HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 667)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00086  
De annexatieplannen van het gemeentebestuur Breda 1921 en de bestrijding dier plannen door gemeente Princenhage, Ginneken & Bavel en Teteringen
Annexatie -- Annexatie 1927           (1924)    [ ]
De annexatieplannen van het gemeentebestuur Breda 1921 en de bestrijding dier plannen door gemeente Princenhage, Ginneken & Bavel en Teteringen

VOORWOORD
Door Burgemeester en Wethouders van Breda werd bij schrijven van 17 Mei 1921 Ag. n° 1 door tusschenkomst van den Heer Commissaris der Koningin in de
provincie Noord-Brabant aan Gedeputeerde Staten dezer provincie verzocht, op de motieven in dat schrijven aangegeven, te willen bevorderen de uitbreiding dier
gemeente met deelen van de gemeenten Princenhage, Ginneken en Bavel en Teteringen, zooals in eene beschrijving der grenswijzing en op eene bijgevoegde
kaart was aangegeven.
Het hiervoor bedoeld verzoek van Burgemeester en Wethouders van Breda is, ingevolge het bepaalde in artikel 129 der Gemeentewet, door Gedeputeerde Staten
bij schrijven van 10 Augustus 1921 G n° 342, 111° Afdeeling A, toegezonden aan de Besturen van de drie betrokken gemeenten.
Door die Gemeentebesturen is d. d. 8 November 1921 toegezonden aan Gedeputeerde Staten een gemeenschappelijk verweerschrift, terwijl op genoemden
datum door ieder van de drie Besturen aan genoemd College nog eene afzonderlijke nota werd ingezonden.
De verschillende nota’s werden door Gedeputeerde Staten weder ter beantwoording toegezonden aan Burgemeester en Wethouders van Breda. Dit College
heeft daarop geantwoord bij missive van 1 Juni 1922 Ag. n° 2.
Het antwoord van het Gemeentebestuur van Breda werd bij schrijven van 28 Juni 1922 G n° 79 111° Afd. A weder gerenvoyeerd aan de Besturen van
Princenhage, Ginneken en Bavel en Teteringen met verzoek de beschouwingen mede te deelen, waartoe Breda’s nota aanleiding mocht geven.
Op 27 Juli 1922 werd weder een gemeenschappelijk verweer ingezonden aan Gedeputeerde Staten, terwijl op 27/28 Juli door ieder Gemeentebestuur nog een
afzonderlijk antwoord werd ingediend.
Uit de ingezetenen van de drie betrokken gemeenten had zich, reeds vóórdat door het Gemeentebestuur van Breda zijn verzoek tot grenswijzing was ingediend,
gevormd een « Comité van Verweer» tegen de annexatieplannen van Breda.
Door eene Commissie uit dit Comité werd een onderzoek ingesteld naar de gevolgen der grenswijziging van Maastricht en Eindhoven en werden daarvan
rapporten uitgebracht. In de afzonderlijke nota van Burgemeester en Wethouders van Princenhage van 8 November 1921 wordt naar die rapporten verwezen. Om
deze reden zijn beide rapporten achter de nota’s van 8 November 1921 afgedrukt.
In de nota van Breda van 1 Juni 1922 Ag. n° 2 worden beide rapporten besproken en die bespreking heeft aanleiding gegeven tot het uitbrengen van een nader
rapport, hetwelk mede is af gedrukt.
Door den gemeenteraad van Breda is in zijne vergadering van 23 Augustus 1922 eene motie aangenomen met betrekking tot het voorstel tot grenswijziging.
Hetzelfde is geschied door de gemeenteraden van Princenhage, Ginneken & Bavel en Teteringen in hunne vergaderingen onderscheidenlijk van 25 Augustus
1922 ; 31 October 1922 en 1 September 1922.
In September/October 1921 werd een adres gezonden aan Gedeputeerde Staten om geen grenswijziging te willen bevorderen. Op dit adres hebben, op
slechts enkele uitzonderingen na, alle ingezetenen van Princenhage, Ginneken & Bavel en Teteringen geteekend.
Bij schrijven van 17 Januari 1923 werd door Gedeputeerde Staten toegezonden aan de betrokken Gemeentebesturen een afschrift van hun tot Burgemeester en
Wethouders van Breda gericht schrijven van 10 Januari 1923 G n° 591, IIP Afdeeling A, waarbij werd bericht, dat door Gedeputeerde Staten geene termen
waren gevonden om de voorstellen inzake de grenswijziging van Breda over te nemen.
Hiermede was de kwestie voorloopig afgedaan.
Het was echter te verwachten dat een nieuw voorstel tot grenswijziging door Breda zou worden gedaan.
Hetgeen kon worden verwacht is thans werkelijkheid geworden.
Bij schrijven van 18 Februari 1924 is door het gemeentebestuur van Breda een nieuw, geheel gewijzigd plan tot uitbreiding dier gemeente aan Gedeputeerde
Staten voorgesteld, waarbij opnieuw de drie gemeenten Princenhage, Ginneken en Bavel en Teteringen zijn betrokken.
Aangezien de kennis van het verweer tegen de annexatieplannen van 1921 noodig is bij de beoordeeling van het nieuwe voorstel, werd het van belang geacht
de indertijd gevoerde briefwisseling in druk te doen verschijnen.
De verschillende hiervoor genoemde stukken kan men hierachter aantreden, terwijl ook nog is afgedrukt eene kaart, waarop de in 1921 door Breda voorgestelde
grenswijziging is aangegeven.
Princenhage |
Ginneken & Bavel| Mei 1924.
Teteringen |

Provincie Noord-Brabant;  
 

2. Boeknummer: 00463  
Jeugdherinneringen van Jan Vissers
Personen -- Personen q-r-s-t-u           (1922)    [Jan Vissers]
Jeugdherinneringen van Jan Vissers (1922-2006)

Inhoudsopgave :
Verheven wezens...........................................4
Arbeiderskoeien.............................................5
Een menselijke vergissing...................................6
Muizenplaag................................................8
IJspret.....................................................10
Vergeving..................................................12
Eelt op de knieën...........................................14
Nood leert bidden...........................................16
Bakerpraat.................................................18
Dialect.....................................................20
Die goeie ouwe tijd..........................................22
Kinderoortjes................................................24
Stoelenmatter..............................................26
Grote schoonmaak..........................................28
Nieuwjaarslied..............................................30
Oorsprong van verzekeringen................................32
Het innerlijke gevecht........................................34
Liedjes uit de oude doos.....................................36
Listige oplossing............................................38
Kinderopvatting van een feest................................40
Succes van een verkoopster.................................42
Om de beurt in de teil.......................................44
Niks om jaloers op te zijn....................................46
Vader had gelijk.............................................48
Fluitende meisjes...........................................50
Wat is gezond?.............................................52
Van waar die rommel?.......................................54
Dienstplicht.................................................56
Bijnamen...................................................58
Burenhulp..................................................60
Een zakelijk kind............................................62
Het verslagen leger..........................................64
En betere waar.............................................65
Het snaveltje...............................................66
Vroeger bij ons in ’t Ginneken................................68
Met een tweezitter was men eerder aan de beurt...............70
Zuinig geleefd..............................................72


Beste lezers en lezeressen,
Op mijn ouwere dag tracht ik regelmatig iets op te schrijven over herinneringen uit mijn jeugd. Daar ik al op dertien jarige
leeftijd was afgestudeerd komt u mogelijk uitdrukkingen en woorden tegen die nu niet meer voorkomen. Hopelijk is de
schrijfstijl, die niet modern is, leesbaar. Als agrariër heb ik namelijk meer met een schop en riek gewerkt dan met papier en pen.
In alle los van elkaar staande verhaaltjes zit iets wat echt gebeurt is, zo veel mogelijk opgefrist met iets sappigs.
Duidelijk komt naar voren welke enorme veranderingen hebben plaats gevonden in de periode van mijn kindertijd tot op heden.
Doordat het nu opgeschreven is kan het een en ander bewaard blijven.
We tellen nu 2006, mijn geboortejaar is 1922.
Jan Vissers

Eigen beheer;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 maart 2022