HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 667)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00459  
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal
Annexatie -- Annexatie 1997           (1996)    [†]
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 21 t/m 23 mei 1996 83ste t/m 85ste vergaderingAlfabetische inhoud
Bestrijdingsmiddelen
Debat n.a.v. een algemeen overleg over bestrijdingsmiddelen 5624, 5631-5636
Motie-Van Ardenne-van der Hoeven over instelling van een verzelfstandigd College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (21 677, nr. 26) (ingetrokken) 5632, 5636
Motie-Van Ardenne-van der Hoeven over invoering van een offertesysteem (21 677, nr. 27) (ingetrokken) 5632, 5636
Motie-Van Ardenne-van der Hoeven/M. B. Vos over terugdringing van het gebruik van schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen (21 677, nr. 28) 5632
Motie-M. B. Vos over het versneld herbeoordelen van 25 stoffen (21 677, nr. 29) 5632/5633
Motie-Huys/Ter Veer over het versneld herbeoordelen van milieubezwaarlijke middelen (21 677, nr. 30) 5633

FinanciŽle-verhoudingswet
Regels inzake de financiŽle verhouding tussen het Rijk en de gemeenten (FinanciŽleverhoudingswet) (24 552) (aangenomen) 5585
Regels inzake de invoering van de FinanciŽleverhoudingswet (Invoeringswet FinanciŽleverhoudingswet) (24 553) (aangenomen) 5585
Motie-Noorman-den Uyl c.s. over de gevolgen van de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven en belastingen voor de koopkracht (24 552, 24 553, nr. 14) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Noorman-den Uyl c.s. over verschillende tarieven in de OZB voor woningen en niet-woningen (24 552, 24 553, nr. 15) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over de kosten van jonge monumenten (24 552, 24 553, nr. 16) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over de gevolgen voor Zuid-Limburg en de oostelijke en westelijke mijnstreek (24 552, 24 553, nr. 17) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over de negatieve herverdeeleffecten (24 552, 24 553, nr. 18) (verworpen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over lastenstijging ten gevolge van de waardestijging van woningen (24 552, 24 553, nr. 19) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Remkes c.s. over uitkeringen uit het Gemeentefonds (24 552, 24 553, nr. 20} (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Remkes c.s. over de gevolgen van hertaxaties in het kader van de WOZ (24 552, 24 553, nr. 21) (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Hoekema c.s. over de financiŽle gevolgen voor artikel-12-gemeenten (24 552, 24 553, nr. 22) (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Van der Vlies c.s. over Boekel en Vierlingsbeek (24 552, 24 553, nr. 23) (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Poppe over verhoging van het Gemeentefonds (24 552, 24 553, nr, 24) (verworpen) 5585, 5587
Motie-Poppe over maxima voor de gemeentelijke lasten (24 552, 24 553, nr. 25) (verworpen) 5586, 5587
Motie-Poppe c.s. over reparatie van de onbedoelde lastenverschuiving op basis van de WOZ (24 552, 24 553, nr. 26) (verworpen) 5586, 5587

Gemeentelijke herindeling Brabant
Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijke Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant
en 's-Hertogenbosch (24 571) 5640-5711, 5713-5765
Motie-Oedayraj Varma c.s. over een pilotproject Europese gemeenten (24 571, nr. 61) 5755

Ingekomen stukken 5575, 5636-5637, 5639, 5712, 5713, 5765-5766

Interpellatie
(Zie: Steunverlening aan Philips) 5624

Mensensmokkel
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (mensensmokkel) (24 269) (aangenomen) 5588-5589

MEOB
Verslag van een algemeen overleg inzake het beleidsvoornemen met betrekking tot de vestigingsplaats van het Marine elektronisch en optisch bedrijf (MEOB) (24 400-X, nr. 99) 5618-5624
Motie-Van der Hoeven c.s. houdende het verzoek om af te zien van verplaatsing van het MEOB naar Den Helder (24 400-X, nr. 102) 5618
Motie-Middel over onderzoek naar efficiencywinst en werkgelegenheidsimpulsen (24 400-X, nr. 103) 5621

Raming
Raming der voor de Tweede Kamer in 1997 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (24 680) (aangenomen) 5589-5618
Verslag van de Bouwbegeleidingscommissie (11 107, nr. 93) (voor kennisgeving aangenomen) 5589-5618
Motie-Poppe over een sollicitatieplicht voor ex-kamerleden (24 680, nr. 10) 5613

Regeling van werkzaamheden 5583- 5585, 5639-5640, 5735-5736

Steunverlening aan Philips
Interpellatie-Poppe over de steunverlening aan Philips 5624-5631
Motie-Poppe over het onderling concurreren van gemeenten om bedrijfsvestigingen (24 726, nr. 1) 5626
Motie-Poppe over een rapportage over de precieze gang van zaken bij de subsidie aan Philips (24 726,nr. 2) 5626

Vereenvoudiging Londo
Wijziging van du Wet op het basisonderwijs de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de lijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen inzake
vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel voor het basisonderwijs en het {voortgezet) speciaal onderwijs (vereenvoudiging Londo) (23 636) (aangenomen) 5587-5588

Voortgezet onderwijs
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een herziening van de planprocedure {verkorting planprocedure) (24 623) (aangenomen) 5713
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verlenging van de verblijfsduur voor bepaalde categorieŽn leerlingen in m.a.v.o. en v.b.o. (regeling
verlenging verblijfsduur leerlingen m.a.v.o. en v.b.o.) (24 631) (aangenomen) 5713

Vragenuur
Vragen van het lid Van de Camp over het claimen van ziekenhuisbedden door het ministerie van Justitie ten behoeve van drugssmokkelaars die op Schiphol worden betrapt 5575-5578
Vragen van het lid H. G. J. Kamp over de mogelijkheden om ęin te brekenĽ op telefoonlijnen van PTT Telecom 5579-5583


SDU Uitgeverij;  
 

2. Boeknummer: 00460  
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal
Annexatie -- Annexatie 1997           (1996)    [†]
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 29 t/m 30 mei 1996 86ste t/m 87ste vergadering


Alfabetische inhoud
Adviestaak Kapittel
Wijziging van de rijkswet van 15 april 1994 tot wijziging van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau, en van de wet van 29 september 1815, houdende instelling van de
Orde van de Nederlandse Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel voor de civiele orden, met betrekking tot het vervallen van de algemene adviestaak van het Kapittel (24 579, R 1563) 5870-5876

Bestrijdingsmiddelen
Motie-Van Ardenne-van der Hoeven/M. B. Vos over terugdringing van het gebruik van schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen (21 677, nr. 28) (verworpen) 5782
Motie-M. B. Vos over het versneld herbeoordelen van 25 stoffen (21 677, nr. 29) (verworpen) 5782
Motie-Huys/Ter Veer over het versneld herbeoordelen van milieubezwaarlijke middelen (21 677, nr. 30) (aangenomen) 5782

Educatie en beroepsonderwijs
Wijziging van de Wet Educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van regelgeving op arbeidsvoorwaardelijk terrein, alsmede wijziging van enkele andere wetten (decentralisatie
rechtspositieregeling educatie en beroepsonderwijs) (23 946) (aangenomen) 5852-5870
Motie-Koekkoek/Stellingwerf over versterking van het bevoegd gezag (23 946, nr. 9) 5867

Gemeentelijke herindeling Brabant
Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch (24 571) (aangenomen) 5783-5788
Motie-Oedayraj Singh Varma c.s. over een pilotproject Europese gemeenten (24 571, nr. 61) (verworpen) 5783, 5788

Ingekomen stukken 5769, 5835-5836, 5837, 5876

Internationale bijstand belastingzaken
Goedkeuring van het op 25 januari 1988 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (24 452, R 1551) (aangenomen) 5837
Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de binding van het Koninkrijk aan het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in
belastingzaken (24 453) (aangenomen) 5837

Kwaliteit onderwijs
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de bevordering van de kwaliteit en de studeerbaarheid van het onderwijs (24 619) (aangenomen) 5789-5812, 5852

MEOB
Motie-Van der Hoeven c.s. houdende het verzoek om af te zien van verplaatsing van het MEOB naar Den Helder (24 400 X, nr. 102) (verworpen) 5782
Motie-Middel over onderzoek naar efficiencywinst en werkgelegenheidsimpulsen (24 400 X, nr. 103) (aangenomen) 5782, 5783

Naamrecht
Wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek (22 408) 5815-5835, 5837-5849
Motie-Dittrich c.s. over overerfbaarheid van adellijke titels (22 408, nr. 23) 5840

Olieverontreiniging
Goedkeuring van de op 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen protocollen tot wijziging van respectievelijk het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging
door olie, 1969, en het Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, 1971 (24 472, R 1554) (aangenomen) 5837
Wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen (24 473) (aangenomen) 5837
Wijziging van de Wet schadefonds olietankschepen (24 474) (aangenomen) 5837

Raming
Motie-Poppe over een sollicitatieplicht voor ex-kamerleden (24 680, nr. 10) (verworpen) 5783

Regeling van werkzaamheden 5769-5771, 5849-5852

Steunverlening aan Philips
Motie-Poppe over het onderling concurreren van gemeenten om bedrijfsvestigingen (24 726, nr. 1) (verworpen) 5783
Motie-Poppe over een rapportage over de precieze gang van zaken bij de subsidie aan Philips (24 726, nr. 2) (verworpen) 5783

VN-conferentie Habitat II
Debat naar aanleiding van een algemeen overleg met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking ter voorbereiding van de Habitat-ll-conferentie 5812-5815
Motie-M. M. van der Burg/Sipkes over deelname van jongeren aan VN-conferenties (24 400 V, nr. 64) 5812

Vragenuur
Vragen van het lid Marijnissen over uitspraken van de minister-president naar aanleiding van de conclusies van de onderzoekscommissie WBL 5771-5774
Vragen van het lid Schuurman over de problemen van de grote vissers op het IJsselmeer 5774-5775
Vragen van het lid Stellingwerf over uitspraken van de minister van BinnenlandseZaken, gedaan in Vrij Nederland (22 mei jl.)over de toekomst van hetomroepbestel 5775-5777
Vragen van het lid M. B. Vos over het standpunt van de Nederlandse regering inzake het agenderen van arbeidsnormen op de WTO-vergadering, die eind dit jaar in Singapore zal plaatsvinden 5777-5779
Vragen van het lid Roethof over de zakelijke overeenkomst die eind vorige week werd gesloten tussen KPN, Philips en Filmnet over het leveren van betaaltelevisie in de Benelux 5779-5782

SDU Uitgeverij;  

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 april 2023