HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 542)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00238  
Stichting het noordbrabants landschap
Natuur -- Brabants Landschap           (1972)    [J.Noest. Rentmeester]
Handboekje Stichting het noordbrabants landschap

Voorwoord
Ons laatste Handboekje werd uitgegeven eind 1969, begin 1970. In dat boekje verzuchtte ik, dat tot op dat ogenblik de Stichting Het Noord-brabants Landschap jammer genoeg nog geen bezit in West-Brabant
had kunnen verwerven, ondanks meerdere pogingen daartoe. Maar 1970, het Natuurbeschermingsjaar, bleek ons vrij spoedig zeer welgezind, in het bijzonder in West-Brabant. In dat jaar verwierf de Stichting in dat
rayon twee fraaie landgoederen: 'de Pannenhoef' en 'de Mattemburgh'.

'De Pannenhoef', groot 477 ha, is gelegen onder de gemeenten Zundert, Rijsbergen, Etten en Rucphen. Dit is tot nu toe ons grootste aaneengelegen bezit. 'De Mattemburgh', groot 366 ha en gelegen onder de
gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom, werd door de eigenaar, de Graaf de Chambure, aan de Stichting overgedragen, waarvan een deel, groot 17 ha, als schenking. Het geschonken deel wordt gevormd door de
villa, met tuinmanswoning, garages, orangerie, park, tuin en bos, en is voortaan aangeduid als 'Schenking Gravin de Chambure-Cuypers', als respectvolle nagedachtenis. Zij had namelijk haar echtgenoot verzocht
voor de toekomst een passende bestemming voor het buitengoed te zoeken, dat haar na aan het hart lag en dat van haar familie afkomstig was. Zij was de laatste telg uit het geslacht Cuypers.

In het thans lopende jaar bestond onze Stichting 40 jaar. Dit feit werd op 10 maart onder grote belangstelling in het gastvrije Provinciehuis gevierd.
Ter gelegenheid van dit jubileum kon een viertal mooie jubileumaankopen worden aangekondigd, namelijk:
1. Uitbreiding van de Groote Slink, onder Oploo (Oost-Brabant) met een deel, groot 85 ha, van de aangrenzende 'Bunthorst'. Ons totale bezit ter plaatse wordt hierdoor 212 ha.
2. Aankoop van het 'Pompveld' onder Veen in het land van Heusden en Altena, groot 110 ha. In dit reservaat ligt een eendenkooi. Het bestuur is verheugd ook in dit deel van de Provincie de hand te hebben kunnen
leggen op een interessante bezitting.
3. En dan wederom in West-Brabant en wel het landgoed 'Zoomland', groot 285 ha, onder de gemeenten Bergen op Zoom en Wouw. Hierin ligt het merkwaardig moerasgebied 'De Zeezuiper' en het 'Keutelmeer'.
4. Tenslotte een aankoop in Midden-Brabant: het 'Galgeven', een bijzonder fraai voedselarm ven, met de boerderij De Eendracht , landbouwgronden, bossen en heidevelden, groot 224 ha, onder de gemeenten
Berkel-Enschot en Moergestel. Het ven wordt ook wel genoemd 'Berghven', vanwege de nauwe band, welke meer dan 160 jaar heeft betaan met de familie van den Bergh.

Door deze aankopen komt het totaal-bezit van het Brabants Landschap op ruim 2500 ha, over de provincie verdeeld als volgt:

distrikt Oost 404 ha
distrikt Noord 119 ha
distrikt Midden 906 ha
distrikt West 1128 ha
Totaal 2557 ha

Naar ik mag aannemen is bekend dat onze rentmeester, de heer J. Noest wegens ziekte reeds geruime tijd geheel of gedeeltelijk verstek heeft moeten laten gaan. Hij is het geweest, die het 'Landschap' van de grond
heeft gebracht, waarvoor het bestuur hem erkentelijk is. Ik hoop, dat hij binnen niet al te lange tijd zijn functie wederom geheel zal kunnen waarnemen.

Met de omvang van ons bezit groeit het personeelsbestand. Dit bedraagt thans 17 personen in vaste dienst. Hiervan vermeld ik de stafleden.
Na de reeds genoemde heer Noest noem ik de heer J. W. C. Entrop, plaatsvervangend rentmeester, die een paar dagen nadat de heer Noest was uitgevallen, in dienst trad. Hij werd zwaar op de proef gesteld,
welke hij glansrijk doorstond. Dan de administrateur, de heer P. H. Raadsen, bijgestaan door zijn assistente, mejuffrouw H. M. Leliaert, van welke krachten het bestuur veel steun ondervindt. Voorts zijn in onze
dienst vier reservaatbeheerders: de heren P. Geenen (distrikt Oost), J.C. P. Reuser (distrikt Noord), W. P. van de Wouw (distrikt Midden) en J. T. Adriaensen (distrikt West).

In 1971 betrokken wij ons nieuw kantoor, Torenstraat 32 te Helvoirt. Het is het met steun van Rijksmonumentenzorg gerestaureerde oude koetshuis van 'Jagtlust'. De heer P. Drijvers te Oisterwijk trad op als architekt.
Aannemer was Nico de Bont en Zonen N.V. te Nieuwkuijk. De heer Kramer van Monumentenzorg verstrekte adviezen. Onze penningmeester, de heer van Dijk trad namens onze Stichting als bouwheer op. We zijn
heel gelukkig met deze nieuwe huisvesting. Op 8 juni mochten wij hier Prins Claus en Prinses Beatrix, vergezeld van de Commissaris der Koningin, de heer Kortmann, ontvangen en met hen een pittig en van
belangstelling getuigend gesprek voeren.

Nog wil ik er op wijzen, dat postbus 10 Helvoirt gaarne aanmeldingen tot contribuant zal ontvangen. Op 1 januari 1972 bedroeg het aantal particuliere contribuanten 3535. Thans, 30 oktober 1972, passeerden wij de
5000. Zou dit aantal 10.000 kunnen worden? Dit zou een grote steun voor ons zijn. De minimum-contributie bedraagt thans ƒ10,—. Tot slot wil ik nog eens in herinnering brengen het uitstekende werk
gedurende meer dan 20 jaar van de heer Jhr. Mr. E. W. J. van Weede van Dijkveld, als secretaris. In verband met verplaatsing van zijn werkkring in 1969 moest hij deze functie neerleggen. Door zijn deskundig
en bezielend werk is de heer van Weede van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het Brabants Landschap. De heer van Weede blijft als lid van het hoofdbestuur de Stichting mede besturen.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen betekenen in vele opzichten een ernstige bedreiging van het natuurlijk milieu. Het in stand houden van groene ruimten is daarom van vitaal belang voor het welzijn van
al wat leeft, niet het minst van de mens. Dit probleem positief te benaderen voor wat betreft de Provincie Noord-Brabant en voorzover onze bescheiden krachten dit toelaten, is de doelstelling van onze Stichting.
Het bestuur is van nature optimist en wil trachten met veler steun en sympathie, met de waardevolle en zeer gewaardeerde financiële hulp van de overheid en in evenwichtige samenwerking met andere op ons
terrein werkzame instellingen in deze te slagen.
P. H. F. HUENGES, voorzitter
Oktober 1972

Stichting Het Noordbrab. Landschap;  
 

2. Boeknummer: 00499  
Stamboom maken op de PC voor senioren
Historie -- Genealogie           (2012)    [Studio Visual Steps]

Stamboom maken op de PC voor senioren Windows 7, vista en XP

Inhoudsopgave
Voorwoord 11
Nieuwsbrief 11
Introductie Visual Steps™ 12
Wat heeft u nodig? 13
Uw voorkennis 13
Hoe werkt u met dit boek? 14
De schermafbeeldingen 15
Website 16
Toets uw kennis 16
Voor docenten 16
1. Aldfaer installeren 17
1.1 Aldfaer downloaden en installeren 18
1.2 Een snelkoppeling maken 23
1.3 Controleren op updates 25
1.4 Het hoofdvenster 26
1.5 Achtergrondinformatie 27
1.6 Tips 28
2. Basisgegevens invoeren 29
2.1 Een nieuwe stamboom 30
2.2 Personen invoeren 32
2.3 Tabbladen invullen 36
2.4 Relaties leggen 38
2.5 Personen zonder familierelatie 40
2.6 Kinderen invoeren 42
2.7 Feiten toevoegen 44
2.8 Personen later koppelen (1) 47
2.9 Ouders invoeren 48
2.10 Personen later koppelen (2) 51
2.11 Verwantschap bekijken 53
2.12 Scheiding en nieuwe relatie 54
2.13 Bladeren en zoeken 56
2.14 Personen verwijderen 58
2.15 Achtergrondinformatie 61
2.16 Tips 63
3. Familiegegevens zoeken 67
3.1 Uw eigen stamboom in Aldfaer 68
3.2 Welke takken van de familie wilt u onderzoeken? 72
3.3 De eerste stappen 72
3.4 Zoeken met Google 73
3.5 Gespecialiseerde websites 76
3.6 Centraal Bureau voor Genealogie 80
3.7 Meer websites 87
3.8 Familysearch 93
3.9 Stamboomforums 96
3.10 Materiaal toevoegen aan Aldfaer 101
3.11 Archiefonderzoek 103
3.12 Achtergrondinformatie 109
3.13 Tips 112
4. Rapporten in Aldfaer 119
4.1 Kwartierstaten 120
4.2 Instellingen aanpassen 124
4.3 Persoonskaart 127
4.4 Parenteel 129
4.5 Meer A/dfeer-rapporten 130
4.6 CBG-rapporten 133
4.7 Zelf rapporten maken 134
4.8 Rapporten in uw internetbrowser 139
4.9 Achtergrondinformatie 142
4.10 Tips 143
5. Groeperen en uitwisselen 149
5.1 Groepen maken met selecties 150
5.2 Relatiegroepen maken 153
5.3 Werken met groepen 155
5.4 Groepen opslaan als stamboom 158
5.5 Veiligheidskopieën uitwisselen 162
5.6 GEDCOM-bestanden exporteren 166
5.7 GEDCOM-bestand importeren en nieuwe stamboom maken 171
5.8 GEDCOM-bestand in een bestaande stamboom importeren 173
5.9 Achtergrondinformatie 176
5.10 Tips 179
6. Rapporten in Family Tree Builder 183
6.1 Family Tree Builder installeren 184
6.2 GEDCOM-bestanden importeren 191
6.3 Foto's bekijken en toevoegen 197
6.4 Rapporten 202
6.5 Diagrammen 203
6.6 Diagrammen opslaan 208
6.7 Stambomen beheren 212
6.8 Achtergrondinformatie 216
6.9 Tips 218
Visual Steps Website en Nieuwsbrief 222
Bijlagen
A. Hoe doe ik dat ook alweer? 223
B. Aldfaer-knoppenbalk 225
C. Beeldscherminstellingen 227
D. Invoegtoepassingen installeren 230
E. Index 232

Voorwoord
Stamboomonderzoek (genealogie) is een hobby van veel mensen. Via het internet is het tegenwoordig mogelijk allerlei databases te doorzoeken
en te communiceren met anderen om zo een zo compleet mogelijke stamboom te maken.

In dit boek maakt u kennis met de mogelijkheden van het gratis stamboomprogramma Aldfaer en krijgt u talloze tips voor het
samenstellen van uw eigen stamboom met namen en feiten. Deze kunt u vervolgens tot leven brengen door persoonlijke verhalen, foto’s, video’s
en andere documenten toe te voegen. Van deze stamboom kunt u verschillende rapporten en fraaie diagrammen maken. Deze kunt u
publiceren in een zelfgemaakt boek of fotoalbum over uw familie of op een website.

Of het nu gaat om het vinden van uw oudste voorvader, het onderzoeken van waar uw familie oorspronkelijk vandaan komt of wat voor werk uw
voorvaders deden: de verdieping in uw familiegeschiedenis kan verrassende resultaten opleveren én een fraai document voor het nageslacht.

Ik wens u veel plezier met het creëren van dit document.
Henk Mol
Studio Visual Steps
PS Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.
Ons e-mailadres is: post@visualsteps.nl

Klik hier voor het gratis stamboomprogramma aldfaer


Visual Steps BV;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 maart 2022