HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 667)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00095  
75 jaar RK Baroniesche Tuinbouwvereniging / Co÷peratieve Tuinbouwveiling RBT 1908-1983
Belangenverenigingen -- Tuinbouwvereniging St. Isidorus           (1983)    [N. Rops vzt e.a.]
75 jaar RK Baroniesche Tuinbouwvereniging / Co÷peratieve Tuinbouwveiling RBT 1908-1983

Voorwoord
De Co÷peratieve Tuinbouwveiling R.B.T. b.a. te Breda viert in 1983 haar 75-jarig bestaan.
Bij deze gelegenheid zullen we terugzien naar een boeiend verleden van de Baronie van Breda in de periode 1908-1983.
Dit fotoboek laat de ontwikkeling zien van vollegronds- en glastuinbouw in Breda met daar omheen 26 dorpen gedurende deze 75 jaar.
Het bestuur heeft juist dit jubileum aangegrepen om de aandacht te vestigen op de jongste uitbreiding en gebruikneming van neerzethallen, waarmede wederom een nieuw tijdperk wordt
ingeluid in de geschiedenis van de veiling.
Vele medewerkers en bestuursleden hebben hun deel bijgedragen om de 'R.B.T.' met zijn tijd mee te laten gaan.
Direktie en bestuur willen op deze manier de gebeurtenissen bundelen en ze tot een blijvende herinnering maken om daarmede hulde te brengen aan onze voorgangers, die met veel moed en
inzet het de huidige generatie mogelijk heeft gemaakt verder te bouwen op een gezond fundament.
Getracht is een evenredig aantal fotoĺs van alle afdelingen, voorzover deze ter beschikking waren, op te nemen.
Dit alles is mogelijk geworden door medewerking van oud-bestuursleden, kopers, medewerkers en telers.
Ondermeer aan bovenstaande groeperingen breng ik dank voor het in bruikleen afstaan van het grote aantal fotoĺs, die het ontstaan van dit boek mogelijk hebben gemaakt.
Dank breng ik ook aan de personen van het Rijkstuinbouwconsulentschap te Tilburg, Proeftuin, lagere- en middelbare tuinbouwschool en standsorganisaties die allen eveneens hun medewerking
hebben verleend.
Met de keuze van fotoĺs en tekst is getracht de lezer een redelijk goed beeld te geven van de 'R.B.T.' veiling zoals het vroeger was en ten dele nog is.
N. Rops
Voorzitter

RBT-veiling Breda;  
 

2. Boeknummer: 00107  
Tuinbouwvereniging St. Isidorus te Prinsenbeek. Van oprichting tot opheffing 1917-1997
Belangenverenigingen -- Tuinbouwvereniging St. Isidorus           (1997)    [Herman Dirven]
Tuinbouwvereniging St. Isidorus te Prinsenbeek. Van oprichting tot opheffing 1917-1997

VOORWOORD
Toen ik op 15 gebruari 1962 gekozen werd tot bestuurslid kon ik mij niet indenken dat het ruim 35 jaar later nodig zou zijn dit voorwoord te schrijven in ons boekje uitgegeven bij
de opheffing.
Vooral de ontwikkelingen van de laatste tien tot vijftien jaar, welke in een sneltreinvaart over ons heen kwamen, noodzaakten tot een rigoreuze aanpassing om de afzet van de geteelde
producten in de toekomst goed georganiseerd te houden.
Toen de R.B.T. om deze doelstelling mede te bewerkstelligen, op 25 oktober 1996 ophield te bestaan, betekende dat automatisch dat wij geen leden meer konden hebben als
tuinbouwafdeling van die R.B.T.
In ons laatste jaarvergadering op 17 maart 1997 werd dan ook besloten:
a. Onze Tuinbouwvereniging Sint Isidorus op te heffen.
b. De nog aanwezige gelden te benutten voor het uitgeven van dit boekwerkje waarin de geschiedenis 'VAN OPRICHTING TOT OPHEFFING' zo goedmogelijk zou worden vastgelegd.

Om dat te kunnen realiseren was de erg gewaardeerde medewerking nodig van een aantal oudleden, bestuursleden alsmede van o.a.
1. Herman Dirven, voortreffelijk geschikt om als schrijver diep in de historie te graven en daardoor onze opdracht bijzonder goed te kunnen uitvoeren.
2. De Rabobank Prinsenbeek en haar directeur Ton Borremans vanwege een garantie verstrekking omdat onze aanwezige gelden mogelijk niet volledig toereikend zouden zijn.
3. Wout Timmers, die als voorzitter van de pas opgerichte Heemkunde kring Op de Beek bijdroeg in het bijeenbrengen van oude emballage en vervoersmiddelen.

Ik hoop dal wij er met dit boekwerkje in geslaagd zijn de opdracht uit de laatste jaarvergadering zo goed mogelijk inhoud te geven en wens U allen veel leesplezier toe.
Waar de toekomst in de nieuwe organisatie-structuur ons brengt durf ik niet te voorspellen, wel weet ik dat een wijziging noodzakelijk was.
Moge de genomen beslissing, ondanks onze 'OPHEFFING' in het belang van de tuinders en hun gezinnen een juiste zijn geweest.
CJ. Roeien, oud-voorzitter.

INLEIDING
Uit het goed bewaarde en geordende archief van de Tuinbouwvereniging te Prinsenbeek is werkelijk nog zeer veel wetenswaardigs uit te diepen over de gehele ontwikkeling van
bijna een eeuw tuinbouw. En overduidelijk zal blijken, dat die niet alleen zeer verrassend is, maar tegelijkertijd ook bijzonder spectaculair.
Zo is de gemiddelde jaaromzet per actieve tuinder in ruim driekwart eeuw ongeveer duizendmaal zo groot geworden. Vanzelfsprekend had en heeft dat alles geweldige consequenties voor de
teelt, afzet, techniek en dus de gehele organisatie. En zeker niet op de laatste plaats vooral ook voor de Beekse tuinders en hun gezinnen.
Een onderlinge vergelijking tussen de tuinbouwgebieden in West Brabant is niet eenvoudig te maken. In het begin van de twintigste eeuw, toen het veilingwezen pas op gang kwam, werd nog
zeer veel particulier en rechtstreeks aan kooplieden of tussenhandelaren voor de industrie verkocht. Tot 1978 was het werkgebied van de BRT opgesplitst in een dertigtal afdelingen.
De onbetwistbare grootste is altijd Princenhage geweest. Daarna kwamen de afdelingen Prinsenbeek, Etten, Zundert en Rijsbergen. Zeven afdelingen konden gerekend worden tot de middengroep,
de rest was klein.
Na 1978 begonnen de fusies, zoals met Oudenbosch, Bergen op Zoom, Drunen en andere. In 1995 waren al veel vroegere afdelingen samengevoegd tot grotere werkgebieden en samen met de
werkgebieden van vroegere zelfstandige veilingen waren dat nog 12 afdelingen. De grootste was en is nog steeds Princenhage met een omzet van 50 miljoen. Daarop volgden Etten-Leur
(38 milj.), Drunen (32 milj.) en Baronie-Zuidoost (30 milj.).
Prinsenbeek zat met ong. 25 miljoen in dezelfde groep als Bergen op Zoom, Oudenbosch en Baronie-Oost. Toch nog altijd een hele sprong in tachtig jaar. Van een gezamenlijke omzet
in 1920 van 250 duizend gulden naar 25 miljoen gulden in 1995. Dat is honderd maal zoveel!
Hoe dal alles is verlopen hopen we kort en zakelijk uit de doeken te doen in dit boekje 'Van Oprichting tot Opheffing van de Tuinbouwvereniging in Prinsenbeek', waarbij het
uitgebreide archief als leidraad geldt. Het verhaal hebben we getracht goed en duidelijk te ondersteunen met illustraties uit elk tijdperk.
Aandacht en visie op de toekomst zijn verwoord door de jonge tuinders: John Klep. Jack van Aert, Kees van Bavel, Ad Roeien en Arie Goos.

Stichting Basis Publika i.o.v. Tuinbouwvereniging Pbeek;  
 

3. Boeknummer: 00134  
Geschiedenis van de NCB 1896-1946
Belangenverenigingen -- Noord Brabantse Christelijke Boerenbond /Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NCB/ZLTO)           (1946)    [mr. J.J. Wintermans]
Geschiedenis van de NCB 1896-1946

L.S.
Het vijftig-jarig bestaan van den N.C.B. is een welkome gelegenheid om de feiten van opbouw en ontwikkeling historisch vast te leggen en voor het nageslacht te bewaren,
gedachtig het devies, in het verleden ligt het heden, in het nu wat komen zal.
Door het Hoofdbestuur N.C.B. werd aan Mr. Wintermans opdracht gegeven de geschiedenis van den N.C.B. te boek te stellen, vanaf de oprichting in 1896 tot zijn vijftig-jarig
bestaan in 1946. Moeilijk kon voor dit werk een meer geschikt persoon worden gevonden, die den N.C.B. een warm hart toedraagt, die vanaf de oprichting tot aan het vijftig-jarig
bestaan den N.C.B. heeft gevolgd, die voor een groot gedeelte heeft meegeleefd de geschiedenis, die hij heeft te boek te stellen.
Gaarne hadden wij gezien, dat het boek kon worden aangeboden bij de feestelijke herdenking van het Gouden jubilÚ van den N.C.B.; verschillende omstandigheden
hebben dit belet, o.a. de papiertoewijzing, den langen tijd, dien de schrijver noodig had om het materiaal te verzamelen en misschien had de opdracht iets vroeger verleend kunnen
zijn. Het voornaamste is, dat de geschiedenis van den N.C.B. is vastgelegd, daardoor aan de vergetelheid is ontrukt en voor het nageslacht is bewaard.
Ik beveel dan ook dit boek warm aan, aan de leden, besturen van de afdeelingen, besturen van instellingen, besturen van jonge boeren en boerinnen en last no least de
leden van het Hoofdbestuur N.C.B. en de vele vrienden van den N.C.B. ,
Moge dit boek den geest van Pater van den Eisen, den stichter van den N.C.B. levendig houden, dat is de wensch van
C. MOORS,
Voorzitter van den N.C.B.
Ginneken, 6 October 1946.


VOORWOORD
Aan het vereerend verzoek van het Hoofdbestuur om een geschiedenis van den N.C.B. samen te stellen, voldeed ik gaarne, omdat het een vereeniging geldt, die van haar aanvang mijn aan-
dacht had en een halve eeuw door mijn stijgende belangstelling won en omdat ik voor haar beteekenis voor de stabilisatie der plattelandsmaatschappij tot steeds dieper besef gekomen ben.
Ik wil in deze Geschiedenis uitsluitend een document geven tot informatie van het nageslacht vanaf het standpunt der hoogste objectiviteit, waartoe een historieschrijver zich voor zijn onderwerp
kan stellen.
Daartoe zal ik in den loop van het verhaal het woord van hen, die de geschiedenis maakten of meemaakten, bij voorkeur letterlijk ˇf naar den zin getrouw weergeven en van eigen woord of werk
in den derden persoon gewagen. Op deze wijze krijgt men zoo goed mogelijk de feiten te zien, zooals zij beschouwd werden, toen niemand van toekomstig verloop of latere beoordeeling iets met
zekerheid kon weten.
Vooral typische redevoeringen, artikelen en notulen zijn in origineelen text opgenomen. Wat hierdoor het boek als kunstwerk inboet, moge de lezer vergoed vinden in de onmiddelbaarheid en
frischheid, waarmede hij in aanraking komt met hen, die spraken, schreven of handelden.
Zˇˇ worden licht en schaduw niet door den auteur in het schilderij gelegd, maar- door den beschouwer op den historischen achtergrond het meest direct waargenomen.
Wat den inhoud betreft zal ik geen lezer tegenspreken, die meent dat het eene onderdeel te kort en het ander te lang is uitgevallen.
Ik zelf zou graag nog veel namen, feiten en beschouwingen uit de documenten hebben opgenomen, die zijn weggelaten om het werk binnen een redelijk bestek te houden.
Hetgeen ik uit persoonlijke herinneringen en eigen inzicht toevoeg, zal de lezer in een zeer korte nabeschouwing aantreffen. Wat mijn oordeel over het geheel aan waarde heeft, moge een ieder voor
zich bepalen, maar ik durf het toch voor te stellen als ingegeven door de zelfde ernstige en onbaatzuchtige belangstelling voor den Bond, als zij betoonden, wier voorbeeld van ernst en onbaatzuchtig-
heid mij als een licht voor oogen stond en staat, wier vriendschap en vertrouwen ik genieten mocht en wier gedachtenis ik met vereering in het hart blijf dragen.
Moge vele edele boerenbonders, mede door dit bescheiden werk, nog lang in dankbare herinnering blijven
WINTERMANS.

Bestuur Noordbrabantse Christelijke Boerenbond;  
 

4. Boeknummer: 00309  
In het spoor van kruis en ploeg
Belangenverenigingen -- Aartsdiocesane R.K. Boeren- en tuindersbond (A.B.T.B.)           (1967)    [Drs W.F.P. Boshouwers]
IN HET SPOOR VAN KRUIS EN PLOEG VIJFTIG JAAR AARTSDIOCESANE R.K. BOEREN- EN TUINDERSBOND (A.B.T.B.) 1917-1967


INHOUD
Ten geleide...................................................... 5
Uit de nood der tijden geboren................................... 7
Naar een principiŰle organisatie................................ 10
Provinciale boerenbonden ....................................... 14
De Provinciale Gelderse Boerenbond.............................. 15
De Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond....................... 27
De periode 1917-1930 ........................................... 37
Het Boeren- en Tuindersblad..................................... 51
De Handelsraad van de A.B.T.B................................... 54
Verkoopvereniging............................................... 56
De Verzekeringsinstellingen..................................... 57
De Gelderse eierveiling......................................... 59
Het Landbouwboekhoudbureau van de A.B.T.B....................... 60
De Inspectiedienst van de A.B.T.B............................... 61
De organisatie der jongeren..................................... 62
De periode 1930-1940 ........................................... 64
Het organisatieleven............................................ 68
Het koperen jubileum............................................ 70
Het onderwijs................................................... 73
Het Boeren- en Tuindersblad..................................... 77
De Handelsraad van de A.B.T.B................................... 78
De Verzekeringsinstellingen..................................... 79
De Gelderse Eierveiling......................................... 80
Het Landbouwboekhoudbureau...................................... 81
De Inspectiedienst.............................................. 82
De organisatie der jongeren..................................... 83
De Boerinnenbonden van de A.B.T.B............................... 86
Oorlog en bezetting (1940-1945)................................. 87
De nieuwe tijd.................................................. 97
Statutenwijziging...............................................101
Groei in ledental...............................................102
Bezoek van de Kardinaal.........................................103
Zij, die heengingen.............................................105
De A.B.T.B. in opmars...........................................108
Via de stichting voor de Landbouw naar het Landbouwschap ...... 118
Nieuw leven in een nieuw land....................................121
Emigratie........................................................124
Het Deken van der Waardenfonds...................................126
De Imkersbond....................................................128
Het onderwijs in de A.B.T.B......................................130
Sociaal en cultureel werk........................................138
De Landelijke Rijverenigingen van de A.B.T.B.....................142
Het Bondsorgaan..................................................146
De Handelsraad van de A.B.T.B....................................147
Het Landbouwboekhoud- en Accountantsbureau van de A.B.T.B....... 155
De Co÷peratieve Eierveiling van de A.B.T.B.......................159
DejiVerzekeringsinstellingen van de A.B.T.B......................162
De Co÷peratieve Verkoopvereniging van de A.B.T.B.................166
De Inspectiedienst van de A.B.T.B................................171
De tuinbouw in de A.B.T.B........................................173
Katholieke Paedagogische Beroepsvoorlichting.....................176
De Boerinnenbonden...............................................176
De organisatie der jongeren......................................181
De Meisjesbeweging van de A.B.T.B................................185
De Plattelandsjongerenorganisatie (K.P.J.).......................188
Besluit..........................................................189

Ten geleide
Het gouden jubileum van de A.B.T.B. en zijn instellingen betekent het bereiken van een mijlpaal en stemt tot vreugde en dankbaarheid, ondanks
de rampen en wisselvalligheden die er in dit tijdsbestek plaatsvonden.
Dankbaar op de eerste plaats jegens de goede God die al die jaren Zijn zegen schonk aan het werk van onze standsorganisatie en zijn instellingen,
dankbaar aan alle medewerkers, die in de loop der jaren hun beste krachten hebben gegeven om dit werk te stimuleren, te progageren en uit te bouwen.
Dankbaar in het bijzonder aan de pioniers, de werkers van het eerste uur, die zich geheel pro Deo volledig hebben ingezet om deze boeren en tuin-
ders standsorganisatie op te richten en door de eerste moeilijke jaren, met al zijn kinderziekten heen te loodsen.
Het spreekt wel haast vanzelf dat, met het 50-jarige bestaan in het verschiet, bij het hoofdbestuur van de A.B.T.B. de gedachte opkwam om ter
gelegenheid van het gouden jubileum een gedenkboek uit te geven, om daarin voor het nageslacht de geschiedenis van de eerste 50 jaren van de
A.B.T.B. en zijn instellingen vast te leggen.
Aanvankelijk hadden wij gehoopt onze geachte en bekwame algemeen secretaris Ir. Everts, die daar zo bij uitstek toe in staat zou zijn geweest,
na zijn pensionering in 1962, met de samenstelling van dit boek te mogen belasten hetgeen door hem ook reeds in principe was geaccepteerd.
Helaas heeft zulks door het spoedig en naar onze begrippen te vroeg verscheiden van hem niet zo mogen zijn.

Gelukkig vonden wij daarna de heer drs. W. Boshouwers uit Nijmegen bereid dit werk op zich te nemen. Naar mijn mening is hij daarin goed
geslaagd, ondanks de handicap van de totale vernietiging van ons bondsgebouw met het gehele archief, bij de slag om Arnhem in 1944.
Duidelijk komt, meen ik, in dit gedenkboek naar voren, de gunstige invloed die de A.B.T.B. en zijn instellingen hebben gehad op de geestelijke,
maatschappelijke, culturele en stoffelijke verheffing van de leden van onze Boeren- en Tuindersbond en van het gehele platteland.
Gaarne wil ik dit voorwoord besluiten met de wens, dat ook in de toekomst onze Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond met al zijn instellingen,
nuttig en vruchtbaar werkzaam mogen zijn voor het algemeen welzijn en voor de belangen van onze leden in het bijzonder.
A. T. Hettinga, voorzitter

Aartsdiocesane R.K. boeren- en tuindersbond;  
 

5. Boeknummer: 00332  
Tuinbouwvereniging Sint Isidorus te Prinsenbeek. Van oprichting tot opheffing 1917-1997
Belangenverenigingen -- Tuinbouwvereniging St. Isidorus           (1997)    [Herman Dirven]
Geschiedenis van Tuinbouwvereniging Sint Isidorus te Prinsenbeek. Met foto's, tabellen en illustraties van Jan Strube

R.K. TUINBOUWVERENIGING SINT ISIDORUS TE BEEK
van oprichting tot opheffing 1917-1997
door HERMAN DIRVEN

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord en Inleiding 5
1. Vˇˇr de oprichting van de tuinbouwvereniging vˇˇr 1917 5
2. Stichting en opstart van de tuinbouwvereniging 1917-1927 13
3. De moeilijke en zÚÚr zware crisisjaren 1928-1939 17
4. De tuinbouw in de oorlogs- en na-oorlogse tijd 1940-1954 21
5. Van tuinbouw in de vollegrond naar glastuinbouw 1955-1969 25
6. Van koud glas naar verwarmd glas 1970-1983 29
7. Professionalisering in de Prinsenbeekse tuinbouw 1984-1996 33
8. Een nieuwe manier van afzet in The Greenery vanaf 1997 37
Meningen, Visies en Slotopmerkingen.
Statistieken en Overzichten 43

Stichting Basis;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 april 2023