HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 101   (uit: 667)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00055  
Scouting Thomas More 50 jaar
Verenigingen -- Scouting Thomas More           (1988)    [Redactie o.l.v. Janssens, J.]
Scouting Thomas More 50 jaar. Extra uitgave 'De Wegwijzer'


TER INLEIDING
Het leek een aantal mensen een goed idee om ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan een extra uitgave van 'De Wegwijzer' te laten verschijnen, waarin voornamelijk feiten en gebeurtenissen uit het
verleden van onze 'Thomas More-groep' naar voren komen.

De een zal geschiedenis vervelend vinden, een ander toch wel leuk en weer een ander zegt er van te kunnen leren, wat eenmaal gebeurt is.
Hoewel 50 jaar een hele tijd is, is geschiedenis over de 50 jaar van onze groep een jeugdige aangelegenheid, want bepaalde personen, gebeurtenissen, terreinen en gebouwen, die verderop in dit blad ter sprake
komen, zullen velen van ons herkennen.

Je moet deze aflevering van ons groepsblad dan ook zien als een bonte verzameling van teksten enz., die waar nodig zijn herschreven en afkomstig zijn uit archieven, krantenknipsels enz..

De bedoeling van dit alles is niet alleen voor nu,maar ook om voor de toekomst een beetje geschiedenis over onze groep vast te leggen.
Tevens hopen wij op deze wijze meer luister bij te zetten aan ons 50-jarig bestaan.

Leden en oud-leden,
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Thomas More groep is besloten een extra editie uit te geven van ons groepsblad 'De Wegwijzer'.
Aan vele leden en oud leden is gevraagd of men noch in het bezit was van foto's, krantenknipsels, plakboeken of andere zaken uit hun scoutingperiode.
Al deze verzamelingen zijn bekeken en door het speciale redactieteam in elkaar gezet en het resultaat ligt thans voor u.

Dit jaar staat onze vereniging volledig in het teken van het 50-jarig bestaan.
Naar de bevolking toe is dit op 4 januari jl. bekendgemaakt door op de eerste schooldag van het jaar aan de schoolkinderen een appel met sticker aan te bieden, tevens aan de burgemeester en Wethouders en aan
de bejaarden van Prinsenbeek.
Andere activiteiten zijn gezinsweekend, stafweekend, het dorpsspel, de officiële dagen en verder een gezellige dag voor alle leden en begeleiders.

Dat de Scouting Prinsenbeek in een behoefte voorziet, moge blijken uit het nog steeds groeiend aantal leden, ook aan stafleden is gelukkig geen gebrek. Mede bepalend is ook de goede locatie en een fantastisch
fijn groepsgebouw.

Langs deze weg wil ik alle leden, oud-leden, leiding, ouders en niet te vergeten de vrijwilligers, waar we regelmatig een beroep op doen hartelijk bedanken voor hun inbreng in de afgelopen 50 jaar en voor hun
activiteiten rond het 50-jarig bestaan.
Laten wij tevens de wens uitspreken, dat wij nog lange tijd op deze weg mogen doorgaan met de Scouting-activiteiten.

Prettige dagen toegewenst.
D.J. Bronder
Groepsvoorzitter Scouting Prinsenbeek.
Prinsenbeek, 15 mei 1988.

Eigen uitgave;  
 

2. Boeknummer: 00102  
R.K. Jonge Boerenstand Kring RKJB Breda 1922-1966
Verenigingen -- Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand/Katholieke Plattelands Jeugd (RKJB/KPJ)           (2012)    [Jan Hendrickx e.a.]
R.K. Jonge Boerenstand Kring RKJB Breda 1922-1966

Voorwoord (1)
Wat de Jonge Boerenstand gedaan heeft en zal blijven doen voor zijn leden, voor hun godsdienstige en zedelijke
veredeling, voor hun technische en vakkundige ontwikkeling, voor hun stoffelijke, sociale en maatschappelijke
welvaart, dat alles en nog zoveel meer, moest iedere boer met letters als koeien zo groot op zijn schuur- of
staldeur schrijven, om er iedere dag weer aan herinnerd te worden. Zomaar een citaat uit het jaarverslag van de
RKJB over het verenigingsjaar 1929, waarvan het resultaat van dit betekenisvolle verzoek, ruim 80 jaren later,
niet op schuur- en staldeuren zijn vastgelegd, maar in een herinneringsvol boekwerk over de geschiedenis van
de RK Jonge Boerenstand in de periode 1922 t/m 1966.
Met de fusie van de Jonge Boerenstand en de Jonge Boerinnen organisatie in 1967, die samen als KPJ (Katholieke
Plattelands Jongeren) verder gingen in een gewijzigde organisatiestructuur met de broodnodige en aan de tijd
aangepaste doelstellingen, verdwenen beide standsorganisaties met hun duidelijk nostalgische verleden.
Een verleden met theoretische en praktische vaktechnische scholing, met godsdienstige, sociale, culturele vorming
en sport.

klik op de pijlpunt links voor het volledige voorwoord (1)


De telkens terugkerende herinneringen aan deze periode bij oud-RKJB’ers was de aanleiding om dit alles in boekvorm
vast te leggen. Mijn initiatief hiervoor, als oud-lid van de RKJB Leur, leidde naar de oprichting van de Stichting
'RKJB boek Kring Breda', waarvan de bestuurders heel veel materiaal hebben verzameld en gebundeld. De oproepen in
de plaatselijke en regionale media zorgden tevens voor hernieuwde contacten met oud RKJB'ers en voor mooie verhalen
en herinneringen. Jammer dat niet alle afdelingen hebben gereageerd op deze oproepen, waardoor wellicht waardevolle
informatie achterwege is gebleven. De stichting had Jan Hendrickx uit Etten-Leur aangezocht om bij de samenstelling
van deze publicatie de bestuursleden c.q. werkgroep te ondersteunen bij de inhoudelijke schriftelijke
weergave/ vastlegging en had van de stichting de opdracht meegekregen om dit te doen met heel veel fotomateriaal,
waardoor ook de visuele herinnering duidelijk in beeld zou komen. Jan is hierin, met medewerking van Ria Trouw en
Hans Sprangers, prima geslaagd. Een schitterend boek, een feest van herinnering en herkenning. Velen van u zullen
de gebeurtenissen tijdens hun periode bij de RKJB opnieuw herinneren en zichzelf, de eigen afdeling of anderen uit
de kring Breda herkennen en met enige weemoed terugdenken aan deze bijzondere tijd.
De stichting kan u dit boek dan ook van harte aanbevelen en wenst u heel veel leesplezier toe.
Stichting 'RKJB Boek Kring Breda',
Frans Buiks, voorzitter.


Voorwoord (2)
In augustus 2010 sloeg ik zoals gewoonlijk op de donderdagavond het Weekblad van Dongen open. Mijn oog werd meteen
getrokken door een ongebruikelijke oproep. Medewerkers gezocht voor het schrijven van de geschiedenis van de RKJB
Kring Breda tussen 1922 en 1966 . Mijn belangstelling als historicus van het Brabantse en in het bijzondere het
Dongense boerenleven was meteen getrokken. Temeer daar ook mijn inmiddels overleden vader, in de periode voor de
Tweede Wereld Oorlog voorzitter van deze boerenjeugdvereniging in afdeling Dongen is geweest.
Mijn contacten met de leden en auteurs van de Stichting RKJB Boek Kring Breda zijn relatief kort, maar intensief
geweest. Vanaf de eerste vergadering werd ik geraakt door de trots en de dankbaarheid waarmee zij, zonder uitzondering,
terug keken op hun RKJB-tijd. Hun inzet was enorm, hun wilskracht onbreekbaar en hun vertrouwen in een goede afloop
boven elke twijfel verheven. In een harmonisch samenspel hebben deze schrijvende boeren en/of bestuurders zich laten
kennen als nuchtere onderzoekers en waarnemers van hun eigen verleden, hun eigen maatschappelijke vorming in de breedste
zin van het woord Het is een geschiedschrijving geworden uit het geheugen en uit het hart qekleurd door de trots en het
optimisme van een generatie die dankzij de RKJB 'goed geboerd' heeft.
Ik deel van harte in hun trots. Het is een goed en bijzonder boek geworden.
Hans Sprangers, historicus

Inleiding
Voor u ligt het boek over de geschiedenis van de 'R.K. Jonge Boerenstand', de RKJB. Vooraf had ik geen flauw idee wat
me als auteur/ samensteller te wachten stond. Vanuit mijn beroepsmatige werk kende ik de Noord-Brabantse Christelijke
Boerenbond, afgekort: de NCB, en haar gelieerde organisaties redelijk goed. Ook dus de RKJB, onderdeel uitmakend van
de lokale zelfstandige NCB afdeling. Echter haar doelstellingen en de manier waarop het bereiken van deze doelstellingen
in de praktijk werden gerealiseerd, was mij grotendeels onbekend. En daar gaat het in dit boek over: 'De vorming van
de leden van de RKJB tot godsdienstig, sociaal/ maatschappelijk en technisch ontwikkelde landbouwers'. Er bleek
voldoende informatiemateriaal aanwezig te zijn om een prima overzicht samen te stellen van al datgene waarmee de RKJB
zich gedurende 45 jaar heeft bezig gehouden. De leden van de stichting 'RKJB Boek Kring Breda' hebben gezorgd dat na
veel speur- en researchwerk heel veel van deze informatie, zowel in geschrift als in beeld (foto’s), uiteindelijk
beschikbaar was.

klik op de pijlpunt links voor de volledige inleiding


Deze publicatie beoogt geen naslagwerk te zijn op wetenschappelijke basis, maar een boek dat de herinnering aan de
'Jonge Boerenstand' van destijds (1922 tot en met 1966) levendig maakt. De resultaten van deze inspanningen zijn hierbij
speciaal gericht op de activiteiten binnen de Kring Breda. Jac. Goos (v.h. RKJB Princenhage), Toon Naalden
(v.h. RKJB Etten) en Hans Sprangers (historicus) verzorgden een aantal basis artikelen voor deze publicatie. Ria Trouw
verrichtte het redactionele werk en was mede verantwoordelijk voor de lay-out en grafische opmaak van het boek. Met hun
medewerking en die van de overige leden van het stichtingsbestuur die zich enkele jaren fanatiek hebben ingezet t.b.v.
het achterhalen van de hiervoor benodigde informatie, is het uiteindelijk resultaat datgene geworden wat de Stichting
zich ervan had voorgesteld, een boek dat 'gelezen en gezien mag worden'. Een product van 'eigen bodem'. Ik heb tevens
met grote waardering en respect kennis genomen van de wijze waarop de NCB de RKJB heeft ondersteund bij de
organisatorische, vaktechnische, godsdienstige, sociaal/ maatschappelijke, culturele en sportieve zaken. Door het
beschikbaar stellen van kundige leidinggevende vakspecialisten voor genoemde activiteiten werd het mogelijk dat de
jonge boeren, via scholing en praktische oefening, werden opgeleid en gevormd tot volwaardige agrariërs.
De inhoud van dit boekwerkje is tot stand gekomen door onder andere:
- het raadplegen van beschikbare archiefstukken uit het archief van de NCB-Tilburg en van persoonlijke archieven;
- informatie vanuit verschillende plaatselijke Heemkundekringen;
- kennis te nemen van heel veel publicaties in de plaatselijke en regionale dag- en weekbladen zoals o.a. weekblad
De Boer, weekblad Boer en Tuinder en weekblad 'Ons Weekblad';
- het kunnen beschikken over archiefmateriaal van enkele plaatselijke RKJB-afdelingen;
- Informatie van plaatselijk direct betrokkene oud-leden.
Ik heb met heel veel plezier gewerkt aan de samenstelling van 'De geschiedenis van de Jonge Boerstand', waarbij getracht
is zo volledig mogelijk te zijn in het vermelden en beschrijven van de feiten en gebeurtenissen. Hierbij moet echter
wel worden vermeld dat bij het publiceren van verslagen en uitslagen van wedstrijden een keuze moest worden gemaakt uit
heel veel beschikbare informatie.
Dit geldt eveneens voor de hiertoe beschikbaar gestelde foto’s.
Ik hoop van harte dat bij het lezen van dit boek het voor de betrokkenen van destijds een hernieuwde belevenis zal zijn
van hun RKJB periode en dat het voor niet-ingewijden een plezierige kennismaking is van de activiteiten van de Jonge
Boerenstand in haar bestaansperiode 1922-1966.
Jan Hendrickx.


Stichting RKJB Boek Kring Breda;  
 

3. Boeknummer: 00505  
75 Jaar Scouting in Nederland
Verenigingen -- Scouting Thomas More           (1985)    [J.H. van der Steen]
Gedenkboek t.g.v. 75 jaar Scouting in Nederland. Overzicht van de hoofdlijnen en landelijk belangrijke gebeurtenissen


75 JAAR SCOUTING IN NEDERLAND door J.H. VAN DER STEEN

INHOUD
Inleiding 9
Padvinders in polderland (1910-1916) 11
De oudste padvinderstroepen (1910 en 1911) 34
Minder verenigingen, meer variatie (1916-1923) 37
Het geheim van Ommen (1923-1927) 56
Katholieke verkenners (1927-1930) 77
Het juiste spoor gevonden (1930-1934) 87
Wereldjamboree in Nederland (1934-1937) 103
Overvallen en onderdrukt (1937-1944) 121
Te populair is ook niet alles (1944-1950) 134
Samen op weg (1950-1985) 153


HUIS TEN BOSCH ’S-GRAVENHAGE, januari 1985
Voor jonge mensen is vijfenzeventig jaar een dikwijls niet te bevatten lange tijd. Wanneer een jeugdbeweging 75 jaar bestaat, is dat niet alleen uitzonder-
lijk, er klinkt eigenlijk ook iets in door van een schijnbare tegenstrijdigheid.
Maar wie bedenkt hoe groot het ledental van de padvindersbeweging vroeger was en hoe groot dit van Scouting Nederland nu is, zal terstond tot de
conclusie komen dat hier sprake is van een wel zeer vitale jeugdbeweging.

Gelet op die grote ledenaantallen toen en nu mag men aannemen dat veel Nederlanders in hun jeugd kortere of langere tijd scout geweest zijn. In de
afgelopen 75 jaar is er in Nederland veel veranderd. Het is een gelukwens waard, dat Scouting in staat is geweest die veranderingen te volgen en tot de
verbeelding van de jeugd is blijven spreken. Scouting is niet geworden tot een tegenstrijdigheid in de tijd. Daarom komt deze gelukwens ook de jeugd
toe, die zijn vrijetijdsbesteding zoekt in zelfwerkzaamheid, ondernemingslust en stellig ook in een vleugje onverwacht avontuur. Evenzeer komt de
gelukwens toe aan alle leidsters en leiders, die de mogelijkheden scheppen voor het spel, dat Scouting als instrument hanteert.

Scouting Nederland is met 125.000 leden op zijn 75ste verjaardag een gezonde en jeugdige vereniging. Ik wens de vereniging gaarne toe, dat zij ook
in de toekomst de levenskracht behoudt de Nederlandse jeugd de gelegenheid te bieden de buitenwereld te verkennen en zich daarin te verdiepen,
niet alleen de wereld net buiten de vertrouwde omgeving, maar ook die over onze horizon heen.
(Prins Claus der Nederlanden)


INLEIDING
Toen in 1910 de eerste padvinders in Nederland verschenen, dachten velen dat deze jeugdbeweging wel weer snel zou verdwijnen. Ons vlakke polder-
land zou zich niet lenen voor het spel van verkennen. Dat pakte anders uit.
Nu driekwart eeuw later de jarige vereniging Scouting Nederland er zo gezond bijstaat, is dat een felicitatie waard.
In de afgelopen jaren stelde de Europese Bibliotheek mij in de gelegenheid om over de interessante historie van scouting in Nederland te publiceren.
Allereerst gebeurde dat door veel uniek fotomateriaal uit mijn verzameling prentbriefkaarten te bundelen in de boekjes „De padvinderij in oude ansich-
ten” en „Scouting internationaal in oude ansichten”. Voorts beschreef ik in „Zo kwam scouting naar Nederland” wat er in de periode 1907-1916 in
Engeland en hier gebeurde. Ook dat boek werd weer geïllustreerd met bijzondere foto’s. Nu vond ik het tijd om de gehele periode van 75 jaar te
beschrijven. U begrijpt dat het mij niet lukte om in dit boek alles op te tekenen wat er in die lange tijd gebeurde. Ik beperkte mij tot de hoofdlijnen
en de landelijk belangrijke gebeurtenissen.
De eerste jaren kregen de meeste aandacht. Daarna werden de stappen groter en de geschiedschrijving beknopter. Geschiedenis heeft nu eenmaal de eigen-
schap duidelijker te worden naarmate ze in de tijd verder van ons af ligt.
Datgene wat dichter bij is, mist het historisch perspectief. Wie over het scouting van vandaag toch meer wil weten, die vindt volop bronnen om uit
te putten buiten dit boek. Ook op het landelijk bureau van Scouting Nederland verstrekt men u graag en gratis alle gewenste informatie. Ik wilde niet
opnieuw dezelfde foto’s en feiten gebruiken als in de vorige boeken. Dat betekent dat de diverse boeken elkaar prachtig aanvullen en elkaar nauwe-
lijks overlappen. Het bezit van alle boeken completeert uw kennis van en begrip voor scoutings historie.
Bij het samenstellen van dit boek kreeg ik weer de hulp van velen, vooral ook van ooggetuigen uit de eerste jaren. Uit hun privé-albums komen veel
van de hier gebruikte foto’s. De sfeer van deze prenten en het feit dat ze nooit eerder gepubliceerd werden, moeten goedmaken dat de kwaliteit niet
altijd honderd procent is en dat de tand des tijds het contrast verminderde.
Al speurend en schrijvend kwam ik ook ditmaal weer tot de conclusie dat Scouting Nederland een machtig interessante geschiedenis heeft. Ik hoop dat
wat van het respect daarvoor in de regels dóórklinkt en dat ook wat is blijven hangen van het plezier dat ik had bij het werken aan dit boek.
Tot slot wil ik graag dank zeggen aan allen die mij hielpen en een felicitatie uitspreken aan het adres van allen die in de afgelopen driekwart eeuw
scouting het spelen waard maakten. Eigenlijk had ik dit boek moeten noemen „De eerste 75 jaar van Scouting in Nederland”. Ik ben er namelijk van
overtuigd dat deze prachtige en unieke jeugdbeweging nog een grootse toekomst voor zich heeft liggen.


Europese Bibliotheek Zaltbommel;  
 

4. Boeknummer: 30001  
De Klepel 1e jaargang nummer 1
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (1997)    [Melis A. van, Dirven Herman en Timmers Frank]
INHOUDSOPGAVE
pag.  1 Ter inleiding
pag.  2 Beste leden en lezers
pag.  3 Bestuur: H.K.K. 'Op de Beek'
pag.  4 1e ledenvergadering
pag.  5 Waarom: 'De Klepel'?
pag.  7 Heemkundekring 'Op de Beek'
pag. 10 Bart Watzeels: Koster voor het leven
pag. 13 Onze huidige ruimtes en onze wensen
pag. 14 Wat kan er zoal naar de heemkundekring?
pag. 15 Voor u gelezen!
pag. 16 Wie is wie?
pag. 17 Onze plannen voor op de korte termijn
pag. 19 Tijdsbalk
pag. 21 De ambtsketen
pag. 22 Document!
pag. 23 Het wapen van Prinsenbeek, Princenhage en Heerlijkheid Hage
pag. 27 Onze verzameling
pag. 28 Schenkers
pag. 28 Wat is dit, wie kent dit, waarvoor werd dit gebruikt?

Heemkundekring Op de Beek;  
 

5. Boeknummer: 30002  
De Klepel 1e jaargang nummer 2
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (1997)    [Verkooijen-de Graauw Anneke, Vos Piet, Luiken Hans, Dirven Herman en Timmers Frank]
INHOUDSOPGAVE
pag.  1 Ter inleiding
pag.  3 Van de voorzitter
pag.  5 Beknopt verslag Algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 1997
pag.  7 Onze dialectrubriek
pag. 10 Beekse indiëgangers
pag. 11 DE veren of veerponten over de rivier de Mark
pag. 13 Wilt u nog eens opzoeken of u nog wat van het Nieuwveer hebt?
pag. 14 Het Voetveer naar Terheyden.
pag. 16 Zangkoor 'De Flierefluiters', omstreeks 1946
pag. 18 Historische achtergrond van de overzetmogelijkheden over de rivier de Mark.
pag. 20 Beekse volksverhalen, sagen en legenden rond de rivier de Mark
pag. 21 De bel van het Nieuwe Veer
pag. 22 Het overzetveer bij Terheijden en de kluis in Rooskensdonk
pag. 23 De harde winter van achtien-negentig
pag. 25 Wat is dit?
pag. 26 Wie is wie?
pag. 27 Tijdsbalk 2e kwartaal '96
pag. 29 Kees Gelens: De fluitende merel
pag. 32 Onze verzameling
pag. 32 Schenkers!

Heemkundekring Op de Beek;  
 

6. Boeknummer: 30003  
De Klepel 1e jaargang nummer 3
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (1997)    [Dirven Herman, Nijs Piet de, Timmers Frank en Beer Ria de]
INHOUDSOPGAVE
pag.  2 Ter inleiding
pag.  3 Prinsenbeek in vogelvlucht (deel 1)
pag. 10 Tijdsbalk 3e kwartaal
pag. 11 Dialectenrubriek
pag. 13 Wat is dit?
pag. 14 Onze verzameling & schenkers
pag. 15 Toen en nu
pag. 16 Redding van een kind op Overveld
pag. 21 Boemeltrein
pag. 22 In gesprek met P. de Nijs
pag. 25 Verslag fietstocht juni 1997
pag. 26 Het verhaal van de melk en de koe

Heemkundekring Op de Beek;  
 

7. Boeknummer: 30004  
De Klepel 1e jaargang nummer 4
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (1997)    [Timmers Wout, Dirven Herman, Nijs Piet de en Luiken Hans]
INHOUDSOPGAVE
pag.  1 Ter inleiding
pag.  2 Prinsenbeek in vogelvlucht (deel 2)
pag. 10 Tijdsbalk 4e kwartaal 1996
pag. 11 Onze verzameling & schenkers
pag. 12 Dialectwoorden
pag. 15 Wat is dit?
pag. 16 Veren of Veerponten over de Mark (deel 2)
pag. 24 Verhaal van de Klapblaos
pag. 27 Bekenaren in oorlogstijd

Heemkundekring Op de Beek;  
 

8. Boeknummer: 30005  
De Klepel 2e jaargang nummer 5
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (1998)    [Dirven Herman, Nijs Piet de en Vermunt Annie]
INHOUDSOPGAVE
pag.  1 Van het bestuur
pag.  5 Princenhage 800 jaar
pag.  6 Prinsenbeek in vogelvlucht
pag. 23 Dialectwoorden
pag. 27 Boerderij De Hoge Put
pag. 29 Dat was het
pag. 30 Eerste H. Communie

Heemkundekring Op de Beek;  
 

9. Boeknummer: 30006  
De Klepel 2e jaargang nummer 6
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (1998)    [Dirven Herman, Nijs Piet de, Melis Ad van, Timmers Wout en Luiken Hans]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur
pag. 2 Naam klooster
pag. 12 Dialectwoorden
pag. 16 Afscheid van ... 't Schanske
pag. 23 Religieuze monumenten
pag. 28 Boerenleenbenak werd Rabobank
pag. 31 In memoriam: Eugèbe Camiel Fassaert

Heemkundekring Op de Beek;  
 

10. Boeknummer: 30007  
De Klepel 2e jaargang nummer 7
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (1998)    [Nijs Piet de, Luiken Hans, Dirven Herman, Melis Ad van en Wout Timmers]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur
pag. 2 Dialectwoorden
pag. 5 De Thuisblijvers
pag. 8 Prinsenbeeks Altaarretabel nu in Laurentiuskerk Voorschoten.
pag. 19 Afscheid van... 'Sporthal de Linde'
pag. 27 De Verloren Hoek
pag. 31 Het Zusterke

Heemkundekring Op de Beek;  
 

11. Boeknummer: 30008  
De Klepel 2e jaargang nummer 8
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (1998)    [Nijs Piet de, Dirven Herman en Timmers Wout]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur
pag. 2 Nogmaals:altaarretabel
pag. 3 Internationale Pleisterplaats
pag. 4 Dialectwoorden
pag. 7 Carnaval op de Beek - Karnaval in Boemeldonck
pag. 28 De waterput en de putmik
pag. 31 Dorpsliederen

Heemkundekring Op de Beek;  
 

12. Boeknummer: 30009  
De Klepel 3e jaargang nummer 9
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (199)    [Nijs Piet de, Dirven Kees, Melis Ad van, Gouw Kees de, Hanegraaf Piet, Timmers Wout en Wildhagen Harrie]
Klik hier voor De Klepel in tekst formaat

INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Ter inleiding
pag. 4 Van het bestuur
pag. 8 Biks allerlei: liedjes, dialectwoorden voornamen en Bartje
pag. 13 IJ ging ‘m gepse
pag. 15 Afscheid van ……
pag. 18 Een familieverhaal
pag. 22 Het prinsenbeekse gilde
pag. 23 Turven-turfsteken
pag. 25 Een polderverhaal
pag. 27 Kastelen/landhuizen op de beek het kasteel bosdal

Heemkundekring Op de Beek;  
 

13. Boeknummer: 30010  
De Klepel 3e jaargang nummer 10
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (1999)    [Nijs Piet de, Dirven Herman, Wildhagen Harrie, Timmers Wout, Watzeels Janus en Hanegraaf Piet]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Ter inleiding
pag. 2 Mededelingen/aanwinsten
pag. 4 Versje/dialect.
pag. 8 Post(koets)
pag. 14 De Zanddreef
pag. 16 Stropen, jagen en vissen
pag. 22 Gouden bruiloft
pag. 24 Het Prinsenbeekse gilde
pag. 25 Sluis Hintelaken
pag. 32 Archeologie

Heemkundekring Op de Beek;  
 

14. Boeknummer: 30011  
De Klepel 3e jaargang nummer 11
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (1999)    [Nijs Piet de, Timmers Wout, Verkooijen Anneke, Gouw Kees de, Wildhagen Harrie en Dirven Herman]
INHOUDSOPGAVE
pag. 2 Ter inleiding
pag. 2 In memoriam: Herman Dirven
pag. 4 Van het bestuur
pag. 5 Biks allerlei
pag. 7 Dialectwoorden
pag. 11 Kijken bij de kerk
pag. 13 Carbid schieten / ondertrouw schieten
pag. 17 Het vaandel van de bejaardenbond
pag. 18 Biechtbankjes en kleine bankjes
pag. 22 Een familieverhaal (II)
pag. 25 Geneeskunde in 1932
pag. 27 Kastelen / landhuizen op de Beek, het kasteel 'mastland'
pag. 36 Uit het fotoarchief

Heemkundekring Op de Beek;  
 

15. Boeknummer: 30012  
De Klepel 3e jaargang nummer 12
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (1999)    [Nijs Piet de, Westen-Frijters Bep v.d., Nagelkerke Charles, Timmers Wout, Dirven Kees, Hanegraaf Piet en Gouw Kees de]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Ter inleiding
pag. 2 Van het bestuur
pag. 5 Dialect
pag. 10 Carnaval op de Beek
pag. 11 Mijn jeugd
pag. 14 Markkant punt
pag. 19 Een stuk dichter bij de Hemel
pag. 25 Prinsenbeeks Gilde
pag. 27 Aanwinsten
pag. 29 Een familieverhaal Afl. III

Heemkundekring Op de Beek;  
 

16. Boeknummer: 30013  
De Klepel 4e jaargang nummer 13
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2000)    [Verkooijen, Mol Mieke, Verkooijen / Hooijdonk v., Dort v. / Verkooijen, Dirven Kees en Gouw Kees de]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Ter inleiding
pag. 2 Jaarvergadering
pag. 4 Liever een GSM-tje
pag. 7 De Bakkers van toen
pag. 8 Aanwinsten
pag. 9 Indiëgangers
pag. 10 Excursie Bronbeek
pag. 11 Biks Bont
pag. 15 Jongensschool
pag. 17 Expositie Gageldonk
pag. 19 Paasgebruiken
pag. 21 Weetje nog van toen
pag. 24 Familie v.d.Eijnden
pag. 25 Genealogie
pag. 30 Tante Sur

Heemkundekring Op de Beek;  
 

17. Boeknummer: 30014  
De Klepel 4e jaargang nummer 14
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2000)    [Nijs Piet de, Verkooijen Anneke, Timmers Wout, Hanegraaf Piet en Velde René v.d.]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1  Ter inleiding
pag. 2  Mededelingen
          Voor u gelezen:
pag. 7  1. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
pag. 9  2. Archeologie in het project HSL-Zuid
pag. 12 3. Brabanders staan zichzelf in de weg
pag. 15 4. Beek bouwt
pag. 19 Dialect
pag. 25 Landbouwverlof
pag. 27 Prinsenbeekse gilde
pag. 29 Zomaar een naam
pag. 31 Propagandaclub St. Paulus

Heemkundekring Op de Beek;  
 

18. Boeknummer: 30015  
De Klepel 4e jaargang nummer 15
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2000)    [Nijs Piet de, Wildhagen Harry en Timmers Wout]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Ter inleiding
pag. 2 Mededelingen
pag. 5 De Vredeskapel
pag. 8 Dialect
pag. 14 Den Uitzet en het Peperboereboske
pag. 17 Boomhoogte meten
pag. 18 Graafwerk Beek
pag. 20 De Elsakker
pag. 23 Kath.Ill.St. Paulus
pag. 24 Geheimzinnige Kindermoord
pag. 28 Herinneringen aan ons bakhuis

Heemkundekring Op de Beek;  
 

19. Boeknummer: 30016  
De Klepel 4e jaargang nummer 16
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2000)    [Nagelkerke Kees, Nijs Piet de, Timmers Wout en Dr. Leenders K.]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Ter inleiding
pag. 3 Het kerkelijk leven
pag. 3 Dialect
pag. 8 Een bijzondere kerst
pag. 11 Nooit gedacht
pag. 16 De Engelbewaarder
pag. 21 Om der conynen wille
pag. 32 Foto van vroeger

Heemkundekring Op de Beek;  
 

20. Boeknummer: 30017  
De Klepel 5e jaargang nummer 17
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2001)    [Nagelkerke Kees, Nijs Piet de, Timmers Wout, Velde René v.d., Nagelkerke Leo en Wildhage Frans]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Ter inleiding
pag. 2 Van het bestuur
pag. 6 Het kerkelijk leven
pag. 9 Dialect
pag. 14 De schrik van Breda
pag. 16 De melkschepper
pag. 22 Beek, gij zijt veraanderd
pag. 23 Zomaar een katje..
pag. 25 De herbergen
pag. 28 Wortels
pag. 31 Het weer in 2000

Heemkundekring Op de Beek;  
 

21. Boeknummer: 30018  
De Klepel 5e jaargang nummer 18
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2001)    [Nijs Piet de , Hanegraaf Piet, Nagelkerke Kees, Timmers Wout en Wildhagen Frans]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Ter Inleiding
pag. 2 Van het bestuur
pag. 5 Dialect
pag. 9 De Markt
pag. 12 Prinsenbeekse Gilde
pag. 13 Het kerkelijk leven
pag. 21 De verzend
pag. 27 Beek, gij zijt veranderd
pag. 28 De weeramateur

Wie kent ze..... foto's op pag. 11, 31 en 32

Heemkundekring Op de Beek;  
 

22. Boeknummer: 30019  
De Klepel 5e jaargang nummer 19
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2001)    [Nagelkerke Kees, Nijs Piet de, Timmers Wout en Heusden Gerard J. v.]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Ter inleiding
pag. 2 Van het bestuur
pag. 4 Het kerkelijk leven
pag. 11 De Schrik van Breda
pag. 11 Dialect Piet de Nijs
pag. 16 De Kriekenpolder
pag. 27 Grenspalen en slijk
pag. 31 Beek, gij zijt veraanderd
pag. 32 Wie kent ze....

Heemkundekring Op de Beek;  
 

23. Boeknummer: 30020  
De Klepel 5e jaargang nummer 20
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2001)    [Nagelkerke Kees, Velden René v.d., Dr. Leenders K., Nijs Piet de en Weterings Kees]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Ter Inleiding
pag. 2 Van het bestuur
pag. 6 Wat is dit?
pag. 6 De kerkklokken
pag. 10 Errebeezie
pag. 14 Gageldonk
pag. 19 Dialect
pag. 23 Koopdag
pag. 28 Beekse herbergen
pag. 32 Beek, gij zijt veraanderd.......

Heemkundekring Op de Beek;  
 

24. Boeknummer: 30021  
De Klepel 6e jaargang nummer 21
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2002)    [Nagelkerke Kees, Wildhagen Frans, Nijs Piet de, Timmers Wout en Hanegraaf Piet]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Ter inleiding
pag. 2 Van het bestuur
pag. 8 Het werk van het Secretaris lekenapostolaat
pag. 14 Het weer in 2001
pag. 16 De weeramateur
pag. 18 Dialect
pag. 25 Het Beekse verenigingsleven
pag. 31 De gilden
pag. 32 Beek, gij zijt veraanderd

Heemkundekring Op de Beek;  
 

25. Boeknummer: 30022  
De Klepel 6e jaargang nummer 22
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2002)    [Nijs Piet de, Franken Cees en Nagelkerke Kees]
INHOUDSOPGAVE
pag. 3 Van het bestuur
pag. 4 Fietsroute Monumentaal Groen
pag. 8 Dialect
pag. 12 De schèreslieper
pag. 13 Buurtvereniging Groenstraat
pag. 26 Lekenapostolaat
pag. 31 Wie kent ze....
pag. 32 Beek, gij zijt veraanderd...

Heemkundekring Op de Beek;  
 

26. Boeknummer: 30023  
De Klepel 6e jaargang nummer 23
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2002)    [Nijs Piet de, Nagelkerke Kees en Timmers Wout]
INHOUDSOPGAVE
pag. 2 Van het bestuur
pag. 4 Dialect
pag. 10 Lekenapostolaat
pag. 15 20 jaar jeugddansen
pag. 32 Wie kent ze....

Heemkundekring Op de Beek;  
 

27. Boeknummer: 30024  
De Klepel 6e jaargang nummer 24
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2002)    [Nagelkerke Kees en Nijs Piet de]
INHOUDSOPGAVE
pag. 2 Beekse Negotie
pag. 4 Van het bestuur
pag. 9 Dialect
pag. 13 Lekenapostolaat
pag. 25 Annexatie Haagse Beemden
pag. 32 Wie kent ze....

Heemkundekring Op de Beek;  
 

28. Boeknummer: 30025  
De Klepel 7e jaargang nummer 25
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2003)    [Nijs, Piet de; Dirven, Herman; Beek, Adriaan van; Wildhagen, Frans]
INHOUDSOPGAVE
pag. 2 Dialect
pag. 9 Het kasteel op de Beek
pag. 27 Op de foto
pag. 31 Prinsenbeeksweer 2002

Heemkundekring Op de Beek;  
 

29. Boeknummer: 30026  
De Klepel 7e jaargang nummer 26
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2003)    [Nijs, Piet de; Dirven, Cees;]
INHOUDSOPGAVE
pag. 2 Van het bestuur
pag. 9 Dialect
pag. 13 D'n bulleboer
pag. 15 Het drama van Bosdal
pag. 22 De watersnood
pag. 27 De Swartjes
pag. 31 Kobuske

Heemkundekring Op de Beek;  
 

30. Boeknummer: 30027  
De Klepel 7e jaargang nummer 27
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2003)    [Nijs, Piet de; Geldtmeijer, Ward; Redactie; Bestuur]
INHOUDSOPGAVE
pag. 2 Overbos/Verzameling
pag. 5 Dialect
pag. 9 De Flierefluites
pag. 17 Het drama van Bosdal (2)
pag. 28 Wie kent ze
pag. 29 Gouden tijden in 1962
pag. 30 2003 Jaar van de boerderij

Heemkundekring Op de Beek;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2023