijn onmiddellijke toezegging tot medewerking kon hij later niet anders
gestand doen dan door het afstaan van enige hoofdstukken uit een ongepubliceerden roman, die het Brabantse lotgeval behandelt van een in den vorigen oorlog
naar hier uitgeweken Belgische familie. Toen het boek werd opgezet had het stuk zeker een nieuwe actualiteit, welke het evenwel niet meer handhaaft nu de tweede
wereldoorlog de ervaringen van den eerste verder in den achtergrond terugdringt.
Na de bezetting bevredigde de bijdrage hem zelf ook niet meer, waarom zij nu vervangen is door een van zijn Brabantse sagen.

Uri Noteboom werd in de laatste dagen van den oorlog, toen hij in het bevrijde Nijmegen hoofdredacteur was van het dagblad De Gelderlander, op
den 12den April in Zutphen bij een autotocht in de gevechtszone door een vijandelijken kogel getroffen en gedood. Hij was 12 Juli 1903 geboren en stierf in den
leeftijd van 41 jaren. Uri Nooteboom had bekendheid verworven door zijn meestal journalistieke publicaties, waaruit er een aantal gebundeld werden, beschrij-
vingen van zwerftochten door het ganse land, landelijke gebeurtenissen, welke hij als reizend Maasbode-redacteur bezocht. Hij was geboortig van Tilburg en had
een hartelijke en stralende liefde voor Brabant en alles wat Brabants eigen was.
Onder zijn beschrijvende beschouwingen nemen die, welke van Brabantsen huize zijn, een voorname plaats in: poëtische, bij voorkeur wat droom verteder de, lich-
telijk idealiserende en indringende beschrijvingen van vooral het Kempische landschap en het Kempische leven, die hij beide aan alle kanten kende, en waarmee
hij voortdurend aanraking zocht. Juist in de latere jaren ontwikkelde hij zich hoelanger hoe meer tot breder werk en tot een opvallenden, op het Brabants inge-
stelden eigen stijl, en de twee grote stukken, die hij voor dit boek afstond, een over de Kempen en een over zijn geboortestad, bevatten ongetwijfeld de beste
bladzijden, die hij heeft geschreven.

A. M. de Jong, de derde van de medewerkers die het verschijnen van dit boek niet meer beleven, viel, 55 jaar oud, als slachtoffer van een van die
afschuwelijke en laffe Silbertannemoorden, waartoe Nederlandse handlangers van den vijandelijken bezetter bereid bleken te zijn. In conflict met de N.S.B. van
zijn woonplaats, Laren (N.H.), kreeg hij in den avond van 17 October 1943 bezoek van twee hunner, zogenaamd voor het niet in orde zijn van de verduistering, en
werd, toen hij hen uitliet, door een van deze mannen neergeschoten: hij was onmiddellijk dood.
Met A. M. de Jong ging een vruchtbaar schrijver heen. Zijn Brabantse romans, waartoe hij, na zijn herhaalde bewuste pogingen tot overstijging van het regiona-
lisme en tot ruimer verleggen van zijn interesse naar de sociale en socialistische probleemstelling, telkens weer terugkeerde, vormen veruit zijn beste werk.
Ongetwijfeld heeft hij de grote, dieper gelegen drijfkrachten in het Brabantse wezen veronachtzaamd en niet onderkend en ging hij dat waarde volle voorbij,
wat in zijn afspiegeling van het Brabantse leven een rijker facet en aan zijn werk een dieper inhoud had kunnen geven. Dit neemt niet weg, dat zijn Brabantse
figuren, vooral die van buitenmaatschappelijken en vagabonderenden, de levendigste, kleurigste en bestgeslaagde in zijn oeuvre zijn. Het beeld van het West-
Brabantse landschap, van de dorpjes en de stadjes, nam hij scherp en zuiver waar in een zich bekennende liefde voor de Brabantse streek van zijn geboorte.
Enige van zulke levendige beschrijvende bladzijden bestemde hij voor dit boek.
Zij zijn de inleiding tot een grotere novelle of een roman, waaraan hij bij mijn weten niet verder heeft geschreven. Zij vormen een fragment, dat in zijn afge-
rondheid een helder beeld voltooit.
ANTOON COOLEN

N.V. Uitgevers-maatschappij Kosmos;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 14 juni 2023