HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 667)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00028  
Het nieuwe Breda, eenheid in verscheidenheid.
Annexatie -- Annexatie 1997-01-01           (1996)    [Afdeling BMO]
Het nieuwe Breda, eenheid in verscheidenheid. Vergaderverslag begeleidingsraad

Notulen van de vergadering van de begeleidingsraad van de gemeenten Nieuw-Ginneken,
Prinsenbeek, Teteringen en Breda, gehouden op 25 september 1996 te Breda.
AGENDA
1. Opening
2. Perspectiefnota met convenant als bijlage.
3. Ontwikkeling personele situatie en hoe verder.
4. Rondvraag

AANWEZIG:
GEMEENTE NIEUW-GINNEKEN:
MEVROUW A. BAX-BROECKAERT (BURGEMEESTER, LID PROJECTCOLLEGE), DE
HEREN B.C. MARTENS, G. POSTHUMA, I. ROPS, P.H.M. TEUNISSEN, MEVROUW A.
VONK, DE HEREN J.C. VAN DER WESTERLAKEN, P. VAN YPEREN, B. ZWUNENBURG.

GEMEENTE PRINSENBEEK:
DE HEREN F.J.J.M. VAN GEEL, M.L. GEUZE, MEVROUW A.J.H.W.HOELEN-LAMERS,
DE HEREN A.J.G. OOMEN, B.G.C. SCHREINER, C.J.G.M. DE VET (BURGEMEESTER,
LID PROJECTCOLLEGE).

GEMEENTE TETERINGEN:
DE HEREN A.H.A. VAN DEN BERG (BURGEMEESTER, LID PROJECTCOLLEGE),
A.A.J.M. BRAAT, A.C. VAN CASTEREN, A.A.A.J.M. PRINCE, C.M.S. VERSTEGEN.

GEMEENTE BREDA:
DE HEREN A.C.A.M. ADANK, MEVROUW M.P. HEERKENS, DE HEREN E.J.M. DE
LEEUW, N.G.M. VAN OS (LID PROJECTCOLLEGE), B. OUWERKERK (SECRETARIS
PROJECT-COLLEGE), C.G.J. RUTTEN (BURGEMEESTER, VOORZITTER PROJECT-
COLLEGE), W.J.G. SCHRÖDER, J.P.W.A.A.M. TAKS, C.J. VERPAALEN.

AFWEZIG:
DE HEREN J.S. ADRIAANSEN, (GEMEENTE TETERINGEN), E. DE BRUUN, W.P. VAN
DONGEN, J.C.A.M. GIELEN, F.J.W. HEEREN (ALLEN GEMEENTE BREDA), J.V. VAN
DER HILST (GEMEENTE PRINSENBEEK), J.N.P. JOOSEN (GEMEENTE TETERINGEN),
MEVROUW J.M.C. KOKX, DE HEER H.J.F. VAN RAAK (BEIDEN GEMEENTE BREDA).

1. OPENING
De VOORZITTER opent de vergadering om 19.30 uur.

De VOORZITTER
Ik heet u allen bijzonder hartelijk welkom. Het verheugt mij dat u de moeite hebt genomen om
hierheen te komen. Ik wil u melden dat er enkele berichten van verhindering zijn, te weten mevrouw
Kokx en de heren Van Raak, Van der Hilst en Adriaansen. Deze verhinderingen zijn in ieder geval
gemeld. De anderen verwachten wij eventueel nog. Zij kampen wellicht met een parkeerprobleem.
Het spijt ons dat wij u niet hebben gemeld dat u hier het terrein had kunnen oprijden. Sommigen
hebben dat toch geprobeerd en zij hebben geluk gehad. Anderen staan geparkeerd op andere plaatsen
in deze stad. Wij hebben vanochtend aan de pers medegedeeld dat het wegsleepbeleid iets is
gemitigeerd, dus u zou geluk kunnen hebben. Dit was de opening van deze bijeenkomst. Laat ik
nog even vertellen waarom wij hier bij elkaar zitten. Zoals u weet is er in het kader van de herin-
deling een projectcollege, dat bestaat uit de zittende burgemeesters van de vier gemeenten. Voor
Breda heeft men een ietwat andere constructiebedacht. Wethouder Van Os is de vertegenwoordiger
van Breda en men heeft mij gevraagd om een soort onafhankelijke voorzitter van het projectcollege

Gemeente Breda;  
 

2. Boeknummer: 00029  
Het nieuwe Breda, eenheid in verscheidenheid.
Annexatie -- Annexatie 1997-01-01           (1996)    [Projectcollege Breda, Nieuw-Ginneken, Prinsenbeek en Teteringen]
Het nieuwe Breda, eenheid in verscheidenheid. Perspectiefschets na de herindeling en convenant integratie gemeenten

1. Inleiding
Per 1 januari 1997 zullen de gemeenten Breda, Prinsenbeek, Teteringen, een groot deel van de gemeente Nieuw-Ginneken (de kernen Bavel en Ulvenhout) en een deel van de
gemeente Rijsbergen (bedrijventerrein Hazeldonk) worden samengevoegd tot een nieuwe gemeente Breda. Als gevolg van deze samenvoeging zal de gemeente Breda met
een inwonertal van ca 160.000 en een gemeentelijk budget van bijna 1 miljard gulden per jaar de achtste stad van Nederland worden. Op 27 november 1996 zullen de inwoners
van de vier gemeenten de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Breda kiezen. De vier colleges zijn met elkaar overeengekomen dat een perspectiefschets zal worden opgesteld
die als uitgangspunt kan worden gehanteerd voor het beleid van de nieuwe gemeente Breda. Deze notitie is bedoeld als die perspectiefschets.

Breda
De oude vestingstad Breda is ontstaan aan de samenloop van de Mark en de Aa of Weerijs. De geschiedenis van de stad gaat terug tot voor 1125. Het kleine stadshart werd
in de veertiende eeuw door muren en wallen omringd. In dat stadshart is de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk met zijn toren van 98 meter nog steeds dominant in de wijde
omgeving. Ook nadat de wallen tussen 1870 en 1890 waren geslecht was de groei van Breda nauwelijks mogelijk: de grenzen van de gemeente vielen praktisch samen met het
vroegere gebied binnen de wallen. Uitbreiding vond wel plaats maar steeds op het grondgebied van de omliggende gemeenten. Pas na de herindelingen van 1927, 1942,
1961 en 1976 kreeg Breda de ruimte voor een zeer sterke groei. Die groei werd bevorderd door de ligging van de stad aan de belangrijke verkeersverbindingen A-16, A-
27 en A-58 en door de regionale centrumpositie die de stad vervulde. De centrumpositie van Breda werd door de rijksoverheid erkend met de aanwijzing tot groeistad en later tot
regionaal stedelijk knooppunt.
De geschiedenis van de groei en ontwikkeling van Breda is tegelijkertijd het verhaal van het geleidelijk afkalven en de uiteindelijke opheffing van de drie andere gemeenten als
zelfstandige bestuurlijke eenheden.

Nieuw-Ginneken
De gemeente Nieuw-Ginneken werd gevormd nadat in 1942 een groot deel van de gemeente Ginneken en Bavel (o.a. het dorp Ginneken) bij Breda was gevoegd. In
Nieuw-Ginneken liggen de kerkdorpen Ulvenhout en Bavel en de kleine kernen Galder en Strijbeek. Een groot deel van de gemeente bestaat uit natuurgebieden, het Annabos,
de Strijbeekse Heide, het Ulvenhoutse bos, de Goudberg. Door de autoweg Tilburg - Breda (de A58) wordt de gemeente in tweeën gesneden. Bij de herindeling wordt ook
het grondgebied van de gemeente in tweeën gedeeld. Het gebied ten zuiden van de A58 wordt dan samengevoegd met de gemeente Chaam.

Prinsenbeek
Ook de gemeente Prinsenbeek is ontstaan als gevolg van de herindeling van 1942. Toen werd Princenhage toegevoegd aan Breda en een nieuwe gemeente gevormd rond het
kerkdorp Beek. In 1951 kreeg deze gemeente de naam Prinsenbeek. In 1976 verloor Prinsenbeek ook het gebied Haagse Beemden-Oost aan Breda. Prinsenbeek wordt ge-
kenmerkt door een wisseling van landschap. Het gehele poldergebied en met name het boezemgebied langs de Mark wordt gezien als een pleisterplaats voor waterwild.
Daarnaast bevindt zich in Prinsenbeek ook een belangrijke glastuinbouw.

Teteringen
In 1995 vierde de gemeente Teteringen haar 200-jarig bestaan. De zelfstandigheid werd in 1795 door Teteringen afgekondigd, nadat een verzoek om betere bescherming vanuit
Breda niet werd gehonoreerd. In de loop van de 19e eeuw kwam Teteringen steeds meer onder de invloed van de stad doordat de uitleggebieden buiten de gemeentegrenzen aan
de stad werden toegevoegd. In deze eeuw verloor Teteringen bij drie herindelingen steeds een deel van zijn grondgebied aan het groeiende Breda. Tussen Breda en de kern
van Teteringen heeft Teteringen steeds een groene buffer in stand gehouden. In die groene strook is nu een golfbaan gepland.

Gemeente Breda;  
 

3. Boeknummer: 00086  
De annexatieplannen van het gemeentebestuur Breda 1921 en de bestrijding dier plannen door gemeente Princenhage, Ginneken & Bavel en Teteringen
Annexatie -- Annexatie 1927           (1924)    [ ]
De annexatieplannen van het gemeentebestuur Breda 1921 en de bestrijding dier plannen door gemeente Princenhage, Ginneken & Bavel en Teteringen

VOORWOORD
Door Burgemeester en Wethouders van Breda werd bij schrijven van 17 Mei 1921 Ag. n° 1 door tusschenkomst van den Heer Commissaris der Koningin in de
provincie Noord-Brabant aan Gedeputeerde Staten dezer provincie verzocht, op de motieven in dat schrijven aangegeven, te willen bevorderen de uitbreiding dier
gemeente met deelen van de gemeenten Princenhage, Ginneken en Bavel en Teteringen, zooals in eene beschrijving der grenswijzing en op eene bijgevoegde
kaart was aangegeven.
Het hiervoor bedoeld verzoek van Burgemeester en Wethouders van Breda is, ingevolge het bepaalde in artikel 129 der Gemeentewet, door Gedeputeerde Staten
bij schrijven van 10 Augustus 1921 G n° 342, 111° Afdeeling A, toegezonden aan de Besturen van de drie betrokken gemeenten.
Door die Gemeentebesturen is d. d. 8 November 1921 toegezonden aan Gedeputeerde Staten een gemeenschappelijk verweerschrift, terwijl op genoemden
datum door ieder van de drie Besturen aan genoemd College nog eene afzonderlijke nota werd ingezonden.
De verschillende nota’s werden door Gedeputeerde Staten weder ter beantwoording toegezonden aan Burgemeester en Wethouders van Breda. Dit College
heeft daarop geantwoord bij missive van 1 Juni 1922 Ag. n° 2.
Het antwoord van het Gemeentebestuur van Breda werd bij schrijven van 28 Juni 1922 G n° 79 111° Afd. A weder gerenvoyeerd aan de Besturen van
Princenhage, Ginneken en Bavel en Teteringen met verzoek de beschouwingen mede te deelen, waartoe Breda’s nota aanleiding mocht geven.
Op 27 Juli 1922 werd weder een gemeenschappelijk verweer ingezonden aan Gedeputeerde Staten, terwijl op 27/28 Juli door ieder Gemeentebestuur nog een
afzonderlijk antwoord werd ingediend.
Uit de ingezetenen van de drie betrokken gemeenten had zich, reeds vóórdat door het Gemeentebestuur van Breda zijn verzoek tot grenswijzing was ingediend,
gevormd een « Comité van Verweer» tegen de annexatieplannen van Breda.
Door eene Commissie uit dit Comité werd een onderzoek ingesteld naar de gevolgen der grenswijziging van Maastricht en Eindhoven en werden daarvan
rapporten uitgebracht. In de afzonderlijke nota van Burgemeester en Wethouders van Princenhage van 8 November 1921 wordt naar die rapporten verwezen. Om
deze reden zijn beide rapporten achter de nota’s van 8 November 1921 afgedrukt.
In de nota van Breda van 1 Juni 1922 Ag. n° 2 worden beide rapporten besproken en die bespreking heeft aanleiding gegeven tot het uitbrengen van een nader
rapport, hetwelk mede is af gedrukt.
Door den gemeenteraad van Breda is in zijne vergadering van 23 Augustus 1922 eene motie aangenomen met betrekking tot het voorstel tot grenswijziging.
Hetzelfde is geschied door de gemeenteraden van Princenhage, Ginneken & Bavel en Teteringen in hunne vergaderingen onderscheidenlijk van 25 Augustus
1922 ; 31 October 1922 en 1 September 1922.
In September/October 1921 werd een adres gezonden aan Gedeputeerde Staten om geen grenswijziging te willen bevorderen. Op dit adres hebben, op
slechts enkele uitzonderingen na, alle ingezetenen van Princenhage, Ginneken & Bavel en Teteringen geteekend.
Bij schrijven van 17 Januari 1923 werd door Gedeputeerde Staten toegezonden aan de betrokken Gemeentebesturen een afschrift van hun tot Burgemeester en
Wethouders van Breda gericht schrijven van 10 Januari 1923 G n° 591, IIP Afdeeling A, waarbij werd bericht, dat door Gedeputeerde Staten geene termen
waren gevonden om de voorstellen inzake de grenswijziging van Breda over te nemen.
Hiermede was de kwestie voorloopig afgedaan.
Het was echter te verwachten dat een nieuw voorstel tot grenswijziging door Breda zou worden gedaan.
Hetgeen kon worden verwacht is thans werkelijkheid geworden.
Bij schrijven van 18 Februari 1924 is door het gemeentebestuur van Breda een nieuw, geheel gewijzigd plan tot uitbreiding dier gemeente aan Gedeputeerde
Staten voorgesteld, waarbij opnieuw de drie gemeenten Princenhage, Ginneken en Bavel en Teteringen zijn betrokken.
Aangezien de kennis van het verweer tegen de annexatieplannen van 1921 noodig is bij de beoordeeling van het nieuwe voorstel, werd het van belang geacht
de indertijd gevoerde briefwisseling in druk te doen verschijnen.
De verschillende hiervoor genoemde stukken kan men hierachter aantreden, terwijl ook nog is afgedrukt eene kaart, waarop de in 1921 door Breda voorgestelde
grenswijziging is aangegeven.
Princenhage |
Ginneken & Bavel| Mei 1924.
Teteringen |

Provincie Noord-Brabant;  
 

4. Boeknummer: 00424  
Knipselkrant Prinsenbeek laat zich niet inpakken
Annexatie -- Annexatie 1997-01-01           (1996)    [ ]
Krantenknipsels uit diverse kranten betreffende het verzet van Prinsenbeek tegen annexatie door Breda
Van Sluis communicatie;  
 

5. Boeknummer: 00459  
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal
Annexatie -- Annexatie 1997           (1996)    [ ]
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 21 t/m 23 mei 1996 83ste t/m 85ste vergaderingAlfabetische inhoud
Bestrijdingsmiddelen
Debat n.a.v. een algemeen overleg over bestrijdingsmiddelen 5624, 5631-5636
Motie-Van Ardenne-van der Hoeven over instelling van een verzelfstandigd College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (21 677, nr. 26) (ingetrokken) 5632, 5636
Motie-Van Ardenne-van der Hoeven over invoering van een offertesysteem (21 677, nr. 27) (ingetrokken) 5632, 5636
Motie-Van Ardenne-van der Hoeven/M. B. Vos over terugdringing van het gebruik van schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen (21 677, nr. 28) 5632
Motie-M. B. Vos over het versneld herbeoordelen van 25 stoffen (21 677, nr. 29) 5632/5633
Motie-Huys/Ter Veer over het versneld herbeoordelen van milieubezwaarlijke middelen (21 677, nr. 30) 5633

Financiële-verhoudingswet
Regels inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten (Financiëleverhoudingswet) (24 552) (aangenomen) 5585
Regels inzake de invoering van de Financiëleverhoudingswet (Invoeringswet Financiëleverhoudingswet) (24 553) (aangenomen) 5585
Motie-Noorman-den Uyl c.s. over de gevolgen van de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven en belastingen voor de koopkracht (24 552, 24 553, nr. 14) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Noorman-den Uyl c.s. over verschillende tarieven in de OZB voor woningen en niet-woningen (24 552, 24 553, nr. 15) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over de kosten van jonge monumenten (24 552, 24 553, nr. 16) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over de gevolgen voor Zuid-Limburg en de oostelijke en westelijke mijnstreek (24 552, 24 553, nr. 17) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over de negatieve herverdeeleffecten (24 552, 24 553, nr. 18) (verworpen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over lastenstijging ten gevolge van de waardestijging van woningen (24 552, 24 553, nr. 19) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Remkes c.s. over uitkeringen uit het Gemeentefonds (24 552, 24 553, nr. 20} (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Remkes c.s. over de gevolgen van hertaxaties in het kader van de WOZ (24 552, 24 553, nr. 21) (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Hoekema c.s. over de financiële gevolgen voor artikel-12-gemeenten (24 552, 24 553, nr. 22) (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Van der Vlies c.s. over Boekel en Vierlingsbeek (24 552, 24 553, nr. 23) (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Poppe over verhoging van het Gemeentefonds (24 552, 24 553, nr, 24) (verworpen) 5585, 5587
Motie-Poppe over maxima voor de gemeentelijke lasten (24 552, 24 553, nr. 25) (verworpen) 5586, 5587
Motie-Poppe c.s. over reparatie van de onbedoelde lastenverschuiving op basis van de WOZ (24 552, 24 553, nr. 26) (verworpen) 5586, 5587

Gemeentelijke herindeling Brabant
Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijke Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant
en 's-Hertogenbosch (24 571) 5640-5711, 5713-5765
Motie-Oedayraj Varma c.s. over een pilotproject Europese gemeenten (24 571, nr. 61) 5755

Ingekomen stukken 5575, 5636-5637, 5639, 5712, 5713, 5765-5766

Interpellatie
(Zie: Steunverlening aan Philips) 5624

Mensensmokkel
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (mensensmokkel) (24 269) (aangenomen) 5588-5589

MEOB
Verslag van een algemeen overleg inzake het beleidsvoornemen met betrekking tot de vestigingsplaats van het Marine elektronisch en optisch bedrijf (MEOB) (24 400-X, nr. 99) 5618-5624
Motie-Van der Hoeven c.s. houdende het verzoek om af te zien van verplaatsing van het MEOB naar Den Helder (24 400-X, nr. 102) 5618
Motie-Middel over onderzoek naar efficiencywinst en werkgelegenheidsimpulsen (24 400-X, nr. 103) 5621

Raming
Raming der voor de Tweede Kamer in 1997 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (24 680) (aangenomen) 5589-5618
Verslag van de Bouwbegeleidingscommissie (11 107, nr. 93) (voor kennisgeving aangenomen) 5589-5618
Motie-Poppe over een sollicitatieplicht voor ex-kamerleden (24 680, nr. 10) 5613

Regeling van werkzaamheden 5583- 5585, 5639-5640, 5735-5736

Steunverlening aan Philips
Interpellatie-Poppe over de steunverlening aan Philips 5624-5631
Motie-Poppe over het onderling concurreren van gemeenten om bedrijfsvestigingen (24 726, nr. 1) 5626
Motie-Poppe over een rapportage over de precieze gang van zaken bij de subsidie aan Philips (24 726,nr. 2) 5626

Vereenvoudiging Londo
Wijziging van du Wet op het basisonderwijs de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de lijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen inzake
vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel voor het basisonderwijs en het {voortgezet) speciaal onderwijs (vereenvoudiging Londo) (23 636) (aangenomen) 5587-5588

Voortgezet onderwijs
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een herziening van de planprocedure {verkorting planprocedure) (24 623) (aangenomen) 5713
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verlenging van de verblijfsduur voor bepaalde categorieën leerlingen in m.a.v.o. en v.b.o. (regeling
verlenging verblijfsduur leerlingen m.a.v.o. en v.b.o.) (24 631) (aangenomen) 5713

Vragenuur
Vragen van het lid Van de Camp over het claimen van ziekenhuisbedden door het ministerie van Justitie ten behoeve van drugssmokkelaars die op Schiphol worden betrapt 5575-5578
Vragen van het lid H. G. J. Kamp over de mogelijkheden om «in te breken» op telefoonlijnen van PTT Telecom 5579-5583


SDU Uitgeverij;  
 

6. Boeknummer: 00460  
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal
Annexatie -- Annexatie 1997           (1996)    [ ]
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 29 t/m 30 mei 1996 86ste t/m 87ste vergadering


Alfabetische inhoud
Adviestaak Kapittel
Wijziging van de rijkswet van 15 april 1994 tot wijziging van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau, en van de wet van 29 september 1815, houdende instelling van de
Orde van de Nederlandse Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel voor de civiele orden, met betrekking tot het vervallen van de algemene adviestaak van het Kapittel (24 579, R 1563) 5870-5876

Bestrijdingsmiddelen
Motie-Van Ardenne-van der Hoeven/M. B. Vos over terugdringing van het gebruik van schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen (21 677, nr. 28) (verworpen) 5782
Motie-M. B. Vos over het versneld herbeoordelen van 25 stoffen (21 677, nr. 29) (verworpen) 5782
Motie-Huys/Ter Veer over het versneld herbeoordelen van milieubezwaarlijke middelen (21 677, nr. 30) (aangenomen) 5782

Educatie en beroepsonderwijs
Wijziging van de Wet Educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van regelgeving op arbeidsvoorwaardelijk terrein, alsmede wijziging van enkele andere wetten (decentralisatie
rechtspositieregeling educatie en beroepsonderwijs) (23 946) (aangenomen) 5852-5870
Motie-Koekkoek/Stellingwerf over versterking van het bevoegd gezag (23 946, nr. 9) 5867

Gemeentelijke herindeling Brabant
Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch (24 571) (aangenomen) 5783-5788
Motie-Oedayraj Singh Varma c.s. over een pilotproject Europese gemeenten (24 571, nr. 61) (verworpen) 5783, 5788

Ingekomen stukken 5769, 5835-5836, 5837, 5876

Internationale bijstand belastingzaken
Goedkeuring van het op 25 januari 1988 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (24 452, R 1551) (aangenomen) 5837
Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de binding van het Koninkrijk aan het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in
belastingzaken (24 453) (aangenomen) 5837

Kwaliteit onderwijs
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de bevordering van de kwaliteit en de studeerbaarheid van het onderwijs (24 619) (aangenomen) 5789-5812, 5852

MEOB
Motie-Van der Hoeven c.s. houdende het verzoek om af te zien van verplaatsing van het MEOB naar Den Helder (24 400 X, nr. 102) (verworpen) 5782
Motie-Middel over onderzoek naar efficiencywinst en werkgelegenheidsimpulsen (24 400 X, nr. 103) (aangenomen) 5782, 5783

Naamrecht
Wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek (22 408) 5815-5835, 5837-5849
Motie-Dittrich c.s. over overerfbaarheid van adellijke titels (22 408, nr. 23) 5840

Olieverontreiniging
Goedkeuring van de op 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen protocollen tot wijziging van respectievelijk het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging
door olie, 1969, en het Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, 1971 (24 472, R 1554) (aangenomen) 5837
Wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen (24 473) (aangenomen) 5837
Wijziging van de Wet schadefonds olietankschepen (24 474) (aangenomen) 5837

Raming
Motie-Poppe over een sollicitatieplicht voor ex-kamerleden (24 680, nr. 10) (verworpen) 5783

Regeling van werkzaamheden 5769-5771, 5849-5852

Steunverlening aan Philips
Motie-Poppe over het onderling concurreren van gemeenten om bedrijfsvestigingen (24 726, nr. 1) (verworpen) 5783
Motie-Poppe over een rapportage over de precieze gang van zaken bij de subsidie aan Philips (24 726, nr. 2) (verworpen) 5783

VN-conferentie Habitat II
Debat naar aanleiding van een algemeen overleg met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking ter voorbereiding van de Habitat-ll-conferentie 5812-5815
Motie-M. M. van der Burg/Sipkes over deelname van jongeren aan VN-conferenties (24 400 V, nr. 64) 5812

Vragenuur
Vragen van het lid Marijnissen over uitspraken van de minister-president naar aanleiding van de conclusies van de onderzoekscommissie WBL 5771-5774
Vragen van het lid Schuurman over de problemen van de grote vissers op het IJsselmeer 5774-5775
Vragen van het lid Stellingwerf over uitspraken van de minister van BinnenlandseZaken, gedaan in Vrij Nederland (22 mei jl.)over de toekomst van hetomroepbestel 5775-5777
Vragen van het lid M. B. Vos over het standpunt van de Nederlandse regering inzake het agenderen van arbeidsnormen op de WTO-vergadering, die eind dit jaar in Singapore zal plaatsvinden 5777-5779
Vragen van het lid Roethof over de zakelijke overeenkomst die eind vorige week werd gesloten tussen KPN, Philips en Filmnet over het leveren van betaaltelevisie in de Benelux 5779-5782

SDU Uitgeverij;  

 

7. Boeknummer: 00480  
De toekomst van Prinsenbeek
Annexatie -- Annexatie 1997-01-01           (1970)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]

De toekomst van Prinsenbeek. Rapport t.b.v. gemeentelijke herindeling

Inhoud
Ten geleide blz. 3
Honderd jaar gemeentelijke indeling 5
Regionaal beleid basis van gemeentelijke indeling 6
Prinsenbeek in het streekplan 7
Prinsenbeek zoekt de samenwerking 12
Provinciaal herindelingsplan 14
Verhouding herindelingsplan en streekplan 18
Herindeling: demokratie en samenleving 23
Herindeling in moderne stijl 27
Conclusies 30

Bijlagen:
I Bevolkingsoverzicht en bevolkings-prognose 32
II Gegevens onderwijs/sport en recreatie/sociaal-economische sector/sociaal-culturele en maatschappelijke sector 33
III Overzichten financiën 34/37
        A. Kapitaalsuitgaven 34
        B. Liquiditeitspositie 35
        C. Financieringspositie 36
        D. Budgettaire positie 37

Kaarten:
West-Brabant / de Regio Breda / Prinsenbeek 2
Huidige gemeentegrenzen 10
Diverse fasen van het herindelingsplan Breda 11
Kern Prinsenbeek in 1970 middenpagina
Het nieuwe Prinsenbeek in de Regio met ontwikkelingsbeeld Breda 29

Foto's:
Agrarisch gebied Prinsenbeek 16
met gegevens agrarisch Prinsenbeek 17
Woongebied forensen Prinsenbeek 25
met gegevens voorzieningenpakket 24

Aantekeningen 38/39

Er moet naar een hoofdstructuur worden gezocht die het mogelijk maakt dat in de loop van de tijd nog allerlei beslissingen kunnen vallen over de bestemming
van de ruimte.
Ruimtelijke ordening in een dynamische samenleving vereist dat de nadruk veel meer komt te vallen op het proces (d.i. het besturen van de ontwikkeling) dan
op een te bereiken eindstadium.
Dr. J. A. Launspach


Prinsenbeek: haar plaats en taak in de regio
Ten geleide
Wanneer wij U onze gemeente voorstellen, dan stellen wij U een financieel kerngezonde gemeente voor van 8.000 inwoners, straks 10.000 tot maximaal 14.000 inwoners, gelegen ten
noord-westen van Breda en westelijk grenzend aan Etten-Leur, vanwege haar gunstige ligging - ook ten opzichte van de Randstad Holland - door duizenden forensen verkozen tot
woonoord, vanwege haar bodemgesteldheid, ruimte en gunstige situering een uitstekend land- en tuinbouwgebied, met een voorzieningspakket, dat de eisen voor een 'volwaardig lokaal
verzorgingscentrum' reeds overtreft, en aan een goed levenspatroon in regionale zin - binnen de grenzen, door het ontwerp-streekplan West-Brabant gesteld, - verder gestalte geeft,
met een open oog voor de noodzaak van uitbreiding van de stad Breda en voor de taak, welke deze stad in de toekomst wacht, bekend met de problematiek, welke ten grondslag ligt aan de
vorming van een Regio Breda, alle ups en downs daaronder begrepen, bewust van de taak, welke deze Regio mag en moet verwachten van de gemeente Prinsenbeek, welke begrenzing onze ge-
meente ook zal krijgen.

Dit over-de-grenzen-heen-zien heeft reeds geleid tot:
een overeenkomst tussen de Raden der gemeenten Breda en Prinsenbeek tot gebiedsruil, waarbij Prinsenbeek een deel van haar grondgebied wil afstaan aan Breda voor stadsuitbreiding
(ruimte voor 50.000 inwoners), en Breda een gebied van nagenoeg gelijkwaardige grootte, doch met zuiver agrarische bestemming, wil afstaan aan Prinsenbeek; het ontwerpen van een
bestemmingsplan - in nauwe samenwerking door Breda en Prinsenbeek opgesteld - voor dit toekomstig stadsgebied;
een intensief deelnemen aan de opstelling - door Breda en omliggende gemeenten - van een structuurplan voor een verantwoorde ruimtelijke ordening van Breda en omgeving;
constante bereidheid om op korte termijn te komen tot een Regio Breda.

De overeenkomst Breda/Prinsenbeek tot gebiedsruil is voor Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aanleiding geworden de situatie rond Breda in een bredere studie te betrekken.
Uit diverse alternatieven heeft dit College gekozen voor het meest vérgaande voorstel, voor een gemeentelijke herindeling in fasen, en in 1969 de Ie fase van het herindelingsplan Breda
in procedure gebracht, waarbij wordt voorgesteld naast opheffing van de gemeente Terheijden en Teteringen ook de opheffing van de gemeente Prinsenbeek.

Het is algemeen bekend, dat eerlang de 2e fase van het herindelingsplan Breda zal volgen, en dan voor delen van respectievelijk de gemeenten Oosterhout en Nieuw-Ginneken.
In een nota aan Gedeputeerde Staten heeft onze Gemeenteraad de nodige argumenten aangedragen voor andere conclusies, de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening alsmede het ontwerp-
streekplan West-Brabant en meer zuiver cijfermateriaal daarbij volgend, en alternatieve oplossingen voorgesteld, hierbij aansluitend op de ontwikkelingen ten aanzien van de Gewestvorming.

Dit boekje bevat de tekst van de nota, aangevuld met gegevens, cijfermateriaal, oriëntatiekaarten en foto’s, een en ander ter illustratie van de plaats en de taak van de gemeente
Prinsenbeek in de Regio Breda.

Wij bieden aan onze mede-bewoners - aan wie wij overigens onze eigen gemeente niet behoeven voor te stellen - en aan belangstellende personen, autoriteiten en instanties dit boek-
werkje aan, eenvoudig om hen op de hoogte te stellen en aldus hen de gelegenheid te geven mede te denken en mede te werken aan de toekomst van de gemeente Prinsenbeek.
Prinsenbeek, maart 1970.
Burgemeester en Wethouders
van Prinsenbeek.
P. J. A. Baetens, burgemeester,
P. P. A. van Hal, secretaris.


Gemeente Prinsenbeek;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 april 2023