HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00374]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00374
 
Titel : Het jaar in woord en beeld 1976. Encylopedische jaarboeken
Auteur(s) : Winkler Prins redactie
Verschijningsjaar : 1976
Beschrijving : HET JAAR IN WOORD EN BEELD ENCYCLOPEDISCH JAARBOEK 1976
een encyclopedisch verslag van het jaar 1975
samengesteld door de Winkler Prins redactie

INHOUD
COMPENDIUM
Necrologie      8-9
Staatkundige gegevens      10-12
Munteenheden      12-13

Wereld in cijfers
Bevolkingsgegevens Nederland      14
Bevolkingsgegevens België      15
Bevolkingsgegevens (mondiaal)      16-17
Sociaal-economische gegevens (mondiaal)      18-20
Produktiecijfers (mondiaal)      20

ALFABETISCH GEDEELTE     21-390

REGISTER     391-392

Lijst van illustraties buiten de tekst
Amsterdam     25-26
Angola      51-52
Architectuur      77-78
Beeldende kunst      103-106
Dans      131-132
Film      133-134
Libanon      159-160
Mode      185-186
Omroep       211-212
Popmuziek       237-238
Sport       263-264
Suriname       289-290
Toneel       315-316
Vietnam       341-342
Viking      367-368

TEN GELEIDE
‘Geef mij een vis en ik zal u dankbaar zijn, maar geef mij de visnetten en ik zal zelfstandig zijn.’ Met dit eenvoudige,
maar zeer sprekende beeld verwoordde de Surinaamse premier Arron in zijn rede voor radio en televisie op 25 nov.
1975 de filosofie waarmee zijn land de eerste onafhankelijkheidsperikelen het hoofd wil bieden. En daarmee raakte hij
in wezen het kernprobleem van alle ontwikkelingslanden: dat der gelijkberechtiging als enige werkelijke solutie. Het is
immers dat vraagstuk dat zich aan ieder die een weg zoekt in de jungle van conferenties, rapporten, verklaringen en
studies over de ontwikkelingsproblematiek, als een weerbarstige twijg opdringt.
In toenemende mate houden in de wereld van vandaag politici, economen, technici en andere deskundigen zich bezig
met het geheel van relaties tussen arme en rijke landen - tussen zuid en noord - en steeds meer wordt duidelijk dat de
oplossing van dit vraagstuk van principieel en beslissend belang is voor de toekomst van de wereld. De redactie heeft
het daarom nuttig geoordeeld in dit Jaarboek, dat in alfabetisch gerangschikte artikelen een totaaloverzicht geeft van
de gebeurtenissen in 1975, extra aandacht te besteden aan deze problematiek, en wel in één groot artikelencomplex
onder het trefwoord Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO). Het complex bestaat uit een algemene
inleiding en een aantal beschouwingen van deskundigen met betrekking tot o.a. de kapitaaloverdracht, de landbouw
in een nieo, de monetaire problemen, de internationale handel, grondstoffen (waarbij ook het vraagstuk van de
grondstoffenindexatie uitvoerig wordt behandeld), energie en de politieke, sociale en juridische implicaties van een
nieo. De onderhandelingen op de speciale zittingen van de Verenigde Naties (1974 en 1975) en de Noord-
Zuidconferentie krijgen ruime aandacht, evenals de voorbereidingen voor UNCTAD IV (1976). Van een aantal
authentieke documenten zijn fragmenten opgenomen, o.m. betrekking hebbend op een voor een NIEO noodzakelijk
geachte mentaliteitsverandering.
Het jaar 1975 was ook voor het overige niet arm aan soms schokkende gebeurtenissen. Geweldpleging en terrorisme
trokken onverminderd de aandacht. De gijzelingen vormden daarvan, voor Nederland althans, het meest
opzienbarende onderdeel. In het artikel Gijzelingen wordt een verslag gegeven van de gijzelingsacties in 1975, terwijl
in een artikel Zuidmolukkers de achtergronden van de Zuidmolukse acties worden belicht. Het feit dat 1975 zowel
Europees Monumentenjaar als Internationaal Jaar van de Vrouw was, vormde de aanleiding tot het plaatsen van
artikelen over deze onderwerpen. In het artikel Vrouwenemancipatie is gepoogd de positie van de vrouw op mondiaal
niveau te schetsen. Een aanzienlijk deel van Het Jaar in Woord en Beeld wordt voorts ingenomen door
landenoverzichten en door artikelen gewijd aan sociaal-economische, culturele, politieke en godsdienstige onderwer-
pen.
Met de uitgave van Het Jaar in Woord en Beeld is gepoogd een tweeledig doel te dienen. Het is enerzijds bedoeld als
aanvullende actuele informatie voor bezitters van een algemene encyclopedie, anderzijds als onafhankelijke
publikatie, bestemd voor wie prijs stelt op een gedegen kroniek van de wereld waarin hij leeft. De redactie hoopt dat
dit Jaarboek in voldoende mate zal beantwoorden aan de informatiebehoefte die zich in onze complexe wereld steeds
dwingender manifesteert.
de redactie
 
Medium : Boek
Taal : Nederlands
Uitgever : Elsevier Amsterdam/Brussel
Aantal pagina's : 390
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 08 oktober 2022