HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 667)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00062  
De positie van de Gemeenteraad/constitutionele ontwikkeling van het gemeentelijk bestel
Overheid -- Gemeente, algemeen           (1974)    [Hennekam, B.M.J.]
DE POSITIE VAN DE GEMEENTERAAD TEGEN DE ACHTERGROND VAN CONSTITUTIONELE ONTWIKKELINGEN VAN HET GEMEENTELIJK BESTEL.


INLEIDING.
Met de afschaffing van de heerlijke rechten en het invoeren van een uniform bestuursstelsel werd hier te lande op het eind van de 18e eeuw voor het eerst de naam 'gemeente' gebruikt als aan-
duiding voor de kleinste bestuurlijke eenheid in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat.
De gemeente vertoont dan de grondeigenschappen van elke staatkundige eenheid, samen te vatten als 'de macht door en over het volk binnen een bepaald territoir', met dien verstar.de dat hier
niet zoals bij de Staat sprake is van een oorspronkelijke, maar van een afgeleide - van de Staat verkregen - macht. Aan de hand van de belangrijkste wettelijke bepalingen zien we evenwel dat
de aan de gemeenten toebedeelde macht tot 1848 sterk schommelend was en in elk geval in de praktijk niet veel inhield. Een korte beschrijving van die periode dient als achtergrond waartegen de
veranderingen, die in 1848 en 1851 met betrekking tot het gemeenterecht tot stand kwamen, pas duidelijk reliŽf krijgen. De gewijzigde grondwet en de gemeentewet leggen de funderingen voor het
moderne gemeenterecht, zoals we het thans nog kennen. En in dit stelsel wordt uitdrukkelijk de raad, als eerste orgaan binnen de gemeente, belast met de wetgevende en besturende macht.
Deze 'zelf-regerende' taak zoals door Thorbecke toebedacht aan de raad is in de jaren na het tot stand komen van de gemeentewet door verschillende oorzaken al snel geworden tot een 'controleren-
de' en terwijl de gemeente aanzienlijk van gedaante veranderde bleef de raad zich in zijn opstelling beperken tot dat controleren. i
Lange tijd is in dit karakter van de raad geen wijziging gekomen. Pas de laatste jaren is duidelijk waarneembaar dat de raad - en zulks onmiskenbaar ais gevolg van de maatschappelijke omstandig-
heden - die oorspronkelijk toebedachte en wettelijk nog steeds zo omschreven taak van 'regeren' weer op wenst te nemen.
Peze gewijzigde taakopvatting zoals die voor het eerst kon worden geconstateerd hij de raden, verkozen in 1966, zette zich bij genoemde- colleges na 1970 door en te verwachten is
dat de straks te verkiezen nieuwe gemeenteraden deze lijn verder zullen doortrekken.
Maar de gemeente nu is niet meer die uit Thorbecke's tijd. Verschillende niet-wettelijke belemmeringen staan de raad daarom bij dit streven in de weg. Bij het beschrijven hier-
van en van de wijzen waarop deze kunnen worden teruggedrongen heb ik mij vooral laten leiden door mijn ervaringen als gemeenteraadslid van de gemeente Prinsenbeek sinds september 1970.
Vanaf deze plaats wil ik mijn leermeester prof. Jeukens, mijn scriptiebegeleider mr. van Geelen, mr. Pop van de V.N.G. en bestuurderen van Prinsenbeek en Regio Breda hartelijk dankzeg-
gen voor hun kennisoverdracht en verleende adviezen.
Prinsenbeek, 1974

Eigen uitgave;  
 

2. Boeknummer: 00078  
Enige aspecten van de rechten van gebruik en bewoning. Doctoraalscriptie
Overheid -- Gemeente, algemeen           (1977)    [A.W.M. Roelen]
Enige aspecten van de rechten van gebruik en bewoning.
VOORWOORD.
Ik heb deze scriptie geschreven, ter voldoening aan mijn
laatste tentamen voor mijn doctoraal examen in het
Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Mede gezien de omstandigheid dat ik de studie aan
bedoelde universiteit naast mijn volledige dagtaak als
medewerker in het notariaat volgde, heb ik voor het
schrijven van deze scriptie zoveel mogelijk gebruik willen
maken van de ervaringen uit mijn beroep.
Aan allen, die zich de moeite hebben gegeven mij met deze
scriptie terzijde te staan, zeg ik vanaf deze plaats mijn
welgemeende dank.
In het bijzonder geldt deze dank mijn scriptie-begeleider,
mr H.W. Heyman, wetenschappelijk medewerker eerste klas
en kandidaat-notaris te Rotterdam, mijn direkte werkkring
in het notariaat, vooral de heer E.J.F.Smits, kandidaat-
notaris te Breda, voor hun kennisoverdracht en verleende
adviezen, alsmede mejuffrouw P.H. Slegers, die mij met
het verzorgen van deze scriptie haar gewaardeerde
diensten heeft verleend.
A.W.M. Roeien.
Prinsenbeek, augustus 1977

Eigen uitgave;  
 

3. Boeknummer: 00448  
Toelichting & kommentaar op het voorlopig ontwerp tot herziening van de gemeentewet
Overheid -- Gemeente, algemeen           (1973)    [P.P.A. van Hal]
toelichting en kommentaar op het voorlopig ontwerp tot herziening van de gemeentewet
samengesteld door p.p.a. van hal gemeente-secretaris van prinsenbeek en uitgegeven op 16 februari 1973 op welke dag hij 12J jaar dit ambt bekleedde en tevens
zijn 25-jarig ambtsjubileum in overheidsdienst is gevierd


INHOUD
Inleidende bepalingen 7
I De samenstelling en inrichting van het gemeentebestuur 9
De raad 11
Het college van burgemeester en wethouders :
- De wethouders 21
- Het college 26
De burgemeester 29
De gemeentelijke commissies 36
De secretaris en de overige ambtenaren der gemeente :
- De secretaris 39
- De overige ambtenaren 46
II De bevoegdheid van het gemeentebestuur 48
- Medebewind 50
- Politiedwang 50
- Besluiten, aan goedkeuring onderworpen 51
- Openbaarmaking, afkondiging en inwerkingtreding van besluiten 52
De bevoegdheid van de raad 56
De bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders 59
De bevoegdheid van de burgemeester 62
De financiŽn van de gemeente:
- De begroting en de rekening 66
- De administratie en de controle 76
De gemeentelijke belastingen 78
- Heffing en invordering 82
Het toezicht op het bestuur van de gemeente :
- De goedkeuring van besluiten 92
- De vernietiging van besluiten 94
Wijziging van de gemeentelijke indeling 99
Overgangs- en slotbepalingen 106

Opgedragen aan mijn vrouw, die het mij mede mogelijk heeft de overheid te dienen.

MOTIVATIE
Wanneer men als gemeente-secretaris met meer dan beroepsmatige belangstelling de inhoud observeert van de publicatie -in twee boekdeeltjes verwerkt- van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
onder de titel 'De gemeentewet herzien' en in deel 2 van deze publicatie de veelzeggende uitspraak leest van de Minister:
'de tot nu toe ontvangen reacties op het eerste deel zijn veelal waardevol maar schaars' en vervolgens zijn wens: 'mogen velen van de gelegenheid gebruik maken een bijdrage te leveren tot de
gedachtevorming', dan laat zulk een duidelijk sprekende uitnodiging je niet los.
Het gaat om de gemeentewet, om de belangen van de gemeente, ook om die van je eigen gemeente, het gaat om het toekomstbeeld van het gemeentelijk bestel in Nederland, en daartoe kan elk steentje
bijdragen.

Wanneer ik, met deze boekjes in de hand, filosofeer over 'hoe het was, hoe het is, hoe het zal kunnen worden' met onze gemeentewet, en mij realiseer, dat ik bijna 25 jaren zowel in provinciale
als gemeentelijke dienst juist deze wet steeds binnen handbereik heb gehad, en thans gedurende een periode van bijna 12Ĺ jaar dit boekje onmisbaar gezelschap is geworden, omdat het
secretarisschap geen specialisatie kan toestaan, anderzijds de gemeentesecretaris het gehele klavier van de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van het gemeentebestuur mag en moet bespelen,
dan besef ik, dat dit het moment bij uitstek is om mij te gaan heroriŽnteren en het resultaat daarvan vast te leggen voor anderen.

Aldus is deze studie tot stand gekomen.

Is het van de ene kant geworden een bijdrage tot de gedachtenvorming omtrent wat thans als 'voorlopig ontwerp voor de herziene gemeentewet' door het Ministerie van Binnenlandse Zaken als blauw-
druk in het vooruitzicht wordt gesteld, van de andere kant kan het tevens dienen tot leidraad voor de velen, die uit hoofde van hun belangstelling, beroep of verkiezing iets meer willen weten over
de inhoud van de thans geldende gemeentewet en over de voorgenomen plannen tot algehele herziening.

Deze scriptie is niet wetenschappelijk van opzet, de meer geroutineerden in het vak zullen zich waarschijnlijk beperken tot een vergelijking van standpunten, terwijl de buitenstaander de eerste
oriŽntatie op het gemeentelijk vlak tevergeefs zal zoeken.

Dit werkstukje is in feite niets anders dan een weergave van mijn persoonlijke visie op de plannen tot herziening der gemeentewet en, daaraan voorafgaand, een bondige samenvatting van hetgeen deze
wet thans inhoudt, en dit gegoten in een vorm zoals ik het steeds bespreek met geÔnteresseerden.

Moge vooral de bestuursorganen der gemeente Prinsenbeek, met name de raad, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester, alsmede 'mijn' ambtenaren in dit geschrift iets nieuws
ontdekken, want al schrijvende heb ik -met mijn tweevoudig jubileum in het vooruitzicht- in hoofdzaak aan deze instanties en aan deze medewerkers gedacht.
Prinsenbeek, februari 1973.
van Hal,
gemeente-secretaris.

Eigen beheer;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 maart 2022