HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 667)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00003  
West-Brabant in de Gouden Delta
Ruimtelijke-ordening -- West Brabant, streekplan           (1969)    [Kees Bastianen, Hans Lutz]
West-Brabant in de Gouden Delta. Plan voor toekomst van West-Brabant. Samenvatting van het voorontwerp van een globaal streekplan

Inleiding
Boekje open over morgen, over de toekomst van West-Brabant in ’s-Werelds grootste zeehavengebied, de Gouden Delta van Schelde, Maas en Rijn. Dit boekje is een samenvatting van het voorontwerp van
een globaal streekplan voor West-Brabant, een studie die de provincie Noord-Brabant in de lente van 1969 uitgegeven heeft.

Geen morgen zonder gisteren. Aan dit ontwikkelingsprogramma voor de komende twintig jaar is twintig jaar welvaarts- en welzijnsbeleid vooraf gegaan. De hoofdlijnen daarvan werden uitgezet in het ontwikkelingsprogramma voor Noord-Brabant van 1950, Noord-Brabant in het nieuwe westen van 1959, en Noord-Brabant, welvaartsbalans en ontwikkelingsplan-1965. In laatstgenoemde publikatie werd aangekondigd, dat de ruimtelijke ontwikkeling der provincie in vier globale streekplannen zou worden uitgewerkt. Het eerste van de vier betreft West-Brabant. In opdracht van Gedeputeerde Staten heeft een stuurgroep van deskundigen, onder leiding van gedeputeerde C. J. van Lienden,
boekje open
het voorontwerp opgesteld na overleg met vier regionale gespreksgroepen van burgemeesters. De bouwstenen zijn aangedragen door de Provinciale Planologische Dienst, geholpen door het Economisch Technologisch Instituut en het Provinciaal Opbouworgaan.

Het werkstuk, een kijk op de toekomst, is voorgelegd aan de burgers. Met de resultaten van deze vorm van inspraak - een experiment - wordt rekening gehouden bij de opstelling van het definitief ontwerp. Eventuele bezwaren kunnen dan worden ingediend bij Provinciale Staten, de Brabantse volksvertegenwoordiging die over het plan moet beslissen.
Dit boekje is gemaakt om iedereen in staat te stellen mee te denken, mee te praten, mee te beslissen. U vindt er het streekplan in, en de overwegingen op grond waarvan de stuurgroep tot haar keus gekomen is.
Tenslotte zult u zien, dat het ook anders kan. Een open boekje dus.

Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant;  
 

2. Boeknummer: 00035  
Discussienota landgoed Breda 1999.
Ruimtelijke-ordening -- Breda, buitengebied           (1999)    [Werkgroep van diviverse ambtelijke medewerkers (zie pag. 72)]
Discussienota landgoed Breda 1999. Verkenning in het kader van “Herijking Beleid Buitengebied” 1998

Voorwoord
Op 13 oktober 1998 heeft het College de projectdefinitie “herijking beleid buitengebied” vastgesteld. De voorliggende discussienota is het resultaat van dit
project, waaraan een groot aantal afdelingen binnen de gemeente heeft bijgedragen.
De discussienota kan ook worden gezien als een eerste product van het programma buitengebied en groen, zoals dat is gedefinieerd in de stadsvisie en het stadsplan. De
discussienota geeft een verkenning van de belangrijkste ontwikkelingen in het buitengebied (deel 1) en doet een voorstel voor een visie, waarin per deelgebied een
duidelijke koers wordt uitgezet die wordt vertaald in concrete projecten (deel 2).
Over deze visie zal een discussie worden aangegaan met de diverse betrokken partijen in het buitengebied.
Het buitengebied van Breda is na de gemeentelijke herindeling sterk uitgebreid. Bij de vaststelling van het stadsplan heeft de raad aangegeven dat het groen en
buitengebied extra aandacht moeten krijgen. In het buitengebied is sprake van een grote dynamiek door nieuwe ontwikkelingen die al leiden tot vernieuwing van het
rijks- en provinciaal beleid, maar ook grote invloed zullen hebben op het gemeentelijk niveau. Te denken valt aan de aanstaande reconstructie van de varkenssector, de
hoogwater- en verdrogingproblematiek, het toegenomen belang van toerisme en recreatie, de verbrede plattelandsvernieuwing, het wegvallen van sociale structuren
in de buurtschappen en de voortgaande afname van de biodiversiteit.
De landbouw als traditionele drager van het cultuurlandschap staat onder druk. De invloed van de stad op het buitengebied neemt toe. Het gaat daarbij niet alleen om
de oprukkende bebouwing, maar ook om de ruimtevraag voor infrastructuur, stadsrandfuncties, recreatie en natuurontwikkeling die tot diep in het buitengebied
merkbaar is. Als dit ongeleid gebeurt leidt het vaak tot aantasting van de kwaliteit van het landelijk gebied, waarmee ook de leefbaarheid en identiteit van de stad
indirect worden aangetast. Aan de andere kant zijn voor een vitaal landelijk gebied nieuwe dragers nodig, die voor een deel hun wortels in de stad zullen hebben.
De metafoor ‘landgoed Breda’ is gekozen om de gewenste relatie tussen de stad en het buitengebied weer te geven. Een landgoed is vanouds een economische eenheid
van landbouw, wonen en recreëren. De stichting van een landgoed vroeg investeringen uit de stedelijke economie, die het op haar beurt als een belegging zag.
De landgoederen van toen vormen de parels in het hedendaagse landschap. Het is de uitdaging om het buitengebied van Breda als een nieuw landgoed vorm te geven,
met sterke economische dragers en de vorming van een landschap waarin het ook voor komende generaties goed toeven is.

Gemeente Breda m.m.v. Bureau Bugel Hajema Amersfoort;  
 

3. Boeknummer: 00042  
Honderd seizoenen van Land tot Stad
Ruimtelijke-ordening -- Breda, buitengebied           (2003)    [Piet Hein Stulemeijer]
Honderd seizoenen van Land tot Stad


Vooraf
Michel Gorrissen
directeur Gebouw F

Gebouw F, het centrum voor architectuur te Breda, wil het grote publiek enthousiast maken voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur vanwege
het grote belang van deze onderwerpen voor het woon-, werk- en leefklimaat van de stad. Het centrum initieert onder meer debatten, tentoonstellingen,
wedstrijden, prijzen, rondleidingen en bijzondere publicaties.

Een dergelijke, heel bijzondere publicatie ligt nu voor u: het monumentale project Honderd seizoenen van land tot stad. Piet Hein Stulemeijer, beeld-
houwer en fotograaf, legde gedurende 25 jaar de verandering vast van een buitengebied: landbouw en landschap transformeert in een nieuw stadsdeel,
met een opvallende stedenbouwkundige opzet en circa 30.000 inwoners. Stulemeijers boek is een reisverslag van dit avontuur door tijd en ruimte.
Centraal staat het beeldverhaal, maar dat wordt ondersteund door boeiende beschouwingen en anekdotes. Piet Hein Stulemeijer is de reisleider, die de
ontstaansgeschiedenis in kaart heeft gebracht en elke plek en de bijzonderheden ervan kent. De fotoreeks meandert door het boek als een rivier door
het landschap. Het reisgezelschap bestaat voorts uit een aantal gerenommeerde auteurs, die op de rustplekken hun verhalen vertellen. Het boek
nodigt u uit deze reis mee te maken of opnieuw te beleven.

Honderd seizoenen biedt een magnifiek inzicht in de ingrijpende gevolgen van de verandering, vanuit zowel ruimtelijk als sociaal-maatschappelijk oogpunt.
Daarnaast bevat het verrassende informatie vanuit onverwachte invalshoeken, zoals de landbouw, de bouwtechnieken, de natuur, de voorzieningenstructuur
en zelfs de afvalinzameling. Het basismateriaal vormt een rijke bron voor het grote publiek terwijl het ook uitnemend geschikt is voor onderwijskundige,
culturele en wetenschappelijke doeleinden.

Ik dank Piet Hein Stulemeijer en vele anderen voor de zeer plezierige samenwerking en/of hun financiële steun.

ANEKDOTES
Piet Hein Stulemeijer
Binnenweg
Gageldonkseweg
Mijkenbroek
Achter Emer
Rietdijk
Velddonksebaan
Werftseweg
Bredestraat
Muizenberg
Kesteren
Burgstsedreef I
Burgstsedreef II

Uitg. De Geus Breda;  
 

4. Boeknummer: 00178  
Streekverbetering Haagse Beemden
Ruimtelijke-ordening -- Haagse Beemden           (1965)    [Oyen, A. van; Smits, L.; Broek N. v.d.]
Streekverbetering Haagse Beemden

voorwoord
Bij de totstandkoming van dit boekje ter gelegenheid van de afsluiting van de streekverbetering Haagse Beemden hebben meegewerkt de Heren A. v. Oyen, bedrijfstakdeskundige voor
de vollegronds groenteteelt van het Consulentschap voor de Tuinbouw, L. Smits, bedrijfsvoorlichter in een gedeelte van de Baronie van Breda, N. v.d. Broek, veilingassistent van de RBT
veiling te Breda.
Wij hopen, dat dit boekje, dat U vanwege de streekverbetering wordt aangeboden, voor U een nuttig werkje mag zijn, waarin een aantal punten worden aangestipt die wellicht waardevol zijn
voor Uw bedrijf.
Laat het op deze wijze een blijvend aandenken zijn aan de periode die achter ons ligt.
De sekretaris,
Ir. W.F.S. Duffhues

Cie Streekverbetering;  
 

5. Boeknummer: 00215  
De invloed van de mens op het landschap
Ruimtelijke-ordening -- Haagse Beemden           (1977)    [G. van Agtmaal en Hannes Fleskens]
DE INVLOED VAN DE MENS OP HET LANDSCHAP
Hannes Fleskens en Ger van Agtmaal
streekstudie t.b.v. het eindexamen
voor landschaps- en tuinarchitect
aan de
Agrarisch Hogere School
te Anderlecht
Breda - 's-Hertogenbosch
februari 1977.

Eigen uitgave;  
 

6. Boeknummer: 00280  
Sporen door de tijd
Ruimtelijke-ordening -- A16 Rijksweg           (2006)    [Evert van Ginkel]
Sporen door de tijd. Archeologie in het tracé van de HSL-Zuid

Inhoud
Voorwoord 4
Archeologie zit goed in de bodem 6
Lijn door het land: de HSL-Zuid 8
Stukjes steen van jagers en verzamelaars 14
Onder heuvels bijgezet 20
Brabants boerenland 26
Een hoekje van een wereldrijk 32
Donkere Middeleeuwen 40
Het spoor van de stedendwinger 50
Naar de 21e eeuw 56
Met hoge snelheid naar de toekomst 60

Voorwoord
In 2000 is de eerste schop de grond ingegaan voor de aanleg van de HSL-Zuid, de hogesnelheidslijn die Amsterdam op 3 uur en 4 minuten reizen van het Gare du Nord in Parijs brengt,
en in 1 uur en 44 minuten van Brussel-Zuid. Het project heeft veel bestuurlijke, organisatorische en technische voeten in de aarde gehad, en ook het geduld van de omwonenden is lang
op de proef gesteld. Nu is het werk bijna af, en is de HSL-Zuid vanaf april 2007 gereed voor commercieel vervoer.

Wat al klaar is, zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek dat in en langs het tracé is uitgevoerd. De HSL-Zuid is een groot infrastructureel project waarbij archeologie geen
blok aan het been van de bouwers is geweest en ook geen bijzaak, maar een normaal onderdeel van het hele proces. Krijgt de maatschappij daar iets voor terug? Zeker, al is de waarde niet
in euro's uit te drukken. Het gaat namelijk om verrijking van de kennis van onze geschiedenis. Archeologen hebben op verschillende plekken in het tracé vondsten gedaan uit de afgelopen 7000 jaar.
Soms zijn dat hele kleine ontdekkingen, maar er kunnen ook nieuwe bladzijden in de geschiedenisboekjes worden geschreven, zeker op plaatselijk niveau.

Wie van de opgravingen heeft gehoord, zal zeker benieuwd zijn om na zoveel tijd te lezen wat er nu precies gevonden is. Er is een omvangrijk boek over geschreven door en voor specialisten,
waarin iedere scherf, iedere verkleuring en ieder zaadje beschreven staan. Dit boekje is bedoeld voor een breed publiek van geïnteresseerden. Het gaat met grote stappen langs het tracé en
door de geschiedenis. Vele illustraties, waaronder zes prachtige panorama's van Ulco Glimmerveen, brengen in dit boekje het verleden langs de spoorlijn tot leven. We wensen u veel genoegen
met deze korte maar kleurrijke reis door de tijd.

Stuurgroep Archeologie HSL-Zuid

Johan Hendriks (gemeente Breda)
Kees Kaptein (Projectorganisatie HSL-Zuid)
Marco van Trierum (gemeente Rotterdam)
Ellen Vreenegoor (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek)

Stuurgroep HSL-Zuid;  
 

7. Boeknummer: 00325  
Sporen door de rijd. Archeologie in het trace van de HSL-Zuid
Ruimtelijke-ordening -- HSL/A16, Burgercomité Inpassing           (2006)    [Evert van Ginkel i.s.m. Joop Hendriks, Kees Kaptein, Marco van Trierum, Ellen Vreenegoor (Stuurgroep Archeologie HSL-zuid)]
Overzicht van de archeologische vondsten tijdens de aanleg van HSL-Zuid en de geschiedenis van het traject

Inhoud
4    Voorwoord
6    Archeologie zit goed in de bodem
8    Lijn door het land: de HSL-Zuid
14  Stukjes steen van jagers en verzamelaars
20  Onder heuvels bijgezet
26  Brabants boerenland
32  Een hoekje van een wereldrijk
40  Donkere Middeleeuwen
50  Het spoor van de stedendwinger
56  Naar de 21e eeuw
60  Met hoge snelheid naar de toekomst

Voorwoord
In 2000 is de eerste schop de grond ingegaan voor de aanleg van de HSL-Zuid, de hogesnelheidslijn die Amsterdam op 3 uur en 4 minuten reizen van het Gare du Nord in Parijs brengt, en in 1 uur en 44 minuten
van Brussel-Zuid. Het project heeft veel bestuurlijke, organisatorische en technische voeten in de aarde gehad, en ook het geduld van de omwonenden is lang op de proef gesteld. Nu is het werk bijna af, en is
de HSL-Zuid vanaf april 2007 gereed voor commercieel vervoer.
Wat al klaar is, zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek dat in en langs het tracé is uitgevoerd.
De HSL-Zuid is een groot infrastructureel project waarbij archeologie geen blok aan het been van de bouwers is geweest en ook geen bijzaak, maar een normaal onderdeel van het hele proces. Krijgt de
maatschappij daar iets voor terug? Zeker, al is de waarde niet in euro's uit te drukken. Het gaat namelijk om verrijking van de kennis van onze geschiedenis. Archeologen hebben op verschillende plekken in het
tracé vondsten gedaan uit de afgelopen 7000 jaar. Soms zijn dat hele kleine ontdekkingen, maar er kunnen ook nieuwe bladzijden in de geschiedenisboekjes worden geschreven, zeker op plaatselijk niveau.
Wie van de opgravingen heeft gehoord, zal zeker benieuwd zijn om na zoveel tijd te lezen wat er nu precies gevonden is. Er is een omvangrijk boek over geschreven door en voor specialisten, waarin iedere
scherf, iedere verkleuring en ieder zaadje beschreven staan. Dit boekje is bedoeld voor een breed publiek van geïnteresseerden. Het gaat met grote stappen langs het tracé en door de geschiedenis. Vele illustraties,
waaronder zes prachtige panorama's van Ulco Glimmerveen, brengen in dit boekje het verleden langs de spoorlijn tot leven. We wensen u veel genoegen met deze korte maar kleurrijke reis door de tijd.
Stuurgroep Archeologie HSL-Zuid
Johan Hendriks (gemeente Breda)
Kees Kap Lein (Projectorganisatie HSL-Zuid)
Marco van Trierum (gemeente Rotterdam)
Ellen Vreenegoor (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek)

Projectgroep Archeologie HSL;  
 

8. Boeknummer: 00492  
Ruilverkaveling Zonzeel.
Ruimtelijke-ordening -- Haagse Beemden, Ruilverkaveling           (onbekend)    [A.P.M. Broks]


RUILVERKAVELING ZONZEEL
- VOORONDERZOEK - door A.P.M, Broks
TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT afd. der WEG- en WATERBOUWKUNDE
leerstoel: WATERHUISHOUDING EN HYDROLOGIE


INHOUDSOPGAVE
1. INLEIDING 1
2. Gebiedsbeschrijving 2
2.1. Ligging, grootte en gebiedsindeling 2
2.2. Blokbegrenzing 2
3- Topografie en bodemgesteldheid 2
3.1. Inleiding 2
3.2. Ontstaanswijze 3
          3.2.1. Deelgebied West en Midden 3
          3.2.2. Deelgebied Oost 4
3.3 De bodem 5
          3-3-1. Deelgebied West en Midden 5
                    1. Indeling der gronden
                    2. Reductie-zone-kaart
          3-3.2. Deelgebied Oost 8
                    1. Indeling der gronden
                    2. Grondwatertrappenkaart
3- 4- De topografie 10
          3-4-1- Deelgebied West en Midden 10
                    1. Hoogteligging
                    2. Land schap
          3-4-2. Deelgebied Oost ’ 10
                    1. Hoogteligging
                    2. Landschap
4 Ontsluiting 11
4- 1. Het huidige wegenplan ' 11
4-2- Het toekomstige wegenplan 11
4-3- Landbouwverkeer 12
4-4- Weglengten 12
4-5- Verhardingsbreedten 12
4-6. Ontsluiting landbouwgronden 13
4-7- Spoorwegen 13
4-8. Waterwegen 13
5 De Waterbeheersing 13
5.1. Inleiding ,13
5.2. Bestuurlijke en administratieve indeling 14
          5.2.1. Inleiding 14
          5.2.2. Hoogheemraadschap Brabantse Bandijk 14
          5-2.3. Heemraadschap Mark en Dintel 14
          5.2.4. Overkoepelend waterschap Amerkant en Zonzeel 15
          5.2.5. Provinciale waterschappen 15
5.3. De Waterlozing . 15
          5-3.1. De natuurlijke lozing 15
          5-3-2. Kunstmatige lozing 16
-5.4. De afwatering , . 18
5.5. De ontwatering 18
5-6. Grondwaterstanden en polderpeilen 19
5.7. Wateroverlast 20
          5-7-1. Deelgebied West en Midden 20
          5.7-2. Deelgebied Oost 20
5.8. Watertekort 21
5.9. Waterkwaliteit 21
6. Landbouwkundige gegevens 23
6.1. De agrarische bedrijfsstructuur 23
          6.1.1. Indeling der bedrijven 23
          6.1.2. Het grondgebruik 24
6.2. Verkavelingstoestand 24


INLEIDING
Toen in april 1969 gezocht werd naar een onderwerp voor een afstudeerprojekt op het gebied van de waterhuishouding viel de keus op het maken
van een waterbeheersingsplan voor een ruilverkavelingsgebied in Westelijk Noord-Brabant.

Omdat ruilverkavelingen in Nederland worden voorbereid door de Cultuurtechnische Dienst (C.D.) werd contact gezocht met de afdeling Onderzoek
van de provinciale direktie van de C.D. in Noord-Brabant. In overleg met Ir. Visser en de heer J. Koenraadt van de afdeling Onderzoek
werd besloten de keus te laten vallen op het ruilverkavelingsgebied Zonzeel (toen nog Moerdijk geheten).

De C.D. Brabant legde een grote gastvrijheid aan de dag en verschafte mij alle gewenste informaties. Voorts waren er enkele voor mij zeer
instructieve gesprekken die inzicht gaven ten aanzien van de gang van zaken in de praktijk.

Het plan was om na een gedegen vooronderzoek van het gebied een studie te maken van de normen, die door de C.D. werden gehanteerd bij het
maken van waterbeheersingsplannen ten behoeve van ruilverkavelingsprojekten. Na een studie van deze richtlijnen en normen zou dan tot
slot een alternatief waterbeheersingsplan worden gemaakt voor een gedeelte van het ruilverkavelingsgebied. Daarbij zou dan een meer in-
grijpende aanpak worden bekeken met name ten aanzien van het samenvoegen van enkele kleine waterschappen in het Westelijk deelgebied.

Van het genoemde vooronderzoek wordt hier een verslag gegeven. Na voltooiing hiervan werd echter afgezien van het volgen van de oor-
spronkelijke opzet.

Bij de bestudering van de gang van zaken bij het ontwerpen van waterbeheersingsplannen bleek dat de gehanteerde normen slechts
in geringe mate op theoretische grondslagen waren gebaseerd.
Aangezien er in de literatuur aangrijpingspunten waren om te veronderstellen, dat een op theoretische grondslag berustende
methode niet geheel uitgesloten hoefde te zijn, werd besloten als hoofdontwerp een theoretische studie te maken van het ontwateringsfenomeen.

Dit rapport staat nu geheel los van het hoofdontwerp bij het afstuderen. Het vooronderzoek, waarvan in dit rapport verslag wordt
gemaakt, verschafte mij echter wel de aanleiding tot het maken van een theoretische studie. Verder bleek het tijdens de bestudering van
het ontwateringsfenomeen en de studie van de modellen daarvoor steeds weer zinvol de praktijk, die ik door het vooronderzoek had leren
kennen niet uit het oog te verliezen.


TH Delft;  
 

9. Boeknummer: 00587  
Heksenwiel. Centrumgebied Haagse Beemden, Breda
Ruimtelijke-ordening -- Haagse Beemden           (onbekend)    [onbekend]
Heksenwiel. Centrumgebied Haagse Beemden, Breda

Met gepaste trots mag ik het voorwoord schrijven in dit bijzondere boek over een al even bijzonder samenwerkingsproject.
Blauwhoed Vastgoed-ontwikkeling bv en de Gemeente Breda toveren met 'Heksenwiel, Centrumgebied Haagse Beemden, Breda'
een publikatie tevoorschijn die de geslaagde samenwerking tussen de acht realisatoren van dit Centrumgebied van de Haagse Beemden
memoreert en levend houdt.

Met de Haagse Beemden trad Breda in de jaren zeventig buiten haar muren. Op de plaats waar in de Ijzertijd al mensen woonden en het landschap
een hoofdrol speelde, is een uitbreidingswijk naar de inzichten van de moderne tijd gebouwd.
Daarbij is de waarde van het verleden behouden gebleven. In de Haagse Beemden vindt men een symbiose in de betekenis van de Dikke van Dale:
'Het samenleven van twee ongelijksoortige organismen/fenomenen op of in elkaar tot wederzijds voordeel'.
Het karakteristieke landschap behield zijn plaats in een moderne woonwijk. In figuurlijke zin komt dit tot uiting in de rol die de typische kenmerken
van het 'Brabantse dorp' spelen. Deze komen juist in het Heksenwiel naar voren.

Het Centrumgebied Heksenwiel is het hart van de Haagse Beemden waarin we de functies van een dorps- of stadskern herkennen.
Wonen, werken, winkelen, elkaar ontmoeten en recreëren in één gebied. In veel Brabantse dorpen zien we dit en beschouwen we het als een overle-
vering die bewaard moet blijven.
De zichtlijn naar de toren van de Grote Kerk van Breda geeft de relatie met de stad aan.
Het Centrumgebied heeft alle ingrediënten die het tot een volwaardige en complete kern maken.

De Gemeente Breda is niet alleen trots op het Centrumgebied. De goede samenwerking met de mede-realisatoren van het Heksenwiel geeft reden
tot grote tevredenheid. Dit project heeft een speciale plaats verworven in de groep van Publiek-Private Samenwerkingsprojecten.
De relatief korte tijd tussen de ondertekening van de realisatie-overeenkomst en de oplevering van de diverse delen van het Centrumgebied hebben
samen met de volledige verwezenlijking van de oorspronkelijke plannen dit project een speciaal cachet gegeven.
Breda, de Haagse Beemden en de realisatoren van het Centrumgebied Heksenwiel kunnen trots zijn.
drs. E.H.T.M. Nijpels
Burgemeester van Breda

Gemeente Breda;  
 

10. Boeknummer: 00600  
Bestemmingsplan 'Haagse Beemden'
Ruimtelijke-ordening -- Haagse Beemden           (1975)    [Ing. H. Kleijer, Ing. H.J.M. Zegers, Drs. A.A. de Veer]
Stichting voor bodemkartering Wageningen
Bestemmingsplan 'Haagse Beemden'(Gem. Breda)
Bodemgesteldheid, bodemgeschiktheid en landschap

VOORWOORD
In opdracht van de Directeur Openbare Werken te Breda werd in de herfst en winter 1974/1975 een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het
bestemmingsplan 'Haagsche Beemden' ten noordwesten van Breda.
Het onderzoek werd verricht door Ing. L.M.R. Simons en W.H. Leenders onder dagelijkse leiding van Ing. H. Kleijer. De coördinatie en
leiding van het onderzoek had Ing. H.J.M. Zegers. Dit rapport werd samengesteld door Ing. H. Kleijer en Ing. H.J.M. Zegers van de afdeling
Opdrachten en Drs. A.A. de Veer van de afdeling Fysiognomisch Landschapsonderzoek van de Stichting voor Bodemkartering.
Voorafgaand aan dit onderzoek heeft het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft een aantal middelzware sonderingen verricht, die
bij de samenstelling van de bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal zijn gebruikt.
Bij de samenstelling van rapport en kaarten is tevens gebruik gemaakt van gegevens die beschikbaar werden gesteld door de heer
K. Leenders van de Werkgroep Haagse Beemden. De Stichting voor Bodemkartering is veel dank verschuldigd aan het Laboratorium voor Grond-
mechanica en de Werkgroep Haagse Beemden voor de bijdrage aan dit onderzoek.
DE DIRECTEUR,
Ir. R.P.H.P. van der Schans.

INLEIDING
1.1 Ligging en oppervlakte (afb. 1)
Het onderzochte gebied ligt in de gemeenten Prinsenbeek, Breda en Terheijden en tussen de Mark en de rijkswegen Breda-Rotterdam en Breda-
Noord-Prinsenbeek. Het gebied komt voor op de bladen 44C en D van de Topografische kaarten, schaal 1 : 25 000.
De oppervlakte bedraagt + 1 600 ha.

1 .2 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek was de bodemgesteldheid in kaart te brengen ten behoeve van een stadsuitbreiding en een geschiktheidsbeoor-
deling te geven voor de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden, bebossing en beplanting en bebouwing met fundering op staal.

1.3 Werkwijze
Bij de veldopname voor de schaal 1 : 10 000-kaart is gebruik gemaakt van een basiskaart, schaal 1 : 5 000.
De boringsdichtheid bedroeg twee boringen per ha, waarvan één boring tot 1,20 m - mv. en één boring tot 5.00 m - mv.
Bij het onderzoek is vooral gelet op de profielopbouw en op die bodemkenmerken die verband houden met de °fluctuatie) van het grondwa-
ter. Op basis van verschillen in profiel- en veldkenmerken (Westerveld, 1963) werden bodemeenheden en grondwatertrappen onderscheiden.

1.4 Rapport en kaarten
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport en op acht kaartbijlagen.
De bodemkaart, schaal 1 : 10 000 (bijl. 1) geeft de bodemgesteldheid weer tot 1,20 m - maaiveld (de profielopbouw). Gegevens over de
°textuur (leemgehalte, lutumgehalte en zandgrofheid) van het voorkomende minerale materiaal zijn achterwege gelaten, maar omdat deze gegevens
wel van belang zijn voor de samenstelling van de bodemgeschiktheidskaarten zijn ze op duplikaat-werktekeningen (bijl. 1a en 1b) alleen aan
de opdrachtgever verstrekt.
Op bijlage 2, de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000, is de fluctuatie van het grondwater in een aantal klassen weergegeven, de
z.g. °grondwatertrappen.
Binnen de kaartvlakken van genoemde kaarten kunnen afwijkingen in profielopbouw en/of grondwatertrap voorkomen, de z.g. onzuiverheden.
De beschrijving van de kaarteenheden geldt dan ook voor het grootste deel (minimaal 70 %)van het desbetreffende kaartvlak.
De bodemgeschiktheidskaarten (bijl. 5> U en 5) zijn door interpretatie afgeleid van de bodem- en grondwatertrappenkaart en de profielco-
dekaart (bijl. 6). De grenzen tussen de eenheden zijn van deze kaarten overgenomen. De bodemgeschiktheidskaarten geven de geschiktheidsklassen
en de beperkingen weer voor de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden (bijl. 3), voor bebossing en beplanting (bijl. U) en voor bebou-
wing met fundering op staal (bijl. 5). Bij de interpretatie is uitgegaan van de huidige (actuele) bodemopbouw en vochthuishouding. De beoordelin-
gen zijn gebaseerd op de tijdens het onderzoek bekende en algemeen aanvaarde normen, die voor de bodem ten aanzien van deze gebruiksvormen
gelden.
De profielcodekaart (bijl. 6) is samengesteld aan de hand van gegevens die verkregen zijn uit de boringen tot 5 m - mv.
De landschapskaart (bijl. 7) is samengesteld uit waarnemingen die in het veld zijn gedaan. Behalve de elementen in het gebied zelf zijn
ook enkele elementen op de kaart weergegeven die buiten het onderzochte gebied liggen, maar die men vanuit het gebied kan waarnemen.
Er zijn tevens enkele doorsneden (bijl. 8) gemaakt om een indruk te geven van de opbouw van het gebied.
In dit rapport werden toelichtingen op bovengenoemde kaartbijlagen gegeven. Tevens is een korte beschrijving van de geologische opbouw en
ontwikkeling van het landschap opgenomen. Voor uitvoeriger informatie hierover wordt verwezen naar de bestaande en geraadpleegde literatuur.
Rapport en kaarten dragen een vrij gedetailleerd karakter, hetgeen o.a. blijkt uit de boringsdichtheid (twee boringen per ha) en de kaart-
schaal.
Het verdient aanbeveling rapport en kaartbijlagen gezamenlijk te
raadplegen.

Het teken ° voor een woord of begrip verijst naar de verklaring of definiëring ervan in de woordenlijst (hoofdstuk 13)

INHOUD
Lijst van afbeeldingen, tabellen, foto's, bijlagen 5
Voorwoord 6
1 . Inleiding 7
        1 .1 Ligging en oppervlakte 7
        1 .2 Doel van het onderzoek 7
        1.3 Werkwijze 7
        1 .4 Rapport en kaarten 7
2. Beschrijving van het gebied 9
        2.1 Geologische opbouw 9
3. De bodemkaart, schaal 1 ; 10 000 10
        3.1 Inleiding 10
        3.2 Legenda en wijze van indeling 10
        3.3 Soorten onderscheidingen 10
        3.4 De hoofdklassen der gronden 11
                3.4.1 Veengronden 11
                3,4.2 Venige zandgronden 15
                3.4.3 Zandgronden 19
                3.4.3.1 Humuspodzolgronden 19
                3.4.3.2 Enkeerdgronden 22
                3.4.3.3 Gooreerdgronden 24
                3.4.3.4 Beekeerdgronden 27
        3.4.4 Kleigronden 30
                5.4.4.1 Drechtvaaggronden 30
                3.4.4.2 Poldervaaggronden 32
                3.4.4.3 Tuineerdgronden 35
        3.4.5 Toevoegingen en verwerkte gronden 37
4. De grondwatertrappenkaart, schaal 1 ; 10 000 38
4.1 Inleiding 38
4.2 Beschrijving van de grondwatertrappen 38
5. Grondmensteranalyses 41
6. Profielcodekaart, schaal 1 ; 5 000 42
7. Schematische doorsneden 43
8. De geschiktheidsbeoordeling 44
8.1 Algemeen 44
8.2 De opzet van het beoordelingssysteem 44
9. De bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden, speel- en ligweiden, schaal 1 ; 10 000 46
9.1 Inleiding 46
9.2 Eisen ten aanzien van de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden 46
9.3 Beperkingen voor de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden 46
9.4 De bodemgeschiktheidskaart 48
10. De bodemgeschiktheidskaart voor bebossing en beplanting, schaal 1 ; 10 000 49
10.1 Inleiding 49
10.2 Maatstaven bij de geschiktheidsbeoordeling 49
10.3 De bodemeigenschappen en hoedanigheden voor de geschiktheidsbeoordeling 49
10.4 De bodemgeschiktheidskaart 50
11. De bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal, schaal 1 : 10 000 51
11.1 Inleiding 51
11.2 Eisen ten aanzien van bebouwing met fundering op staal 51
11.3 Beperkingen voor bebouwing met fundering op staal 51
11.4 De bodemgeschiktheidskaart 53
12. De landschapskaart, schaal 1 : 10 000 54
12.1 Landschap en bestemmingsplan 54
12.2 De landschapskaart 54
        12.2.1 Inventarisatie van landschapselementen 54
        12.2.2 Landschapstypering 56
12.3 Illustratie van het landschap 57
12.4 Nadere richtlijn voor het gebruik van de kaart 63
13. Woordenlijst 68
14. Literatuurlijst 68
Aanhangsel: Profielschetsen en conusweerstanden 70

LIJST VAN AFBEELDINGEN, TABELLEN, FOTO'S, BIJLAGEN
Afbeeldingen
1 . Situatiekaart, schaal 1 : 25 000 7
2 Situatie van de grondwaterstandsbuizen 38
5. Verbreiding van zand geschikt voor ophoging 42
4. Situatie van de sonderingen 70
Tabellen
1. Stratigrafisch overzicht 9
2. De grondmonsteranalyses 41
5. Geschiktheid voor sportvelden, speel- en ligweiden 46
4. Geschiktheid voor bebossing en beplanting 49
Foto's
Landschapsfoto's 1 t/m 10 58 t/m 62
Bijlagen
1 . Bodemkaart, schaal 1 : 10 000
2. Grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000
5. Bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden, speel- en ligweiden, schaal 1 : 10 000
4. Bodemgeschiktheidskaart voor bebossing en beplanting, schaal 1 : 10 000
5. Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal, schaal 1 : 10 000
6. Profielcodekaart, schaal 1 : 5 000
7. Landschapskaart, schaal 1 :10 000
8. Schematische doorsneden

Stichting voor bodemkartering Wageningen;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 juni 2023